Монопольно високою ціною товару є ціна встановлюється

Монопольно висока ціна товару

Монопольно високою ціною товару є ціна, встановлена ​​займає домінуюче становище господарюючим суб'єктом, якщо ця ціна перевищує суму необхідних для виробництва і реалізації такого товару витрат і прибутку і ціну, яка сформувалася в умовах конкуренції на товарному ринку, порівнянному за складом покупців або продавців товару, умов обігу товару, умов доступу на товарний ринок, державному регулюванню, включаючи оподаткування та митно-тарифне регулювання (далі - зіставний това ний ринок), при наявності такого ринку на території Російської Федерації або за її межами, в тому числі встановлена:

1) шляхом підвищення раніше встановленої ціни товару, якщо при цьому виконуються в сукупності наступні умови:

а) витрати, необхідні для виробництва і реалізації товару, залишилися незмінними або змінювати їх не відповідає зміні ціни товару;

б) склад продавців або покупців товару залишився незмінним або зміна складу продавців або покупців товару є незначним;

в) умови обігу товару на товарному ринку, в тому числі пов'язані з заходами державного регулювання, включаючи оподаткування, тарифне регулювання, залишилися незмінними або їх зміна непропорційно зміні ціни товару;

2) шляхом підтримки або незниження раніше встановленої ціни товару, якщо при цьому виконуються в сукупності наступні умови:

а) витрати, необхідні для виробництва і реалізації товару, істотно знизилися;

б) склад продавців або покупців товару обумовлює можливість зміни ціни товару в бік зменшення;

в) умови обігу товару на товарному ринку, в тому числі пов'язані з заходами державного регулювання, включаючи оподаткування, тарифне регулювання, забезпечують можливість зміни ціни товару в бік зменшення.

Не визнається монопольно високої ціна товару, що є результатом інноваційної діяльності, тобто діяльності, яка призводить до створення нового невзаємозамінними товару або нового взаимозаменяемого товару при зниженні витрат на його виробництво і (або) поліпшення його якості. Ціна товару не визнається монопольно високої, якщо вона встановлена ​​суб'єктом природної монополії в межах тарифу на такий товар, визначеного відповідно до законодавства Російської Федерації.

Ціна товару не визнається монопольно високої в разі неперевищення ціни, яка сформувалася в умовах конкуренції на порівнянному товарному ринку.

Ціна товару не визнається монопольно високої в разі, якщо вона встановлена ​​на біржі при одночасному дотриманні наступних умов:

1) обсяг продаваного на біржі товару, виробленого і (або) реалізується господарюючим суб'єктом, що займає домінуюче становище на відповідному товарному ринку, становить не менше величини, встановленої федеральним антимонопольним органом і федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання сфери діяльності, до якої відноситься виробництво відповідного товару;

2) угоди укладаються господарюючим суб'єктом, що займає домінуюче становище на відповідному товарному ринку, в ході біржових торгів, які відповідають вимогам, визначеним федеральним антимонопольним органом і федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання сфери діяльності, до якої належить виробництво відповідного товару, в тому числі вимогам до мінімальної кількості учасників біржових торгів протягом торговельної сесії;

3) господарюючий суб'єкт, що займає домінуюче становище на відповідному товарному ринку, акредитований і (або) бере участь в торгах (в тому числі шляхом подачі заявок на участь в торгах брокеру, брокерам), надає біржі список афільованих осіб в порядку, встановленому федеральним антимонопольним органом;

4) дії господарюючого суб'єкта, що займає домінуюче становище на відповідному товарному ринку, і (або) його афілійованих осіб не відносяться до маніпулювання ринком;

5) реалізація на біржі товару господарюючим суб'єктом, що займає домінуюче становище на відповідному товарному ринку, здійснюється регулярно з рівномірним розподілом обсягу товару по торговим сесій протягом календарного місяця. Уряд Російської Федерації має право визначати критерії регулярності і рівномірності реалізації товару на біржі для окремих товарних ринків;

6) господарюючий суб'єкт, що займає домінуюче становище на відповідному товарному ринку, здійснює реєстрацію позабіржових угод на поставки товарів, що обертаються на такому товарному ринку, у випадках і в порядку, які встановлені Урядом Російської Федерації;

7) мінімальний розмір біржового лота не перешкоджає доступу на відповідний товарний ринок;

8) реалізація товару господарюючим суб'єктом, що займає домінуюче становище на відповідному товарному ринку, здійснюється на біржі, що відповідає вимогам законодавства Російської Федерації про організовані торгах, включаючи вимоги до дотримання конфіденційності інформації про осіб, які подали відповідні заявки на участь в торгах, в тому числі шляхом подачі таких заявок брокеру, брокерам

6. Не визнається монопольно високої ціна товару, встановлена ​​з урахуванням особливостей формування стартової ціни на продукцію при її продажу на біржі, узгоджених з антимонопольним органом.

7. Не визнається монопольно високої ціна товару в разі, якщо вона не перевищує ціну, встановлену на біржі з дотриманням передбачених частинами 5 та 6 цієї статті умов, і при цьому економічні (комерційні) умови угоди можна порівняти за кількістю і (або) обсягу товарів, що поставляються , термінами виконання зобов'язань, умов платежів, які звичайно застосовуються в угодах даного виду, а також з інших розумним умовам, які можуть впливати на ціну.

