Контроль це в менеджменті

Контроль це в менеджменті

У сучасному менеджменті саме такий показник, як контроль різного типу, дозволяє досягти підприємству поставлених цілей. Це процес оцінки фактичного стану справ в компанії з подальшим його порівнянням з планами розвитку організації. Виходячи з особливостей теорії управління, контроль є безперервним видом адміністративної діяльності, що складається з спостереження, оцінки і регулювання.

Сьогодні весь процес контролю в менеджменті, в залежності від часу, прийнято ділити на три основних етапи:

Попередній або вхідний контроль проводиться ще до фактичного початку робочого процесу. Метою даного дії є забезпечити всі необхідні умови для безперебійного функціонування підприємства, тобто визначити, чи готові персонал, система управління, виробнича сфера компанії до початку робіт. Якщо дивитися з точки зору управління персоналом, то цей вид контролю в менеджменті дозволяє відповісти на питання, чи можна за допомогою даного штату співробітників вирішити поставлені перед організацією завдання.

Попередній контроль в більшій частині лягає на плечі представників кадрової служби, яким за допомогою тестів і співбесід належить визначити професійну придатність співробітників підприємства. Потрібно також отримати відповідь на питання, чи знає персонал свої обов'язки, права, чи розуміє глобальні цілі, що стоять перед організацією.

реклама тут 1

Ще одна складова попереднього етапу контролю в менеджменті - оцінка фінансових і матеріальних ресурсів компанії. Головні засоби оцінки фінансової сфери - такі документи, як бюджет або кошторис організації, а матеріальні можливості визначаються перевіркою стану складських приміщень, наявністю сировини, гарантированностью поставок.

Наступна форма контролю в менеджменті - поточна оцінка, яка проводиться безпосередньо в процесі господарської діяльності компанії. Основне призначення даної процедури - удосконалити виробничий процес і максимально скорегувати його для якнайшвидшого досягнення поставленої мети. На даному етапі необхідно виявити всі відхилення від заданих робочих параметрів і усунути їх. Є дві форми поточного контролю в менеджменті - стратегічна і оперативна. Оперативний контроль проводиться в той же час, коли відбувається виконання основної роботи, тут відбувається оцінка розподілу часу, дотримання послідовності виробничих операцій, якості праці персоналу. Що стосується стратегічної складової, вона показує ефективність використання ресурсів підприємства в рамках досягнення глобальної мети. З'ясовується, чи відбувається у всіх підрозділах впровадження нових методів роботи, чи ведеться пошук більш досконалих технологій і т.д.

Третій вид контролю в менеджменті - заключний, який проводиться після закінчення виробничого процесу. Відбувається підведення підсумків, вивчається поведінка керівника і аналізуються результати роботи, щоб скорегувати плани організації на майбутнє.

Головні принципи контролю в управлінській діяльності

Перший принцип - це відповідність контролю стратегії компанії, що має бути прописано в стандартах організації. Контроль це в менеджментіНаступне положення технології контролю в менеджменті - системність, тобто інтеграція контролюючих принципів в усі сфери діяльності підприємства.

реклама тут 2

Контроль повинен бути результативним, і цього можна досягти тільки правильним підбором стандартів, щоб не допустити неконтрольованого витрати коштів на його проведення. Наступна вимога до контролю - його адаптивність, тобто здатність змінювати наявні схеми і методи в залежності від поточних потреб підприємства. Ще кілька принципів контролю - економічність і оптимальність, адже основні його завдання - приносити прибуток і не допускати перевитрати коштів компанії.

Сутність і зміст контролю

Контроль - це процес, що забезпечує досягнення цілей організації. Керівники починають здійснювати функцію контролю з того моменту, як вони сформулювали цілі і завдання і створили організацію. Контроль є невід'ємним елементом будь-якої організації.

Контроль це в менеджменті

Контроль повинен забезпечувати правильну оцінку реальної ситуації і створювати передумови для внесення коректив, запланованих в показники розвитку як окремих підрозділів, так і всієї організації. Тому контроль є одним з головних інструментів у виробленні політики прийняття рішень, що забезпечують нормальне функціонування організації і досягнення нею намічених цілей як в довгостроковій перспективі, так і в оперативному підпорядкуванні.

Контроль - це одна з найважливіших функцій менеджменту. Мета контролю полягає не в тому, щоб зловити, викрити або схопити. Головне, що включає в себе функцію контролю - це надати допомогу працівникам в досягненні поставленої мети або результату.

Контроль в умовах ринкових відносин, коли вимагається розкриття всіх ресурсів працівників, виступає в якості інструменту управління і мотиватора високої продуктивності праці. Відповідальними за контроль є безпосередні начальники. Процедура контролю вибудовується по ланцюжку підпорядкування (від старшого до молодшого).

