Методи дослідження в курсовій роботі приклад

Методи дослідження в курсовій роботі

У вступі до курсової роботи необхідно вказати, які методи студент використовував для досягнення мети дослідження. Простіше кажучи, методи - це дії, які робив дослідник в ході наукової роботи. Існують загальні і спеціальні (специфічні) методи. Спеціальні методи застосовуються тільки в даній конкретній науці, наприклад, фізичне моделювання в фізиці. На відміну від них, загальні методи використовуються в усіх галузях всіх наукових дисциплін. Загальні методи, в свою чергу, поділяються на теоретичні і практичні, в залежності від характеру дослідження. Теоретичні методи наукового дослідження пов'язані з переважанням розумової діяльності, з осмисленням, систематизацією і переробкою матеріалу. До найбільш часто вживаним загальним методам відносять:

- Аналіз. Він являє собою процес розкладання явища або предмета на складові частини (його властивості, ознаки і т.д.). Цей метод дослідження широко застосовується при написанні курсових робіт;

- Синтез є методом, протилежним аналізу. В результаті використання синтезу відбувається з'єднання частин в загальну систему знань;

- Аналогія - це метод наукового дослідження, заснований на схожості об'єктів за деякими ознаками. За допомогою аналогії можна судити про властивості одного об'єкта на підставі його схожості з іншим;

- Дедукція - це метод, заснований на отриманні загального висновку про властивості предмета, виходячи з дослідження його приватних ознак;

реклама тут 1

- Індукція - це метод, протилежний дедукції, при якому міркування відбувається від загального до приватного;

- Узагальнення - метод дослідження, схожий на дедукцію, при якому робиться висновок про загальні властивості предмета або явища і його ознаках;

- Класифікація широко застосовується в наукових дослідженнях особливо в гуманітарних науках. Вона являє собою розподіл предметів або явищ на групи за будь-якою певною ознакою;

- Моделювання - це метод, при якому досліджується сам об'єкт, а його замінник - модель. Отримані при вивченні властивостей моделі результати переносять і на сам об'єкт дослідження.

реклама тут 2

Практичні (емпіричні) методи пов'язані зі збором конкретних даних про об'єкт дослідження і оцінкою результатів. Також за допомогою практичного методу виявляються і описуються явища. До практичних методів відносяться:

- Спостереження - це пізнавальний процес, спрямований на сприйняття зовнішнього світу з метою отримання інформації про властивості предметів і явищ. Для отримання точних результатів спостереження повинно бути цілеспрямованим, об'єктивним і систематичним;

- Порівняння - один з найбільш популярних практичних методів дослідження. Зазвичай явища порівнюються з якого-небудь істотного ознакою, важливого саме для даного дослідження;

- Вимірювання - найбільш точний метод пізнання, який полягає у визначенні чисельного значення будь-якої величини за допомогою одиниці виміру;

- Експеримент - метод, широко застосовуваний в науці. Він являє собою втручання в природні умови існування явищ. При цьому експериментатор, вивчаючи певні властивості або ознаки, може контролювати хід експерименту.

Описані методи - це найбільш часто використовувані, але далеко не всі методи, які застосовуються при написанні курсових робіт.

Методи дослідження в курсовій роботі приклад

Написання курсової роботи вимагає використання декількох методів дослідження.

Методи дослідження в курсовій роботі приклад Методи дослідження в курсовій роботі приклад

Метод - дія, які використовуються для досягнення мети. У процесі виконання курсової роботи використовуються різні методи дослідження, найбільш часто зустрічаються:

