Термін повноважень президента рф

Термін повноважень президента рф

Глава 4. Президент Російської Федерації

1. Президент Російської Федерації є главою держави.

2. Президент Російської Федерації є гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією Російської Федерації порядку він вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади.

3. Президент Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральними законами визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

4. Президент Російської Федерації як глава держави представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах.

реклама тут 1

1. Президент Російської Федерації обирається строком на шість років громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Президентом Російської Федерації може бути обраний громадянин Російської Федерації, не молодший 35 років, постійно проживає в Російській Федерації не менше 10 років.

3. Одне і те ж особа не може обіймати посаду Президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль.

4. Порядок виборів Президента Російської Федерації визначається федеральним законом.

реклама тут 2

1. При вступі на посаду Президент Російської Федерації приносить народу таку присягу:

"Присягаюся при здійсненні повноважень Президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу".

2. Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності членів Ради Федерації, депутатів Державної Думи і суддів Конституційного Суду Російської Федерації.

Президент Російської Федерації:

а) призначає за згодою Державної Думи Голови Уряду Російської Федерації;

б) має право головувати на засіданнях Уряду Російської Федерації;

в) приймає рішення про відставку Уряду Російської Федерації;

г) подає Державній Думі кандидатуру для призначення на посаду Голови Центрального банку Російської Федерації; ставить перед Державною Думою питання про звільнення з посади Голови Центрального банку Російської Федерації;

д) за пропозицією Голови Уряду Російської Федерації призначає на посаду та звільняє з посади заступників Голови Уряду Російської Федерації, федеральних міністрів;

е) вносить на розгляд Раді Федерації кандидатури для призначення на посаду суддів Конституційного Суду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації; призначає суддів інших федеральних судів;

Е.1) вносить на розгляд Раді Федерації кандидатури для призначення на посаду Генерального прокурора Російської Федерації і заступників Генерального прокурора Російської Федерації; вносить до Ради Федерації пропозицію про звільнення з посади Генерального прокурора Російської Федерації і заступників Генерального прокурора Російської Федерації; призначає на посаду і звільняє з посади прокурорів суб'єктів Російської Федерації, а також інших прокурорів, крім прокурорів міст, районів і прирівняних до них прокурорів;

ж) формує і очолює Раду Безпеки Російської Федерації, статус якого визначається федеральним законом;

з) затверджує військову доктрину Російської Федерації;

і) формує Адміністрацію Президента Російської Федерації;

к) призначає і звільняє повноважних представників Президента Російської Федерації;

л) призначає і звільняє вище командування Збройних Сил Російської Федерації;

м) призначає і відкликає після консультацій з відповідними комітетами чи комісіями палат Федеральних Зборів дипломатичних представників Російської Федерації в іноземних державах і міжнародних організаціях.

Президент Російської Федерації:

а) призначає вибори Державної Думи відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральним законом;

б) розпускає Державну Думу у випадках і порядку, передбачених Конституцією Російської Федерації;

в) призначає референдум в порядку, встановленому федеральним конституційним законом;

г) вносить законопроекти в Державну Думу;

д) підписує і оприлюднює федеральні закони;

е) звертається до Федеральних Зборів із щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

1. Президент Російської Федерації може використовувати погоджувальні процедури для розв'язання розбіжностей між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації. У разі недосягнення узгодженого рішення він може передати вирішення спору на розгляд відповідного суду.

2. Президент Російської Федерації вправі припиняти дію актів органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у випадку якщо цих актів Конституції Російської Федерації і федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Російської Федерації чи порушення прав і свобод людини і громадянина до вирішення цього питання відповідним судом.

Президент Російської Федерації:

а) здійснює керівництво зовнішньою політикою Російської Федерації;

б) веде переговори і підписує міжнародні договори Російської Федерації;

в) підписує ратифікаційні грамоти;

г) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитуються при ньому дипломатичних представників.

1. Президент Російської Федерації є Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Російської Федерації.

2. У разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії Президент Російської Федерації вводить на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях військовий стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі.

3. Режим воєнного стану визначається федеральним конституційним законом.

Президент Російської Федерації за обставин і в порядку, передбачених федеральним конституційним законом, вводить на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях надзвичайний стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі.

Президент Російської Федерації:

а) вирішує питання громадянства Російської Федерації і надання політичного притулку;

б) нагороджує державними нагородами Російської Федерації, присвоює почесні звання Російської Федерації, вищі військові і вищі спеціальні звання;

в) здійснює помилування.

1. Президент Російської Федерації видає укази і розпорядження.

2. Укази і розпорядження Президента Російської Федерації обов'язкові для виконання на всій території Російської Федерації.

3. Укази і розпорядження Президента Російської Федерації не повинні суперечити Конституції Російської Федерації і федеральним законам.

Президент Російської Федерації має недоторканність.