Функція контролю входить в коло обов'язків керівника що не підлягають делегуванню, тобто передачі іншим особам. Контроль являє собою функцію менеджменту, а отже, проявляється як безперервний процес управління. У зв'язку з цим, будь-який керівник повинен зробити так, щоб працівники сприймали процедуру контролю як само собою зрозуміле дії, які не мають ні початку, ні кінця. Функція контролю спрямована на виявлення відхилення в виробничому процесі і своєчасне їх відхилення.

Контроль - це мистецтво управління і менеджер не може навчитися йому тільки теоретично він повинен практично пройти через нього.

Крім того, система контролю впливає на поведінку людей при дотриманні наступних вимог:

 • Контроль не повинен зводитися до інцидентів, тобто повинен бути безперервний процес спілкування з працівниками а не від випадку до випадку.
 • Тотальний контроль породжує недбалість.
 • Прихований контроль викликає досаду.
 • Контролюйте не тільки улюблену ділянку - менеджер переходить на чергову сходинку кар'єри. Свою роботу доводиться поступатися іншим. Як наслідок - посилений контроль пріемленніка.
 • Контроль - НЕ проформа.
 • Чи не контролюйте з недовіри. Підозрілість свідчить про невпевненість у собі.
 • Не тримайте своїх висновків при собі. Доводьте отриману інформацію до співробітника негайно.

Виділяють три основних види контролю:

Ці види контролю схожі за формою здійснення, тому що вони мають одну і ту ж мету - сприяти тому, щоб фактично досягнуті результати були якомога ближче до необхідних. Розрізняються ці види контролю тільки методом здійснення.

Попередній контроль здійснюється до фактичного початку роботи. Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація певних правил, процедур і ліній поведінки. В організації попередній контроль використовується по відношенню до людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

Поточний контроль - здійснюється в ході проведення робіт підлеглими їх безпосереднім начальником. Цей вид контролю не проводиться одночасно з виконанням самої роботи. Він базується на вимірюванні фактичних результатів, отриманих після проведення етапів роботи спрямованої на досягнення бажаних успіхів.

Заключний контроль - проводиться після завершення робіт, і даний вид контролю має дві важливі функції:

 • Заключний контроль дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування, якщо аналогічні роботи будуть проводитися в майбутньому. Порівнюючи фактично отримані і потрібні результати керівництво зможе оцінити на скільки реалістично були складені їх плани.
 • Заключний контроль сприяє мотивації: якщо керівництво організації пов'язує мотиваційні винагороди з досягненням певного результату, то очевидно, що фактично досягнутий результат треба вимірювати точно і об'єктивно.

До структурних методів вирішення конфліктів відносяться наступні:

 • Роз'яснення вимог до роботи.
 • Використання координаційних і інтеграційних механізмів, які покращують узгодженість між підрозділами і окремими людьми.
 • Постановка загальної мети.
 • Використання системи винагород для заохочення поведінки, спрямованої на запобігання негативних наслідків конфлікту. До таких форм стимулювання праці відносяться такі: реконструкція процесу праці, участь у прийнятті рішень, розвиток почуття причетності і гнучкий робочий день.

Види контролю, його методи та принципи

Контроль являє собою процес оцінки і вимірювання фактичного розвитку організації і його зіставлення з планами. Саме контроль дозволяє досягти конкретних цілей.

Поняття "контроль" в якості виду адміністративної діяльності має на увазі не тільки перевірку, а й управління. Управлінський контроль це безперервний процес, який включає в себе регулювання і нагляд різних видів діяльності з метою ефективного виконання конкретних завдань.

Ефективний контроль можливий тільки при його поєднанні зі стратегічним плануванням. Завдяки йому забезпечується спостереження за втіленням в життя стратегічних планів. Контроль дозволяє визначити, наскільки добре виконуються конкретні операції і де необхідно внести зміни для досягнення найкращих результатів.

Таким чином, контроль - це процес порівняння фактичних результатів із запланованими.

Контроль проявляється як функція зворотного зв'язку в процесі управління.

Контроль - це спостереження і регулювання процесів і діяльності людей в організації для досягнення запланованих цілей. Це процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей.

Мета контролю - забезпечити менеджерів інформацією для оцінки виконання запланованих показників діяльності організації та відповідності розробленим планам в певний період часу.

Контроль допомагає організації пристосуватися до мінливих умов, скорочує накопичуються помилки.

Контроль в організації може бути сфокусований на кількох областях її функціонування.

Існують два критерії визначення цих областей: ресурс і рівень.

Управління, а значить, і контроль включають в себе розподіл і комбінування наступних основних ресурсів організації: матеріальних, людських, фінансових і інформаційних.

Контроль матеріальних ресурсів включає контроль запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції на складі організації і в торгівлі. Ці запаси не повинні бути надмірними, щоб мінімізувати втрати від зростання витрат на зберігання, страхування, псування і злодійства, а також від омертвіння частини капіталу фірми, яка могла бути поміщена в прибуткові цінні папери.

