Зразок договору найму житлового приміщення між фізичними особами 2018

Договір найму житлового приміщення між фізичними особами

1.1. Наймодавець передає Наймачеві і зазначеним нижче особам: житлове приміщення, що представляє собою:, розташоване за адресою:, що складається з: кімнат, загальною площею - кв.м., житловою площею - кв.м., кухня - кв.м., (далі - «Об'єкт») у тимчасове оплатне володіння і користування для проживання.

1.2. Наявність телефону: тел. №.

1.3. Характеристика Об'єкту на момент його передачі Наймачеві вказується в Додатку №1 до Договору - передавальному акті, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Об'єкт належить гр. гр. (П.І.Б.): на праві на підставі.

1.5. Наймодавець передає Об'єкт з майном, зазначеним в Додатку №1 до цього Договору.

реклама тут 1

1.6. Термін найму Об'єкту встановлюється з «» 2018 р «» 2018 р

1.7. Наймач оглянув «Об'єкт» до укладення цього Договору і не має претензій до його місця розташування, технічним характеристикам і станом.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА наймодавця

2.1. Наймодавець зобов'язується:

2.1.1. Передати Наймачеві за передавальним актом Об'єкт, придатний для проживання, що відповідає необхідним санітарним і технічним вимогам, що звичайно ставляться до жилих приміщень.

реклама тут 2

2.1.2. При виїзді Наймача з Об'єкту, повернути йому страховий депозит (п.6.1 цього Договору) після пред'явлення Наймачем наймодавця оплачених рахунків, квитанцій, згідно п.4.5 Договору та підтвердження збереження переданого в найм майна, за вирахуванням відповідних заборгованостей Наймача по платежах і / або відшкодування майнової шкоди.

2.1.3. Письмово попередити Наймача не пізніше, ніж за днів до закінчення терміну дії цього Договору про свій намір переукласти Договір на нових умовах або про відмову від укладення нового договору, а також про підготовку відчуження Об'єкту (мене, продажу, даруванні тощо) за три місяці до відчуження.

2.1.4. Нести відповідальність за недоліки зданого в найм Об'єкту і що в ній знаходиться, що перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладення Договору Наймодавець не знав про ці недоліки.

2.1.5. Усувати наслідки аварій і пошкоджень, що сталися не з вини Наймача та / або проживають з ним осіб, своїми силами.

2.1.6. Надати Наймачеві можливість проживати в Об'єкті протягом календарних днів з дня отримання Наймачем від Наймодавця сповіщення про дострокове припинення цього Договору. Повідомлення повинно бути оформлено письмово.

2.2. Наймодавець має право один раз на місяць здійснювати перевірку стану Об'єкта і що в ній знаходиться в попередньо узгоджене з Наймачем час.

2.3. Наймодавець гарантує, що на момент підписання цього Договору: розпоряджається Об'єктом на законних підставах - документа про право, зазначеного в п.1.4 цього Договору. Об'єкт не зданий в найм, чи не відчужений, не перебуває під заставою, арештом, не є предметом будь-якого спору; отримано необхідне відповідно до законодавства згоду всіх власників і / або повнолітніх користувачів Об'єкту на укладення цього Договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА наймача

3.1. Наймач зобов'язаний:

3.1.1. Використовувати Об'єкт тільки для особистого проживання і проживання осіб, зазначених у п.1.1 Договору.

3.1.2. Своєчасно вносити плату за користування Об'єктом (плату за наймання), в узгодженому з Наймодавцем порядку, а також платежі, згідно п.4.5 цього Договору та надавати на вимогу Наймодавця оплачені рахунки, квитанції за зазначеними платежами.

3.1.3. Утримувати Об'єкт в чистоті і порядку, забезпечувати збереження Об'єкту і підтримувати його в належному стані.

3.1.4. Дбайливо ставитися до майна Наймодавця, що знаходиться в об'єкті.

3.1.5. Усувати наслідки аварій, що сталися в Об'єкті з вини Наймача та / або проживають з ним осіб.

3.1.6. Не порушувати права і інтереси власників прилеглих приміщень при користуванні Об'єктом.

3.1.7. Безперешкодно допускати Наймодавця в Об'єкт відповідно до п.2.2 цього Договору.

