Предмет і об’єкт дослідження в чому різниця

Відмінність об'єкта і предмета дослідження

Під час написання письмових робіт, студентом чітко дотримується ряд правил. Це структура роботи, її оформлення, зміст. І, якщо з цілями і завданнями більш-менш стає ясно, завдяки великій кількості інформації, то у студента нерідко виникає питання в формулюваннях таких двох понять, як «об'єкт дослідження» і «предмет дослідження».

Членів комісії по більшій мірі цікавить формальний бік питання. Нерідко негласним, а часом гласним завданням для студента стає вибрати конкретний об'єкт для моніторингу і, спираючись на нього, сформулювати предмет моніторингу. При цьому керівництво вузу, надаючи методичні інструкції, дає в них наукове пояснення цим двом термінам. Крім методичок існують і державні нормативи, в яких науковою мовою описані два поняття.

Визначення двох понять

Дотримуючись цих визначень, під об'єктом моніторингу мається на увазі явище, що проявляє своє дії незалежно від ходу досліджень студента. Предметом моніторингу є лише частина від усього об'єкта. Однак предмет моніторингу може нести практичне і теоретичне значення для дослідження.

Як правило, об'єкт складається з декількох предметів, але більшість студентів роблять помилку і розглядають тільки один вид предмета. У підсумку виходить необ'єктивна оцінка всьому об'єкту в цілому. Для розгляду об'єкта необхідно вжити ряд дій. Ці кроки стануть предметами досліджень.

Об'єктом прийнято позначати те, що студент буде вивчати. Це може бути організація або дослідження будь-яких соціальних чи психологічних відносин. Маючи на руках тему, а значить і мета, студенту необхідно знайти об'єкт для моніторингу.

Це можна зробити за допомогою вивчення інформаційних і літературних джерел. Даний процес необхідний для того, щоб чітко зрозуміти, чи відповідає знайдений об'єкт, що вивчається науці. Вивчаючи тему на прикладі конкретної організації, часом неможливо охопити всю сферу діяльності в цілому. На цьому етапі в світлі з'являється предмет дослідження, наприклад, який-небудь відділ.

1. У дипломній роботі функціональним призначенням предмета служить вивчення властивостей, вузько характеристик, його багатогранності. Чіткіше це модно пояснити на окремому прикладі. Вивчаючи управління готелем, предметом його моніторингу стає відділ кадрів. Дається повна характеристика предмету (відділу), вказуються позитивні і негативні сторони його функціонування.

При цьому діяльність відділу можна розглядати з кількох сторін. На початку роботи дається загальне визначення, в розширеній формі і поступово в процесі написання дипломного проекту воно звужується, але не зменшується за обсягом.

2. При вивченні конкретної сфери ведення бізнесу, яка і стане об'єктом моніторингу, а ось правова заснована, на якій ця сфера діяльності здійснюється, стає предметом моніторингу.

3. На прикладі іншої організації вивчаються соціальні відносини. Організація - це об'єкт моніторингу, а кадровий відділ, а саме відносини між співробітниками стане предметом дослідження.

Якщо не усвідомити ці два поняття «об'єкт» і «предмет» повністю, то в кінцевому результаті в дипломній роботі буде некоректно озвучена тема, тобто мета, якої, здавалося б, вдалося досягти, виявиться не досягнутою. У кращому випадку тема буде розкрита, але не до кінця. Це стає основною причиною, коли при захисті дипломного проекту, по її закінченню, студент чує від членів комісії, тема розкрита не в повному обсязі і вимагає додаткових доробок.

* Існує ще ряд нюансів, не враховуючи які можна зазнати фіаско. Наприклад, процес дослідження предмета повинен відбуватися тільки в обмежених рамках обраного об'єкта моніторингу.

Об'єкт моніторингу відповідає на питання «Що вивчати?». Предмет моніторингу відповідає на питання: «Як проводити дослідження?», «З чим пов'язати цей процес?», «Які сторони досліджуваного об'єкта стануть цікавими?» І так далі.

* Вважається грубою помилкою і навіть порушенням, відсутність логічної думки між предметом і об'єктом моніторингу.

* Крім того, дуже значущим моментом виступає актуальність досліджуваних в рівній мірі і предметів і об'єкта. Їх вивчення має бути цікавим і володіти, як мінімум дещицею новизни. Тому не слід вибирати в якості мети для дипломної роботи тему, яка вже відома всім давно і є мало не аксіомою. Розраховувати на хорошу оцінку в цьому випадку, студент не доведеться, навіть незважаючи на повне розкриття теми.

* Члени комісії знають про каверзності цих двох понять і найчастіше питання, які слідують після монологу майбутнього дипломника, стосуються саме предметів, об'єкта, ну іноді цілей і завдань.

