Групою осіб визнаються особи є учасниками

Федеральним законом від 6 грудня 2011 N 401-ФЗ стаття 9 цього Закону викладено в новій редакції, яка вступає в силу після закінчення тридцяти днів після дня офіційного опублікування названого Федерального закону

Стаття 9. Група осіб

Федеральним законом від 17 липня 2009 р N 164-ФЗ до частини 1 статті 9 цього Закону внесені зміни, що вступають в силу після закінчення тридцяти днів після дня офіційного опублікування названого Федерального закону

1. Групою осіб визнається сукупність фізичних осіб і (або) юридичних осіб, що відповідають одному або декільком ознаками з таких ознак:

1) господарське товариство (товариство, господарське партнерство) і фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа має в силу своєї участі в цьому господарському товаристві (товаристві, господарському партнерство) або відповідно до повноважень, отриманими, в тому числі на підставі письмової угоди, від інших осіб, більш ніж п'ятдесят відсотків загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки) в статутному (складеному) капіталі цього господарського товариства (товариш єства, господарського партнерства);

реклама тут 1

Федеральним законом від 5 жовтня 2015 р N 275-ФЗ пункт 2 частини 1 статті 9 цього Закону викладено в новій редакції, яка вступає в силу після закінчення дев'яноста днів після дня офіційного опублікування названого Федерального закону

2) юридична особа і здійснюють функції одноосібного виконавчого органу цієї юридичної особи фізична особа або юридична особа;

3) господарське товариство (товариство, господарське партнерство) і фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа на підставі установчих документів цього господарського товариства (товариства, господарського партнерства) або укладеного з цим господарським товариством (товариством, господарським партнерством) договору вправі давати цьому господарському товариству (товариству, господарському партнерству) обов'язкові для виконання вказівки;

Федеральним законом від 5 жовтня 2015 р N 275-ФЗ пункт 4 частини 1 статті 9 цього Закону викладено в новій редакції, яка вступає в силу після закінчення дев'яноста днів після дня офіційного опублікування названого Федерального закону

реклама тут 2

4) юридичні особи, в яких більш ніж п'ятдесят відсотків кількісного складу колегіального виконавчого органу та (або) ради директорів (наглядової ради, ради фонду) складають одні і ті ж фізичні особи;

5) господарське товариство (господарське партнерство) і фізична особа або юридична особа, якщо за пропозицією такої фізичної особи або такої юридичної особи призначений або обраний одноосібний виконавчий орган цього господарського товариства (господарського партнерства);

6) господарське товариство і фізична особа або юридична особа, якщо за пропозицією такої фізичної особи або такої юридичної особи обрано більше ніж п'ятдесят відсотків кількісного складу колегіального виконавчого органу або ради директорів (наглядової ради) цього господарського товариства;

7) фізична особа, його дружина, батьки (в тому числі усиновителі), діти (в тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри;

8) особи, кожне з яких за будь-якого із зазначених в пунктах 1 - 7 цієї частини ознакою входить в групу з одним і тим же особою, а також інші особи, що входять з будь-яким з таких осіб в групу з якого-небудь із зазначених в пунктах 1 - 7 цієї частини ознакою;

9) господарське товариство (товариство, господарське партнерство), фізичні особи та (або) юридичні особи, які за будь-якого із зазначених в пунктах 1 - 8 цієї частини ознак входять в групу осіб, якщо такі особи в силу свого спільної участі в цьому господарському товаристві (товаристві, господарському партнерство) або відповідно до повноважень, отриманими від інших осіб, мають більш ніж п'ятдесят відсотків загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки) в статутному (складеному) капіталі цього господарс го суспільства (товариства, господарського партнерства).

2. Встановлені антимонопольним законодавством заборони на дії (бездіяльність) на товарному ринку господарюючого суб'єкта поширюються на дії (бездіяльність) групи осіб, якщо федеральним законом не встановлено інше.