3.1.8. Повернути наймодавця Об'єкт, що в середині його майно, ключі від Об'єкту в тому ж стані, в якому вони були передані Наймачеві, з урахуванням їх природного фізичного зносу, після закінчення терміну найму, встановленого цим Договором.

3.1.9. У разі виявлення розкрадання, нанесення шкоди майну Наймодавця в результаті пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб і т.д., негайно сповістити про це Наймодавця, а при його відсутності заявити про це у відповідні компетентні органи.

3.1.10. Передавати наймодавця всі документи і поштові відправлення, а також будь-яку стосується його інформацію.

3.2. Наймач не має права без письмової попереднього узгодження з Наймодавцем:

3.2.1. Встановлювати будь-яке обладнання в Об'єкті (зміцнення дверей, встановлення сигналізації, охоронних систем і т.д.).

3.2.2. Передавати Об'єкт третім особам, а також здавати Об'єкт в піднайом.

3.2.3. Здійснювати перебудову і реконструкцію Об'єкту.

3.2.4. Вселяти в Об'єкт інших осіб, не зазначених у п.1.1 цього Договору.

4.1. Плата за наймання Об'єкту в місяць становить рублів.

4.2. Плата за наймання Об'єкту проводиться: не пізніше числа поточного місяця за вперед.

4.3. Встановлена ​​плата за наймання Об'єкту не підлягає зміні протягом усього терміну найму, якщо інше не буде передбачено додатковою угодою Сторін.

4.4. Оплату квартплати, абонентської плати за телефон і комунальних послуг, за винятком зазначених у п.4.5 Договору, здійснює Наймодавець.

4.5. Оплату міжміських і міжнародних телефонних переговорів, інших платних послуг телефонного зв'язку, в тому числі інтернету, а також споживаної електроенергії здійснює Наймач, згідно з тарифами відповідних організацій.

4.6. При наявності на момент виїзду Наймача з Об'єкту будь-яких заборгованостей і / або несплачених рахунків, обов'язок погашення оплати яких, відповідно до Договору покладено на Наймача, відповідні грошові суми підлягають утриманню Наймодавцем з суми страхового депозиту (п.6.1 цього Договору).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО припинення договору

5.1. Дострокове припинення Договору можливо внаслідок його дострокового розірвання або внаслідок односторонньої відмови будь-якої із Сторін від його виконання з підстав, зазначених у цьому Договорі.

5.2. Одностороння відмова від виконання Договору до закінчення терміну, зазначеного в п.1.6 Договору, може бути проведений будь-якою Стороною при систематичному порушенні іншою Стороною умов цього Договору.

5.3. Розірвання цього Договору в порядку односторонньої відмови, проводиться шляхом направлення однією із Сторін Договору іншій Стороні, відповідного письмового повідомлення із зазначенням причини відмови, не пізніше, ніж за календарних днів до дати розірвання Договору.

5.3.1. У разі односторонньої відмови від виконання Договору з ініціативи Наймача, при дотриманні Наймодавцем умов цього Договору, повернення Наймачеві частини грошей, пропорційної невикористаним терміну найму може бути проведений Наймодавцем тільки за його добровільним бажанням.

5.3.2. У разі односторонньої відмови від виконання Договору з ініціативи Наймодавця, при дотриманні Наймачем умов цього Договору, Орендодавець повертає Наймачеві сплачену Наймачем частина суми за невикористаний термін найму і виплачує неустойку, в розмірі місячної плати за наймання Об'єкту.

5.4. Наймач несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Об'єкту і / або майну Наймодавця, за шкоду, заподіяну власникам прилеглих приміщенні, незалежно від того чи є ці збитки результатом навмисних дій або результатом необережності Наймачі та чи осіб, з них проживають.

5.5. При простроченні платежів за цим Договором Наймач сплачує наймодавця неустойку в розмірі% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.6. Припинення або розірвання цього Договору не звільняє Наймача від виконання зобов'язання згідно п.5.5 цього Договору.

5.7. Якщо в ході виконання цього Договору буде виявлено факт порушення Наймодавцем п.2.3 Договору, а саме факт повідомлення їм недостовірних відомостей, що перешкоджають або роблять неможливим використання Об'єкту, Наймодавець зобов'язаний сплатити Наймачеві штраф в розмірі, місячної ставки орендної плати Об'єкту.