У разі виникнення питань щодо дипломній роботі в цілому і по окремих моментах зокрема, студент завжди має право звернутися за допомогою до наукового керівника, який курирує весь процес написання дипломного проекту.

Як визначається об'єкт і предмет дослідження?

Існує різне розуміння об'єкта і предмета дослідження. Тому звернемося до довідників.

В. Даль: «Об'єкт, предмет, суб'єкт. Об'єктивні ознаки, котрі можуть бути спостережувані глядачем; суб'єктивні відчуваються самім' предметом' ». «Предмет' - все, що видається чувствам'. «Предмет' твори - основа, зміст його» [1].

С. І. Ожегов: «Об'єкт. 1. Те, що існує поза нами і незалежно від нашої свідомості, зовнішній світ, матеріальна дійсність. 2. Явище, предмет, на який спрямована яка-н. діяльність. Об'єкт вивчення ». «Предмет. 1. Будь-яке матеріальне явище, річ. 2. Те, на що спрямована думка, що становить його зміст або на що направлено якась агресивна дія »[2].

Н. Е. Яценко: «Об'єкт - 1. В філософії - будь-яке явище, що існує незалежно від людської свідомості. 2. У широкому сенсі - предмет, явище, які людина прагне пізнати і на які спрямована його діяльність ». «Предмет - 1. Будь-яке матеріальне явище, річ. 2. Те, на що спрямована думка, дія або почуття »[3].

Об'єкт - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і взяте дослідником для вивчення. Предмет - це те, що знаходиться в рамках, в межах об'єкта. Об'єкт - це та частина наукового знання, з якою дослідник має справу. Предмет дослідження - це той аспект проблеми, досліджуючи який, ми пізнаємо цілісний об'єкт, виділяючи його головні, найбільш суттєві ознаки. Предмет дисертаційного дослідження найчастіше збігається з визначенням його теми або дуже близький до нього. Об'єкт і предмет дослідження як наукові категорії співвідносяться як загальне і часткове.

Необхідно підкреслити, що об'єкт і предмет дослідження, так само як і його цілі і завдання, залежать не тільки від обраної теми, а й від задуму дослідника.

На нашу думку, первинним є об'єкт дослідження (більш широке поняття), вторинним - предмет дослідження, в якому виділяється певна властивість об'єкта дослідження. Деякі дослідники не бачать різниці в цих поняттях і ототожнюють предмет і об'єкт дослідження.

Часом об'єкт і предмет дослідження визначаються практично однаково. В авторефераті дисертації з економіки «Шляхи підвищення соціально-економічної ефективності зайнятості молоді» (2003) об'єктом дослідження названі «соціально-трудові відносини, що реалізуються в процесі забезпечення зайнятості молоді»; а предметом дослідження - «організаційно-управлінські відносини, що виникають в процесі підвищення соціально-економічної ефективності зайнятості молоді».

Чимало дисертацій, в яких об'єкт і предмет дослідження взагалі не вказуються.

Визначивши предмет і об'єкт дослідження, автор дисертації повинен дати їм всебічну характеристику і в процесі наукової роботи постійно мати їх на увазі.

[1] Даль В. Тлумачний словник живої великоросійської мови. Т. 2. М., 1979. С. 635; Т. 3. С. 386 (збережена орфографія дореволюційного видання).

[2] Ожегов С. І. Словник російської мови. М., 1960. С. 428, 570.

[3] Яценко Н. Е. Тлумачний словник суспільствознавчих термінів. СПб., 1999. С. 280, 330.

Різниця між предметом і об'єктом

Відмінність предмета від об'єкта невловимо. Воно завжди доставляє масу головного болю студентам. І здається, що викладачі завжди знають відмінності предмета і об'єкта на зубок. У двадцятий раз вони пояснюють тобі, і все начебто зрозуміло, але коли берешся за черговий реферат, розумієш, що знову забув, чим же відрізняється предмет від об'єкта.

Об'єкт і предмет часто є взаємозамінними словами, синонімами, але не завжди. так, об'єкт - більш широке поняття, є синонімом всього того, що існує. Наприклад, будь-якої процес або конкретне явище, також це може бути і якийсь суб'єкт або предмет. При цьому предмет - це річ, реально існуюча. Важливим є те, що це не дія, і щось неживе. Відповідно, поняття предмета вже поняття об'єкта.

Якщо ми будемо говорити про дослідницьку, наукову діяльність, то тут об'єкт - це сфера вивчення в найширшому сенсі. Предмет - це щось конкретніше, то, на чому зосереджена саме ця робота. Так, наприклад, природа може бути об'єктом діяльності як художника, який малює пейзаж, так і ботаніка, який вивчає рослини. При цьому предмети їх робіт будуть відрізнятися: певні земні ландшафти і пейзажі в першому випадку і деякі рослини в другому. Тобто, вивчаючи наш предмет, ми більше дізнаємося про об'єкт.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 54 = 55

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map