Див. Коментарі до статті 9 цього Закону

Поняття "група осіб"

У науковій доктрині групою осіб визнається "деяка конгломерація юридично самостійних суб'єктів, взаємопов'язаних відносинами економічної (управлінської) залежності". С.А. Паращук визначає групу осіб як сукупність юридичних і фізичних осіб, які в результаті певних законом способів контролю і впливу друг на друга розглядаються як єдиний суб'єкт ринку. К.Ю. Тотьев пише: "Для цілей застосування антимонопольного законодавства група осіб виступає як єдиний господарюючий суб'єкт - організація, що займається підприємницькою діяльністю. Формально незалежні юридичні та (або) фізичні особи, які виступають учасниками групи осіб, є складовими частинами цієї загальної структури, керуються з єдиного центру і здійснюють підприємницьку діяльність для задоволення інтересів групи осіб. Тому залежні учасники групи осіб не вільні у визначенні своєї поведінки на ринку, оскільки діють під контролем іншого суб'єкта ".

Ткачов А., Богомолов Ю. Поняття "група осіб" // Журнал для акціонерів. 2000. N 4. С. 24.

Див .: Паращук С.А. Конкурентне право. М., 2002. С. 44.

Тотьев К.Ю. Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності // Законність. 2002. N 12.

У Законі про захист конкуренції група осіб кваліфікується через наявність певних ознак економічної залежності, що дозволяють відносити двох і більше осіб до групи осіб, розглядаючи їх в ряді випадків як єдиний господарюючий суб'єкт, який виступає на ринку консолідовано. Безумовною перевагою нині чинного антимонопольного Закону є закритий перелік підстав віднесення суб'єктів до групи осіб.

Відповідно до Закону про захист конкуренції (ст. 9) групою осіб визнаються:

1) господарське товариство (товариство) та фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа має в силу своєї участі в цьому господарському товаристві (товаристві) або відповідно до повноважень, отриманими від інших осіб, більш ніж 50% загального кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки) в статутному (складеному) капіталі цього господарського товариства (товариства);

2) господарські товариства (товариства), в яких один і той же фізична особа або один і той же юридична особа має в силу своєї участі в цих господарські товариства (товариства) або відповідно до повноважень, отриманими від інших осіб, більш ніж 50% загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки) в статутному (складеному) капіталі кожного з цих господарських товариств (товариств);

3) господарське товариство і фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа здійснює функції одноосібного виконавчого органу цього господарського товариства;

4) господарські товариства, в яких один і той же фізична особа або один і той же юридична особа здійснює функції одноосібного виконавчого органу;

5) господарське товариство (товариство) та фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа на підставі установчих документів цього господарського товариства (товариства) або укладеного з цим господарським товариством (товариством) договору вправі давати цьому господарському товариству (товариству) обов'язкові для виконання вказівки;

6) господарські товариства (товариства), в яких один і той же фізична особа або один і той же юридична особа на підставі установчих документів цих господарських товариств (товариств) або укладених з цими господарськими товариствами (товариствами) договорів вправі давати цим господарським товариствам (товариствам ) обов'язкові для виконання вказівки;

7) господарське товариство і фізична особа або юридична особа, якщо за пропозицією такої фізичної особи або такої юридичної особи призначений або обраний одноосібний виконавчий орган цього господарського товариства;

8) господарські товариства, одноосібний виконавчий орган яких призначений або обраний за пропозицією одного і того ж фізичної особи або одного і того ж юридичної особи;

9) господарське товариство і фізична особа або юридична особа, якщо за пропозицією такої фізичної особи або такої юридичної особи обрано більше ніж 50% кількісного складу колегіального виконавчого органу або ради директорів цього господарського товариства;

10) господарські товариства, в яких більш ніж 50% кількісного складу колегіального виконавчого органу та (або) ради директорів обрано за пропозицією одного і того ж фізичної особи або одного і того ж юридичної особи;

11) господарські товариства, в яких більш ніж 50% кількісного складу колегіального виконавчого органу та (або) ради директорів складають одні і ті ж фізичні особи;

12) особи, які є учасниками однієї і тієї ж ФПГ;

13) фізичну особу, його дружина, батьки (в тому числі усиновителі), діти (в тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри.

Групою осіб відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції також визнаються особи, кожне з яких за будь-якою вищезазначеному підставі входить в групу з одним і тим же особою, а також інші особи, що входять з кожним з таких осіб в одну групу з якого-небудь вказаною вище основи. Це положення Закону значно розширює склад "групи осіб" перш за все у зв'язку з включенням в неї родичів фізичних осіб, що входять в "пересічні" групи.