5.8. При виявленні Наймачем в процесі виконання цього Договору заборгованості Наймодавця по платежах за Об'єкт, яка ускладнює або робить неможливим нормальне використання Об'єкту для проживання (відключення електроенергії, газу і т.д.), Наймач вправі, самостійно погасити виявлену заборгованість за рахунок належної наймодавця суми плати за наймання Об'єкту.

5.9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо причиною цьому стали події непереборної сили та / або фактори, що не піддаються їх контролю і знаходяться поза владою Сторін, як-то: стихійні лиха, збройні конфлікти, нормативні акти органів державної влади і державного управління, істотно ускладнюють або роблять невозможнимісполненіе прийнятих за Договором зобов'язань.

6.1. На вимогу Наймодавця Наймач зобов'язується передати йому страховий депозит в забезпечення оплати міжміських, міжнародних телефонних переговорів, інших платних послуг зв'язку, в тому числі інтернету, наданих на телефонний номер Наймодавця, інших платних послуг, з обслуговування Об'єкту, обов'язок сплати яких лежить на наймача, а також в забезпечення схоронності переданого Наймачеві майна, майна власників прилеглих приміщень. Страховий депозит складає суму рублів.

6.2. З метою отримання правових гарантій за цим Договором Наймач особисто засвідчується в автентичності поданих Наймодавцем документів про право на Об'єкт і перевіряє їх зміст до підписання цього Договору.

6.3. Перераховані в п.1.1 цього Договору особи, які проживають разом з Наймачем, несуть всі обов'язки за цим Договором нарівні з Наймачем.

6.4. Невід'ємні поліпшення, зроблені в Об'єкті Наймачем без письмового узгодження з Наймодавцем, переходять до наймодавця без відшкодування їх вартості.

7.1. Сторони ознайомлені з текстом цього Договору і повністю з ним згодні.

7.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

7.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору, дійсні за умови їх складання в письмовій формі і підписання обома Сторонами.

7.4. При виникненні суперечок, Сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в судовому порядку.

7.5. З питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством Російської Федерації.

7.6. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

Зразок договору найму житлового приміщення між фізичними особами 2018

Практично кожна людина з часом стикається з необхідністю самостійно скласти або підписати бланк договору оренди квартири. У 2017 році в Москві здача житлових приміщень особливо популярна, адже щодня столицю відвідують тисячі людей, та й місцевим жителям періодично потрібно зняти житло в іншому районі.

Найчастіше людей цікавить зразок простого договору подобової оренди квартири. Адже подорож або відрядження мають на увазі необхідність зняти комфортне приміщення.

Що таке договір оренди квартири?

Перед тим, як вивчити зразок договору на здачу квартири в 2017 році, потрібно детально розглянути всі переваги складання угоди:

 • укладається між двома сторонами на предмет тимчасової передачі квартири від власника орендарю;
 • документ регулює всі особливості взаємин між сторонами;
 • служить в якості підстави для подання позиції в суді;
 • захищає інтереси одночасно обох сторін.

Чинне законодавство обмежує людей у ​​можливості здачі або знімання житлоплощі без підписання відповідних документів. Адже тільки це гарантує впевненість обох сторін в завтрашньому дні.

Перш ніж завантажити договір оренди житла, потрібно ознайомитися з деталями існуючих варіацій. Всього сьогодні існує кілька способів скласти угоду:

 1. Проживання. Вже згадана житлоплощу складається на відповідному обліку має кадастровий номер.
 2. Комерційна діяльність. Приміщення вноситься в нежитловий фонд, після чого його можна використовувати для зайняття підприємницькою діяльністю чи іншого отримання прибутку.

Орендодавцем та орендарем можуть виступати не тільки фіз особи, а й юр особи. Незалежно від контракту необхідно вказати, чи проводиться здача з меблями і побутовою технікою або без таких.

Як скласти типовий договір житла

Найбільш поширений варіант - це типовий договір оренди квартири, тому що в ньому відсутні будь-які зайві дрібниці. У процесі складання типової угоди, вкрай важливо задіяти наступну інформацію:

 • найменування документа, а також точне місце і дату його підписання;
 • персональні дані кожного бере участь фізичної особи;
 • технічні особливості і унікальні фактори розглянутого житла;
 • Права та обов'язки сторін;
 • графік оплати і обсяг коштів;
 • період дії угоди;
 • підпис кожного боку.