 • Аналіз - найпопулярніший метод дослідження, є поділ будь-якого явища або процесу на складові компоненти і передбачає їх подальше вивчення.
 • Аналогія - метод досліджень, який передбачає вивчення об'єктів, подібних за деякими ознаками. На підставі подібних ознак об'єкта робиться висновок про подібність по іншому виду об'єкта.
 • Дедукція - один з методів дослідження, який передбачає висновок про загальну сукупності аналізованих властивостей об'єкта на основі одиничних властивостей об'єкта.
 • Індукція - зворотний дедукції метод дослідження, який передбачає отримання висновків від загального до конкретного.
 • Класифікація - поділ досліджуваних об'єктів на види, виходячи з якої-небудь властивості.
 • Моделювання - аналіз моделі або копії досліджуваного об'єкта, що точно повторює оригінал. Модель повинна повністю відповідати об'єкту за наявністю властивостей, але в той же час може відрізнятися від оригіналу за кількома ознаками, що гарантує якісне проведення дослідження аналізованого об'єкта.
 • Спостереження - один з методів проведення дослідження, який складається з декількох дій, спрямованих на отримання інформації про властивості аналізованого об'єкта.
 • Метод узагальнення - призів будуть висновків про загальні властивості об'єктів дослідження.
 • Метод прогнозування полягає в припущенні про подальші етапи розвитку аналізованого об'єкта.
 • Синтез - часто зустрічається при написанні курсових робіт та передбачає з'єднання декількох властивостей досліджуваного об'єкта в один компонент.
 • Експеримент - проведення дослідження об'єкта в заздалегідь створених умовах.

Описані методи досить часто використовуються при написанні курсових робіт, але це далеко не весь список. Зазвичай для курсової роботи використовуються наступні методи:

 1. Порівняльний - здійснюється за допомогою порівняльного аналізу декількох джерел інформації і виявлення схожих і протилежних думок про досліджуваний об'єкт. Найчастіше цей метод дає можливість отримати більш повні знання з аналізованої області, оскільки думок може бути досить, щоб зробити на їх основі власне судження про досліджуваної проблеми.
 2. Аналіз нормативно-правової бази - передбачає вивчення не тільки навчальної літератури по заданій темі, але і додаткових джерел, в тому числі недавно вийшли газет і журналів, де докладно розглядається анализируемая тема. Дозволяє отримати актуальну інформацію з урахуванням останніх змін.
 3. Аналіз монографій і статей. Монографія містить інформацію, що відноситься до результатів дослідження одного питання. Зазвичай, це збірка статей, що належать до однієї тематичної області, де містяться аналогічні дослідження з проблеми, об'єднаний однією ідеєю або структурою аналізу.
 4. Аналітичний метод найчастіше використовується при написанні практичної частини курсової роботи. Передбачає проведення аналізу шляхом математичних розрахунків основних показників, порівняння отриманих результатів. На основі даних, отриманих аналітичним методом, здійснюється аналіз досліджуваного об'єкта і складання основних рекомендацій щодо поліпшення становища об'єкта дослідження або можливих шляхів розвитку в майбутньому.

Як правильно класифікувати методи дослідження в курсовій роботі

Метод дослідження включає в себе один або кілька способів досягнення мети дослідження і отримання нових знань. Методи дослідження в курсовій роботі необхідні для систематизації та актуалізації виконаної роботи.

Залежно від виду діяльності, академічної спрямованості курсової чи дипломної роботи, приналежність до певного предмету вивчення і безлічі інших чинників, класифікація використовуваних методів може разюче відрізнятися.

Методологія - складна наука, метою якої не є визначення чіткої класифікації і виділення декількох найбільш важливих методів дослідження. Система всіляких способів, варіацій і принципів досягнення поставлених цілей і отримання нових знань дуже складна і сама є предметом постійного вивчення.

Методи дослідження в курсовій роботі приклад

Щоб полегшити й упорядкувати систему існуючих методів дослідження, різні школи вибирають ту чи іншу класифікацію.

Традиційне поділ радянської школи

Спадщиною радянської школи є класифікація методів дослідження відповідно до рівня пізнання. Це не найпростіша і зручніша класифікація з нині існуючих, проте вона не тільки допомагає вибрати і описати застосовувані в дослідженні методи, але і точно визначає структуру роботи і систему наукового підходу до отримання нових знань.

Існує два рівня пізнання - емпіричний і теоретичний. Ці два рівні доповнюють і компенсують один одного, відповідно, і класифікуються методи не повинні виділятися і протиставлятися одне одному. Дуже часто зібрані під час дослідження дані здатні знайти форму нових знань тільки шляхом комбінування емпіричних і теоретичних методів.