Аналізуючи підстави віднесення господарюючих суб'єктів до групи осіб, слід зазначити наступне. У Законі про захист конкуренції при встановленні групи осіб у зв'язку з участю в статутному (складеному) капіталі господарського товариства (товариства) враховується як власне (пряме) участь особи в суспільстві (товаристві), так і участь відповідно до повноважень, отриманими від інших осіб . Закон не перераховує можливі підстави надання повноважень на участь в статутному капіталі господарського товариства (товариства). Участь в статутному капіталі відповідно до повноважень, отриманими від інших осіб, має грунтуватися на відповідне волевиявлення цих осіб, вираженому, наприклад, в договорах довірчого управління, про спільну діяльність, доручення або інших угодах і діях. Можна припустити, що до повноважень, отриманим від інших осіб, слід також віднести "непряме розпорядження" голосами юридичної особи, під яким чинний до 26 жовтня 2006 Закон про конкуренцію розумів можливість фактичного розпорядження цими голосами через третіх осіб.

Для встановлення "групи осіб" законодавець, як і раніше, використовує поняття "обов'язкові вказівки" юридичної особи (або фізичної особи), які вони мають право давати господарському товариству (товариству) на підставі його установчих документів або договору, укладеного з цим господарським товариством (товариством ), що не розшифровуючи поняття "обов'язкові вказівки". Очевидно, що до осіб, які мають право давати обов'язкові вказівки, відносяться перш за все основні і дочірні господарські товариства, оскільки право давати обов'язкові вказівки відповідно до ст. 105 ГК РФ, ст. 6 Закону про АТ, ст. 6 Закону про ТОВ є одним з ознак дочірність і підставою покладання відповідальності основного суспільства за зобов'язаннями дочірнього.

Цілі правового регулювання групи осіб

Визначаючи цілі правового регулювання групи осіб, К.Ю. Тотьев пише: "При визначенні правового статусу групи осіб законодавець обгрунтовано ігнорує форму юридичної особи для того, щоб правоприменитель міг визначити носіїв реальної економічної влади на ринку і ефективно впливати на їх діяльність. При цьому особливість антимонопольного законодавства полягає в тому, що містяться в ньому положення дозволяють ігнорувати "оболонку" юридичної особи в публічно-правових відносинах, що складаються з приводу виконання приписів антимонопольних органів і преса чення порушень правил про добросовісну конкуренцію ".

Тотьев К.Ю. Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності. Правові наслідки встановлення "групи осіб"

Відповідно до Закону про захист конкуренції встановлені цим Законом заборони на дії (бездіяльність) господарюючого суб'єкта поширюються на дії (бездіяльність) групи осіб (ч. 2 ст. 9).

Згідно ч. 5 ст. 4 Закону про захист конкуренції господарюючим суб'єктом визнається індивідуальний підприємець, комерційна організація, а також некомерційна організація, що здійснює діяльність, яка приносить їй дохід.

Кваліфікація групи осіб як єдиного господарюючого суб'єкта має правове значення, оскільки заходи державного антимонопольного регулювання застосовуються до всіх учасників групи осіб, а не до одного з учасників. Наприклад, якщо буде встановлено, що один з учасників групи осіб допустив порушення антимонопольного законодавства, то антимонопольний орган при розгляді даного правопорушення має право видати розпорядження також іншим учасникам групи осіб, здатним забезпечити усунення порушення.

Подібний висновок підтверджується судовою практикою. У п. 7 Огляду практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням антимонопольного законодавства, зазначено, що при порушенні антимонопольного законодавства одним з членів домінуючої групи осіб відповідний припис може бути дано і іншим членам групи, здатним забезпечити усунення порушення. Так, антимонопольний орган одним розпорядженням зобов'язав основне і дочірнє господарські товариства вжити заходів до укладення договору з конкретним споживачем на передачу електроенергії по мережах дочірнього суспільства. Основне товариство звернулося до арбітражного суду з вимогою визнати розпорядження на його адресу недійсним, оскільки за родом своєї діяльності воно послуг з передачі електроенергії не робить, її виробництвом і реалізацією не займається і не може укласти подібний договір (пов'язаний з використанням майна іншої юридичної особи) від власного імені. Арбітражний суд відмовив в задоволенні заявленої вимоги, правомірно керуючись наступним.

Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 30 березня 1998 р N 32 // Вісник ВАС РФ. 1998. N5.

Відповідно до Закону учасникам групи осіб заборонено зловживати домінуючим становищем на ринку, в тому числі відмовлятися від укладення договору зі споживачем при наявності для цього можливості.