При бажанні ви можете завантажити простий варіант договору на нашому сайті. Навіть при грамотному складанні документа завжди є ймовірність наштовхнутися на шахраїв, тому бажано звертатися до фахівців за юридичною допомогою ще на початковому етапі співпраці.

Зразок договору найму житлового приміщення між фізичними особами 2018

Ключові положення в договорі оренди житла

Грамотно складений шаблон договору оренди квартири між фізичними особами обов'язково повинен містити ряд положень. При цьому в процесі укладання угоди обов'язково слід вказати:

 • період співпраці;
 • свідоцтво про власність і паспортні дані двох сторін;
 • сума оренди;
 • порядок розрахунку;
 • умови, за яких можливе підняття вартості;
 • за яких умов договір достроково анулюється;
 • оплата комунальних послуг.

Завантажити зразок можна навіть на одному аркуші, що значно спростить ознайомлення з документом. Якщо ж короткий варіант не задовольняє, то можна вказати список речей в будинку, порядок відвідування господарем, максимальна кількість наймачів, відповідальність за псування речей, дозволені домашні тварини та технічний стан приміщення.

Договір найму житлового приміщення

У подібній угоді беруть участь дві сторони. До них відноситься Наймодавець (власник житлового приміщення) і Наймач (громадянин, який вирішив зняти нерухомість).

Підписавши цей договір, власник майна, дає свою згоду на користування і проживання в приміщенні наймача на певний термін і за обумовлену плату. Чи підлягає докладного опису і сам об'єкт нерухомості:

 • місце розташування;
 • корисна і загальна площа;
 • інвентаризаційна вартість;
 • технічні характеристики.

Також в договорі найму приміщення, призначеного для проживання окремих громадян, вони чітко вказані. Це стосується, їх кількості, паспортних даних та періоду проживання. З плином часу, може змінюватися склад проживають в будинку або квартирі, але тільки за умови дотримання окремих пунктів, зазначених у договорі.

У цій частині договору передбачається така послуга, як укладання угоди піднайму. Він прописується окремим пунктом, і передбачає нюанси чинного законодавства.

Крім того розривати договір можуть обидві сторони за своїм бажанням, але також при цьому слід дотримуватися умов угоди і зробити це відповідним чином, прописаному в договорі. Завершується документ підписами обох сторін.

Бланк договору найму житлового приміщення

Зразок договору найму житлового приміщення (заповнений бланк)

Завантажити Договір найму житлового приміщення

Договір найму житлового приміщення №

1.1. Наймодавець надає Наймачеві приміщення, що складається з кімнати, (в кімнатній квартирі) розташоване за адресою за плату, у тимчасове користування з метою проживання.

1.2. Приміщення належить наймодавця на підставі.

1.3. Протягом всього терміну найму спільно з Наймачем в квартирі будуть проживати:

1.4. Термін найму зазначеного приміщення встановлюється з «» року по «» року.

1.5. У разі згоди сторін, термін Договору продовжується самостійно.

2.1. Наймодавець зобов'язується:

 • Надати вказане приміщення Наймачеві з «» року.
 • Забезпечити вільний доступ Наймачеві в приміщення;
 • Відвідувати приміщення не більше одного разу на місяць, з повідомленням Наймача не менше ніж за 24 години до передбачуваного відвідування;
 • При виїзді Наймача повернути в обов'язковому порядку суму гарантійного платежу (застави) при виконанні Наймачем п.п. 1.4; 2.2; 3.2; 3.7, 3.8; 3.9.

2.2. Наймач зобов'язується:

 • Використовувати дане приміщення тільки за призначенням, зазначеному в пункті 1.1.
 • Чи не здавати приміщення в суборенду і не передавати права користування третім особам, а також не підселювати інших осіб без згоди Наймодавця;
 • Отримати письмовий дозвіл "Наймодавця" на утримання тварин в квартирі, при цьому "Наймач" несе повну відповідальність за шкоду, завдану квартирі його тваринами;
 • Не проводити перепланувань і переобладнання без письмового дозволу Наймодавця;
 • Чи не встановлювати будь-яке обладнання (заміна замків, личинок замка, зміцнення дверей, встановлення сигналізації, і т.п.) без попередньої згоди з Наймодавцем;
 • Прийняти на себе повну матеріальну відповідальність у випадку своєї безумовної провини за взяте в оренду або користування дане житлове приміщення і за всі можливі наслідки даного найму або користування, виключаючи при цьому форс-мажорні обставини, що виникли відповідно до п. 5.2;
 • Прийняти на себе повну матеріальну відповідальність за все передане йому майно, що перебуває в приміщенні, містити його в справності і чистоті;
 • Дотримуватися правил пожежної безпеки;

3.1. Місячна плата за використання приміщення становить рублів.