1. Президент Російської Федерації приступає до виконання повноважень з моменту складення ним присяги і припиняє їх виконання з закінченням терміну його перебування на посаді з моменту складення присяги новообраним Президентом Російської Федерації.

2. Президент Російської Федерації припиняє виконання повноважень достроково у разі його відставки, стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати належні йому повноваження або відмови від посади. При цьому вибори Президента Російської Федерації мають відбутися не пізніше трьох місяців з моменту дострокового припинення виконання повноважень.

3. У всіх випадках, коли Президент Російської Федерації не в змозі виконувати свої обов'язки, їх тимчасово виконує Голова Уряду Російської Федерації. Виконуючий обов'язки Президента Російської Федерації не має права розпускати Державну Думу, призначати референдум, а також вносити пропозиції про поправки та перегляд положень Конституції Російської Федерації.

1. Президент Російської Федерації може бути усунутий з посади Радою Федерації лише на підставі висунутого Державною Думою звинувачення в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину, підтвердженого висновком Верховного Суду Російської Федерації про наявність в діях Президента Російської Федерації ознак злочину і висновком Конституційного Суду Російської Федерації про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення.

2. Рішення Державної Думи про висунення звинувачення і рішення Ради Федерації про відмові Президента від посади повинні бути прийняті двома третинами голосів від загального числа в кожній з палат за ініціативою не менше однієї третини депутатів Державної Думи і при наявності висновку спеціальної комісії, утвореної Державної Думою.

3. Рішення Ради Федерації про відмові Президента Російської Федерації з посади повинно бути прийнято не пізніше ніж у тримісячний термін після висунення Державною Думою звинувачення проти Президента. Якщо в цей термін рішення Ради Федерації нічого очікувати прийнято, обвинувачення проти Президента вважається відхиленим.

Термін повноважень і порядок обрання Президента РФ

Термін повноважень Президента РФ, з 2008 року, становить шість років при цьому одне і те ж особа не може бути обрана Президентом більше ніж два строки підряд [1; ст.81].

Президент РФ обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні [2]. Призначає вибори Президента РФ - Рада Федерації. Якщо він цей обов'язок не виконує, то вибори призначає Центральна виборча комісія РФ (ЦВК).

Активним виборчим правом на виборах Президента РФ мають громадяни України, які досягли на день голосування 18 років, за винятком недієздатних і знаходяться в місцях позбавлення волі за вироком суду. При цьому кожен виборець незалежно від будь-яких цензів, статі, місця проживання і т. П. Має один голос. Кандидат в Президенти РФ повинен відповідати наступним вимогам:

· Мати громадянство РФ.

· Бути не молодше 35 років.

· Постійно проживати в Російській Федерації не менше десяти років (немає вказівки на необхідність безперервного проживання протягом цього терміну, крім того, кандидат може проживати або перебувати в період підготовки і проведення виборів Президента РФ за межами території Російської Федерації) [1; ст.81 ].

Цей термін визнається необхідним і в той же час достатнім для того, щоб кандидат в Президенти не тільки в повній мірі володів знаннями і практичним досвідом, а й розумів специфіку умов життя в нашій країні.

Висування кандидатів можливо:

· Політичними партіями, виборчими блоками, при цьому партія, блок можуть висунути лише одного кандидата, в тому числі і не є членом даної партії або партій і об'єднань, що входять до виборчого блоку;

· В порядку самовисування, т. Е. Самим громадянином, які мають пасивним виборчим правом за умови підтримки його самовисування групою виборців чисельністю не менше 500 осіб.

Реєстрацію кандидатів здійснює ЦВК після перевірки зібраних на підтримку кандидата не менше ніж 2 млн. Підписів виборців. Від збору підписів звільняються політичні партії і виборчі блоки, допущені до розподілу депутатських мандатів на найближчих попередніх виборів Президента РФ виборах депутатів Державної Думи. Реєстрація кандидатів на посаду Президента РФ на підставі виборчого застави не передбачається. Вибори Президента РФ можуть бути тільки альтернативними: якщо за 35 днів до дня голосування буде зареєстровано менше двох кандидатів, то вибори за рішенням ЦВК відкладаються на строк до 60 днів для додаткового висування кандидатів. По одній кандидатурі можливе повторне голосування, якщо після вибуття всіх зареєстрованих кандидатів залишиться тільки один кандидат, а й в цьому випадку єдиний кандидат буде обраним Президентом РФ за умови отримання не менше 50% голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

Вибори Президента РФ здійснюються за єдиним (загальноросійському) одномандатному виборчому округу, результати виборів визначає ЦВК. Для визначення результатів виборів застосовується мажоритарна виборча система абсолютної більшості: обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців (50% плюс один голос), які взяли участь в голосуванні. При цьому поріг явки виборців, для того щоб вибори були визнані такими, що відбулися, становить 50% від числа виборців, що володіють активним виборчим правом. Якщо число голосів, поданих за кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами, буде менше числа голосів, поданих проти всіх кандидатів, а також якщо з двох зареєстрованих кандидатів жоден з них не отримав більше 50% голосів виборців, вибори визнаються такими, що. Якщо абсолютної більшості не отримав жоден з трьох або більше кандидатів, то через 21 день проводиться повторне голосування (другий тур) по двом кращим кандидатур, т. Е. Отримав в першому турі найбільшу кількість голосів виборців. Якщо до дня повторного голосування один з них вибуває, то в боротьбу за пост Президента РФ включається наступний за кількістю отриманих в першому турі голосів кандидат [14; 236].