Однак запаси повинні бути достатніми, щоб забезпечити безперервність виробництва і реалізації продукції.

Крім того, контроль матеріальних ресурсів включає контроль якості продукції та технічних характеристик обладнання.

Контроль людських ресурсів включає оцінку і контроль якості відбору, розподілу працівників в організації, їх підготовку і розвиток, оцінку діяльності і її результатів, рівні винагороди персоналу і його справедливість.

Контроль інформаційних ресурсів включає маркетингові прогнози та прогнози продажів, виробничі плани, аналіз зовнішнього середовища, економічні прогнози і паблік рилейшнз.

Фінансові ресурси знаходяться в центрі малюнка, так як всі перераховані ресурси мають вартісну оцінку, в зв'язку з чим фінансові ресурси взаємопов'язані з контролем за ними. Фінансові ресурси - це грошові кошти організації, які формуються при її утворенні і поповнюються в результаті виробничо-господарської діяльності за рахунок реалізації товарів і послуг, вибулого майна, а також шляхом залучення зовнішніх джерел фінансування. Вони забезпечують рух і використання всіх інших ресурсів в організації.

Фінансових ресурсів має бути достатньо, щоб забезпечити поточне функціонування і сталий розвиток організації в довгостроковій перспективі.

Перерахуємо види контролю в менеджменті. До них відносять заключний, поточний і попередній контроль. Варто відзначити, що всі основні види контролю в менеджменті тісно взаємопов'язані між собою і знаходяться у взаємозалежності.

Попередній контроль виконує на етапі планування і формування про структури організації. Завдяки йому проводиться контроль точності виконання конкретних правил, інструкцій і процедур, спрямованих на розробку планів і формування організаційної структури.

Основні види контролю в менеджменті, в тому числі і попередній контроль, має свої об'єкти: людські, матеріальні, фінансові ресурси і фактор часу.

Поточний контроль - перевірка фактичних результатів роботи. Основне його завдання - своєчасно виявити відхилення фактичного стану від планового, а також забезпечити зворотний зв'язок.

Заключний контроль здійснюється після виконання певних робіт. Інформація, отримана в результаті такого контролю, застосовується в майбутніх періодах як накопиченого досвіду і враховується при організації мотивацій.

Всі основні види контролю в менеджменті включає в себе 3 стадії:

· Дії в залежності від результатів зіставлення.

Методи контролю в менеджменті безпосередньо залежать від характеру облікових і аналітичних операцій, характеризуючись при цьому великою різноманітністю, оскільки охоплюють практично всі процедури і операції, які виконуються для досягнення конкретних цілей.

Іншими словами, методи контролю в менеджменті - це способи проведення контролю в організації. Перелічимо основні методи контролю, які використовуються в організаціях - метод зіставлення, порівняння факторів, метод обстеження процесів, спостереження, опитування, і т.д. контроль менеджмент управлінський стратегія

Перелічимо основні принципи контролю в менеджменті:

1. Відповідність контролю стратегії організації. контроль повинен

бути спрямований на стратегічні пріоритети компанії та її основні галузі функціонування. Все це повинно бути відображено в стандартах контролю.

2. Результативність контролю досягається завдяки правильному

підбору стандартів контролю, які адекватно відображають контрольований предмет. Якщо ця вимога не дотримано, то відбувається непродуктивне витрачання коштів на здійснення контролю. Невірно підібрані стандарти контролю не забезпечують вирішення низки завдань контролю. Контроль перетворюється на самоціль.

3. Системність контролю. Контрольні функції повинні бути

інтегровані в усі функції організації і перебувати у взаємозв'язку. При зміні одних елементів необхідні відповідні коригування інших.

4. Адаптивність контролю. Його здатність в режимі реального

часу перебудовуватися під зміни, що відбуваються на підприємстві з урахуванням мінливих вимог до параметрів підконтрольного об'єкта. Зміни можуть стосуватися об'єктів, стандартів контролю, термінів реалізації і частоти проведення контролю, вибір методів і засобів здійснення контролю.

5. Оптимальність контролю. Його обсяг повинен бути повним для

вирішення конкретних завдань. Зайвий контроль тягне за собою неефективне витрачання коштів, що витрачається на збір і обробку непотрібної інформації, оплату праці контролюючого персоналу. Надмірний контроль викликає недовіру і дратує працівників. Недостатній контроль, в свою чергу, веде до втрачених вигод, невикористаним резервам і неефективного витрачання ресурсів.

6. Економічність контролю, оскільки завдання, що стоїть перед ним,

Перераховані принципи контролю в менеджменті застосовуються при прийнятті рішення щодо доцільності використання тієї чи іншої контролюючої системи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

25 − = 24

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map