3.2. Надалі оплата буде проводитися щомісячно, далі не пізніше числа кожного поточного місяця.

3.3. В якості гарантійного платежу (застави), Наймачем внесена сума в розмірі рублів.

3.3.1. Гарантійним платежем (заставою) вважати (зайве викреслити):

- Авансируемая орендна плата в якості останнього місяця проживання при дотриманні Наймачем п. 1.4; 2.2; 3.7; 3.8; 3.9.

- Страховий депозит, який повертається Наймодавцем після закінчення терміну проживання при дотриманні Наймачем п. 1.4; 2.2; 3.7; 3.8; 3.9.

3.4. На момент підписання цього Договору, Наймач передав наймодавця суму в розмірі рублів.

3.5. Розмір орендної плати не підлягає зміні без письмової угоди обох сторін.

3.6. Комунальні платежі здійснює.

3.7. Оплату міжміських, міжнародних, мобільних телефонних переговорів, інших платних послуг телефонного зв'язку, в тому числі інтернету оплачує.

3.8. Абонентську плату за використання телефонної лінії оплачує.

3.9. Електроенергію оплачує Наймач.

4.1. У разі дострокового припинення найму і розірвання даного Договору, кожна сторона зобов'язана попередити іншу сторону не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до дати передбачуваного припинення найму.

4.2. Дострокове припинення найму і розірвання даного Договору можливе у випадках порушення Наймодавцем або Наймачем своїх зобов'язань за цим Договором.

4.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Наймодавця, раннє зазначеного терміну закінчення, в силу його особистих, непередбачених обставин, але при дотриманні Наймачем всіх його зобов'язань, зазначених в пунктах 1.4; 2.2; 3.2; 3.7; 3.8; 3.9, Орендодавець зобов'язується повернути Наймачеві частина раніше внесеної оплати користування житловим приміщенням за фактично непрожите час, а також заставу (п. 3.3), при цьому Наймодавець зобов'язаний надати Наймачеві проживати в квартирі протягом п'ятнадцяти календарних днів понад оплаченого періоду на безоплатній основі.

4.4. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Наймача, але при дотриманні Наймодавцем всіх його зобов'язань, зазначених в пунктах 1.4; 2.1; 3.5, авансируемая орендна плата, за непрожиті, передплачені дні Наймачеві; не повертається.

4.5. За несвоєчасну оплату найму Наймач оплачує пені з розрахунку% від простроченої суми за кожен день прострочення. У разі прострочення оплати понад десяти днів Наймодавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку

4.6. Сторони провели взаємну перевірку особистих документів і документів, що підтверджують право розпоряджатися цією квартирою.

4.7. Наймодавець підтверджує згоду осіб, прописаних або мають право розпоряджатися цією квартирою з умовами цього Договору, а так само, що дане приміщення нікому не продане, не закладено, не є предметом судового спору і не перебуває під арештом.

4.8.Сторони підтверджують, що ознайомлені з усіма умовами цього Договору, повністю згодні з ними і особисто несуть відповідальність за їх дотримання.

5.1. При виникненні спірних ситуацій, не передбачених умовами цього Договору, Орендодавець та Наймач вирішують їх самостійно шляхом обопільною домовленістю або в установленому законом порядку.

5.2. При виникненні форс-мажорних обставин, а саме: введення воєнного чи надзвичайного стану, стихійні лиха, зміни в чинному законодавстві, що роблять неможливим виконання сторонами зобов'язань за цим Договором або істотно впливають на їх виконання, а також дію іншої непереборної сили, сторони не несуть відповідальності за виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5.3. Перераховані в пункті 1.3. цього Договору особи, які проживають разом з Наймачем, несуть всі обов'язки по його виконанню нарівні з Наймачем.

5.4. Цей Договір складений в примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Показання лічильника електроенергії на дату в'їзду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

23 − = 19

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map