(Частина 7 введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 401-ФЗ)

Стаття 6. Монопольно висока ціна товару

1. Монопольно високою ціною товару є ціна, встановлена ​​займає домінуюче становище господарюючим суб'єктом, якщо ця ціна перевищує суму необхідних для виробництва і реалізації такого товару витрат і прибутку і ціну, яка сформувалася в умовах конкуренції на товарному ринку, порівнянному за складом покупців або продавців товару, умов обігу товару, умов доступу на товарний ринок, державному регулюванню, включаючи оподаткування та митно-тарифне регулювання (далі - зіставний товарний ринок), при наявності такого ри нка на території РФ або за її межами, в тому числі встановлена:

1) шляхом підвищення раніше встановленої ціни товару, якщо при цьому виконуються в сукупності наступні умови:

а) витрати, необхідні для виробництва і реалізації товару, залишилися незмінними або змінювати їх не відповідає зміні ціни товару;

б) склад продавців або покупців товару залишився незмінним або зміна складу продавців або покупців товару є незначним;

в) умови обігу товару на товарному ринку, в тому числі пов'язані з заходами державного регулювання, включаючи оподаткування, тарифне регулювання, залишилися незмінними або їх зміна непропорційно зміні ціни товару;

2) шляхом підтримки або незниження раніше встановленої ціни товару, якщо при цьому виконуються в сукупності наступні умови:

а) витрати, необхідні для виробництва і реалізації товару, істотно знизилися;

б) склад продавців або покупців товару обумовлює можливість зміни ціни товару в бік зменшення;

в) умови обігу товару на товарному ринку, в тому числі пов'язані з заходами державного регулювання, включаючи оподаткування, тарифне регулювання, забезпечують можливість зміни ціни товару в бік зменшення.

2. При дотриманні умов, передбачених частиною 1 статті 13 цього ФЗ (дії \ бездіяльності можуть бути визнані допустимими, якщо такими діями (бездіяльністю), угодами і узгодженими діями, операціями, іншими діями не створюється можливість для окремих осіб усунути конкуренцію на відповідному товарному ринку , не накладаються на їх учасників або третіх осіб обмеження, які не відповідають досягненню цілей таких дій (бездіяльності), угод і узгоджених дій, угод, інших дій, а також якщо їх рез ультатом є або може бути: якщо їх результатом є або може бути: 1) вдосконалення виробництва, реалізації товарів або стимулювання технічного, економічного прогресу або підвищення конкурентоспроможності товарів російського виробництва на світовому товарному ринку; 2) отримання покупцями переваг (вигод), пропорційних переваг (вигод), отриманим господарюючими суб'єктами в результаті дій (бездіяльності), угод і узгоджених дій, угод.), Не зізнається монопольно високої ціна товару, що є результатом інноваційної діяльності, тобто діяльності, приводить до створення нового невзаємозамінними товару або нового взаимозаменяемого товару при зниженні витрат на його виробництво і (або) поліпшення його якості.

3. Ціна товару не визнається монопольно високої, якщо вона встановлена ​​суб'єктом природної монополії в межах тарифу на такий товар, визначеного відповідно до законодавства РФ.

4. Ціна товару не визнається монопольно високої в разі неперевищення ціни, яка сформувалася в умовах конкуренції на порівнянному товарному ринку.

Монопольно високі та монопольно низькі ціни;

Монопольно висока ціна товару (За винятком фінансової послуги) -ціна, встановлена ​​суб'єктом господарювання, що займає домінуюче становище, якщо ця ціна відповідає обом таким умовам:

● перевищує ціну, яку в умовах конкуренції на товарному ринку встановлюють господарюючі суб'єкти, що не входять з покупцями або продавцями товару в одну групу осіб і не займають домінуючого положення на порівнянному товарному ринку;

● перевищує суму необхідних для виробництва і реалізації такого товару витрат і прибутку.

Монопольно низька ціна товару (За винятком фінансової послуги) -ціна, встановлена ​​суб'єктом господарювання, що займає домінуюче становище, якщо ця ціна відповідає обом таким умовам:

● нижче ціни, яку в умовах конкуренції на порівнянному товарному ринку встановлюють господарюючі суб'єкти, що не входять з покупцями або продавцями товару в одну групу осіб і не займають домінуючого положення на порівнянному товарному ринку;

● нижче суми необхідних для виробництва і реалізації такого товару витрат.

Не визнається монопольно високою ціною ціна товару, встановлена ​​суб'єктом природної монополії в межах тарифу на такий товар, визначеного органом регулювання природної монополії.

Не визнається монопольно низькою ціна товару при наявності наступних умов:

● якщо її встановлення продавцем не спричинило за собою обмеження конкуренції у зв'язку з скороченням числа не входять з покупцями або продавцями товару в одну групу осіб, господарюючих суб'єктів на відповідному товарному ринку;

● якщо ціна встановлена ​​суб'єктом природної монополії в межах тарифу на такий товар, визначеного органом регулювання природної монополії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 1 = 5

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map