Емпіричний рівень тісно пов'язаний з безпосереднім практичним взаємодією з досліджуваним об'єктом, явищем, феноменом. Емпіричні методи дослідження в курсовій роботі ідеально підходять для етапу накопичення інформації та збору даних. Основними виключно емпіричними методами є:

Доповненнями і варіантами основний трійки можуть бути такі методи, як:

 • анкетування та опитування;
 • інтерв'ю та співбесіду;
 • опис і порівняння;
 • тестування і підрахунок.

Теоретичний рівень є більш абстрактним і тому вважається більш розвиненою частиною пізнання. Теоретичні методи дослідження в курсовій роботі виявляють правила, основоположні, аксіоми, теорії та закони. Основними методами теоретичного рівня є:

 • абстрагування;
 • формалізація;
 • ідеалізація.

Для встановлення зв'язків, залежностей і закономірностей, а також вивчення різних сторін явища або об'єкта можна використовувати такі теоретичні методи, як:

 • індукція і дедукція;
 • гіпотетико і аксіоматика;
 • логіка і систематика.

Методи дослідження в курсовій роботі приклад

Існує ряд методів, які поєднують в собі характеристики як емпіричного, так і теоретичного пізнання; вони називаються комбінованими або експериментально-теоретичними. До них відносяться:

 • моделювання;
 • етнографічний метод;
 • історичний метод;
 • аналіз, синтез і узагальнення.

Використання цих методів дозволяє створити теоретичну основу, використовуючи емпіричні дані.

Пізніша класифікація методів дослідження на якісні і кількісні набула популярності в середині ХХ століття і зовсім зміцніла в західних академічних колах.

Поділ на якісні і кількісні сприяє більш спрощеною систематизації існуючих методів і одночасно підвищує зв'язаність і взаємозалежність методів, використовуваних в дослідженні.

Методи дослідження в курсовій роботі приклад

Використання цієї системи поділу методів підвищить унікальність і актуальність, які несе в собі кожна дипломна або курсова робота. Методи педагогічного дослідження, а також дослідження в галузі соціології, маркетингу, політології та економіки все частіше класифікуються на підставі поділу на якісні і кількісні.

Методи дослідження згідно західною класифікацією

Ця класифікація збільшує гнучкість всієї системи існуючих методів, дозволяючи комбінувати різні способи і навіть створювати нові методи. Основними вимогами приналежності до категорії кількісних методів є вимір і квантификация параметрів дослідження, в той час як якісні методи характеризуються потребою смислової інтерпретації існуючих або зібраних даних.

Якісні методи орієнтовані на пояснення, з'ясування причин і інші якісні характеристики досліджуваних об'єктів або явищ. Вони володіють особливою цінністю в соціології як методи дослідження курсової роботи. Приклад використання якісних методів - відповідь на питання про те, чому завзяті курці не кидають палити, не дивлячись на статистичні дані про шкоду нікотину. До даних методів належать:

 • дослідження (історичні, етнографічні, соціальні, прецедентні);
 • експерименти (фокус-групи, рольові ігри, симуляції);
 • спостереження;
 • інтерв'ю.

Кількісні методи дослідження в курсовій роботі орієнтовані на отримання статистичних та інших численних даних, до них відносяться:

 • опитування, анкетування, інтерв'ю;
 • тестування;
 • лабораторний експеримент;
 • чисельний аналіз;
 • моделювання.

Методи дослідження в курсовій роботі приклад

Завдяки простому і чіткому диференціюванню виникає менше складнощів з вибором і мотивацією. Описуючи в роботі використовуються методи дослідження, теми, основні завдання і питання, важливо чітко усвідомлювати концептуальні рамки наукової роботи.

Важливо пам'ятати, що багато роботи: і курсові, і дипломні роботи - можуть і повинні поєднувати і комбінувати різні методи. Кожен окремий метод надає спосіб досягнення нових знань, кожен з них по-своєму важливий, і жоден сам по собі не здатний дати повну картину дослідження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

43 + = 53

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map