Обраний Президент РФ вступає на посаду на тридцятий день з дня офіційного опублікування ЦВК результатів виборів. При вступі на посаду в присутності членів Ради Федерації, депутатів Державної Думи і суддів Конституційного Суду РФ (на практиці коло присутніх набагато ширше) Президент РФ приносить народу присягу [1; ч.1 ст.82 Конституції РФ]. Саме з моменту складення присяги приступає до виконання повноважень обраний Президент РФ і припиняє їх виконання колишній Президент РФ.

Розглянувши порядок організації і проведення виборів Президента Російської Федерації, дозволяє в цілому позитивно оцінити його нормативну базу. Закладена в ній система гарантій, принципів, процедур забезпечує обрання Президента Російської Федерації і досить вільна участь громадян у відповідності з демократичними підвалиною в країні.

Повноваження президента РФ. Досьє

18 грудня в Росії стартує виборча кампанія президентських виборів 2018 року

Термін повноважень президента рф

Президент Росії Володимир Путін і голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова

ТАСС-ДОСЬЄ. 18 грудня 2017 опубліковано постанову Ради Федерації РФ про призначення виборів президента РФ на 18 березня 2018 року. З цього моменту в Росії починається виборча кампанія. Редакція ТАСС-ДОСЬЄ підготувала матеріал про повноваження глави держави.

Повноваження російського президента визначаються статтями 80-93 Конституції РФ, прийнятої 12 грудня 1993 року. Згідно ст. 80 Основного закону президент Росії має статус "глави держави", "гаранта" Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Він займає особливе місце в системі влади і не входить безпосередньо до жодної з трьох її гілок (виконавча - уряд РФ; законодавча - Федеральні збори РФ; судова - суди РФ).

При цьому глава держави може приймати рішення тільки в рамках чинної Конституції і федеральних законів. Президент РФ обирається терміном на шість років і не може займати вищу посаду в країні більше двох термінів поспіль. Його укази і розпорядження є обов'язковими до виконання на всій території РФ.

Президент є Верховним головнокомандувачем Збройними силами РФ, йому ж належить право призначати на посаду та звільняти з неї вище командування армії і флоту Росії. У разі агресії (або її безпосередньої загрози) проти Російської Федерації глава держави має право ввести на всій території країни або в окремих її місцевостях військовий стан. Також при спробах збройного заколоту, масові заворушення, техногенних або екологічних катастрофах і ін. Обставин президент може оголошувати надзвичайний стан.

В обох випадках він зобов'язаний негайно проінформувати про своє рішення обидві палати Федеральних зборів. Протягом 48 годин введення воєнного стану повинно бути схвалено більшістю членів Ради Федерації РФ (надзвичайний стан має отримати схвалення протягом 72 годин).

Згідно ст. 106 Конституції РФ, президент не має права оголошувати війну і укладати мир. Це виняткова компетенція Ради Федерації. Глава держави формує і очолює Раду безпеки РФ. В цей дорадчий орган входять голови палат Федеральних зборів, глава уряду, міністри силового блоку і закордонних справ, глава Адміністрації президента і ін. Радбез готує для глави держави основні документи в сфері національної безпеки, зокрема, військову доктрину РФ, яку затверджує президент.

Як глава держави президент Російської Федерації представляє країну на міжнародній арені. Він безпосередньо здійснює керівництво зовнішньою політикою РФ, визначає її основні напрямки (зокрема, в посланні Федеральним зборам РФ), веде переговори з керівниками іноземних держав та міжнародних організацій. Для вступу в силу ратифікованих Державною думою міжнародних договорів необхідний підпис російського президента.

Глава держави здійснює загальне керівництво діяльністю Міністерства закордонних справ РФ. Після консультацій з профільними комітетами обох палат парламенту він призначає і відкликає дипломатичних представників Росії в іноземних державах і при міжнародних організаціях. Також президент РФ приймає вірчі і відкличні грамоти іноземних дипломатів.

Президент РФ визначає основні напрями внутрішньої політики країни. Згідно з Конституцією, він має право головувати на засіданнях уряду. Главі держави безпосередньо підпорядковані 19 відомств (з 72 що входять в структуру уряду), в числі яких міністерства силового блоку, юстиції, закордонних справ, Федеральна служба з фінансового моніторингу, Федеральне архівне агентство і ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

8 + 1 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map