Відповідно до Закону про конкуренцію його положення, що стосуються господарюючим суб'єктам, поширюються на групу осіб. Основне і дочірнє суспільства були включені до реєстру в складі групи осіб, домінуючою на ринку електроенергії. При цьому основне суспільство володіло 100% голосуючих акцій дочірнього товариства і мала реальну можливість визначати його умови господарювання. З урахуванням структури групи припис антимонопольного органу про вжиття заходів до укладення договору покладало на основне товариство обов'язки забезпечити належну поведінку контрольованого члена групи і не перешкоджати виконанню ним вказівок антимонопольного органу. Оскільки основне суспільство мало можливість вжити необхідних заходів для усунення порушення, припис на його адресу було дано правомірно.

Російське законодавство про конкуренцію, визначаючи групу осіб як єдиний господарюючий суб'єкт, виходить з концепції колективного домінування учасників групи осіб. Згідно ст. 5 Закону про захист конкуренції домінуючим становищем визнається становище господарюючого суб'єкта (групи осіб) або декількох господарюючих суб'єктів (груп осіб) на ринку певного товару, що дає такому господарюючому суб'єкту (групі осіб) або таким господарюючим суб'єктам (групам осіб) можливість справляти вирішальний вплив на загальні умови обігу товару на відповідному товарному ринку, і (або) усувати з цього товарного ринку інших господарюючих суб'єктів, і (або) ускладнювати доступ на цей товарний ринок іншим господарюю їм суб'єктам. Узагальнюючи матеріали судово-арбітражної практики, Н.І. Клейн пише, що при використанні поняття "група осіб" частка на ринку встановлюється з урахуванням частки на ринку кожної особи, включеної до групи. Наприклад, якщо основне суспільство займає частку на ринку відповідного товару 20%, а його дочірнє суспільство на тому ж ринку 30%, то до реєстру суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на ринку, будуть внесені обидва цих господарських товариств із зазначенням частки на ринку - 50 %.

Див .: Клейн Н.І. Розгляд справ, пов'язаних з оскарженням рішень (розпоряджень) податкових органів // Коментар судово-арбітражної практики. М., 1997. С. 48.

Закон про захист конкуренції встановлює особливості здійснення державного контролю за економічною концентрацією відносно групи осіб. Згідно ч. 1 ст. 31 зазначеного Закону угоди та інші дії, перераховані в ст. ст. 27 - 29 (для яких встановлено режим попереднього узгодження), можуть здійснюватися суб'єктами господарювання, що входять в одну групу осіб, без попередньої згоди антимонопольного органу, але з наступним його повідомленням про їх здійсненні. Для того щоб скористатися режимом подальшого повідомлення, будь-який з учасників групи осіб повинен представити в антимонопольний орган інформацію про групу за затвердженою формою не пізніше ніж за один місяць до здійснення угод чи інших дій. Зазначена інформація повинна бути прийнята антимонопольним органом і опублікована в мережі Інтернет.

Особливості державного контролю за економічною концентрацією відносно групи осіб пов'язані також з тим, що для визначення необхідності застосування заходів державного контролю вартість активів юридичних осіб - учасників економічної концентрації встановлюється в ряді випадків з урахуванням сукупних активів або сукупного виторгу їх групи осіб.

Підводячи підсумок сказаному, тезисно позначимо наступні правові наслідки визнання господарюючих суб'єктів групою осіб:

- встановлені антимонопольним законодавством заборони на дії (бездіяльність) господарюючого суб'єкта поширюються на дії (бездіяльність) групи осіб;

- заходи державного антимонопольного регулювання застосовуються до всіх учасників групи осіб;

- частка групи осіб як єдиного господарюючого суб'єкта на ринку встановлюється з урахуванням частки на ринку кожного учасника групи осіб;

- Законом про захист конкуренції встановлений особливий правовий режим державного контролю за економічною концентрацією відносно групи осіб.

На закінчення слід зазначити, що неправильне визначення групи осіб і, як наслідок, подання до антимонопольні органи недостовірних відомостей може спричинити за собою притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 19.8 КоАП РФ.

Групою осіб визнаються особи є учасниками

Як правильно організувати виявлення і облік групи осіб в холдингової компанії (практичні рекомендації)

Як правильно організувати виявлення і облік групи осіб в холдингової компанії (практичні рекомендації)

Ю. В. Коковіхін Як правильно організувати виявлення і облік групи осіб в холдингової компанії (практичні застосування) .// Товариство з обмеженою відповідальністю: питання корпоративного управління № 1 (92) Січень 2012. Стр.70-78.

Співвідношення понять «афілійовані особи» і «група осіб»

При розгляді комплексу питань, пов'язаних з правовим регулюванням групи осіб в процесі здійснення підприємницької діяльності, необхідно встановити співвідношення таких понять як «афілійовані особи» і «група осіб».

Поняття «група осіб», входить в обсяг поняття «афілійовані особи», будучи його частиною. Одночасно слід розуміти, що ці поняття з логічної і юридичної точок зору - не тотожні, і тому не можуть вживатися як синоніми. Коли в законодавчих актах використовується термін афілійовані особи, то під цим мається на увазі більш широке коло взаємопов'язаних осіб в порівнянні з групою осіб, але який в тому числі охоплює певним чином пов'язаних між собою фізичних і юридичних осіб, що належать до однієї групи осіб. Цей висновок випливає з аналізу дефініції поняття «афілійовані особи», яке залишилося єдиною правовою нормою, що міститься в чинній редакції Закону Української РСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» від 22.03.1991г. № 948-1. Відповідно до ст. 4 цього закону афілійовані особи - фізичні та юридичні особи, здатні впливати на діяльність юридичних та (або) фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Цією статтею зазначеного закону встановлено вичерпний перелік підстав для визнання фізичних і юридичних осіб афілійованими. В узагальненому вигляді вони зводяться до наступного: афілійованими особами є:

  • особи, які мають право розпоряджатися більш ніж 20% загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції або складові статутного або складеного капіталу вклади, частки даної юридичної особи;
  • член Ради директорів (наглядової ради) або іншого колегіального органу управління, член колегіального виконавчого органу, а також особа, яка здійснює повноваження його одноосібного виконавчого органу цієї юридичної особи;
  • особи, що належать до тієї групи осіб, до якої належить дана юридична особа.

Зміст двох перших підстав, як правило, не викликає ускладнень при його застосуванні. Що ж стосується виявлення «аффілірованності» осіб на підставі їх належності до однієї групи осіб, то суперечки, в тому числі судові, з цього приводу не вщухають. Це в першу чергу пов'язано з досить складним і неоднозначним змістом поняття групи осіб, яка розкривається в положеннях ст. 9 Федерального закону від 26.07.2006 р № 135-ФЗ «Про захист конкуренції» (далі - Закон про захист конкуренції, Закон).

Поняття групи осіб з моменту своєї появи в Законі Української РСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» (в редакції закону від 25.05.95 № 83-ФЗ) зазнало в процесі подальшого законотворення численні зміни, пов'язані як з новим тлумаченням його базового змісту , так і з розширенням умов визнання групи осіб. Досить нагадати, що за минулий час законодавчо встановлений перелік кваліфікуючих ознак групи осіб збільшився з 4 до 15 позицій. Це продиктовано, в першу чергу, вимогою правозастосовчої практики адаптувати розглянуту правову категорію до вирішення сучасних завдань, що стоять перед антимонопольним законодавством.

Якщо в початковий період (1992 - 1995 р. Р.) антимонопольні органи в своїй діяльності благополучно обходилися без застосування правової категорії «група осіб», то в даний час навіть розширене тлумачення цього поняття не в повній мірі відповідає потребам ускладнилася практики.

Поняття групи осіб у правозастосовчій діяльності є інструментом, за допомогою якого антимонопольні органи покликані виконати рішення двоєдиного завдання. Перше, найбільш повно виявити сукупний склад господарських товариств (товариств), включаючи дочірні суспільства (і далі по низхідній лінії, аж до останнього коліна), що знаходяться під прямим і непрямим контролем основного (материнського) господарського товариства (товариства) або фізичної особи. Друге, встановити фактичне особа, в тому числі кінцевого бенефіціара в офшорних зонах, яке здійснює прямий і непрямий контроль даної групи осіб через ланцюжок взаємопов'язаних господарських товариств (товариств) або фізичних осіб.

У свою чергу, правова категорія «афілійовані особи» не має практичного значення для цілей антимонопольного законодавства. Введення в законодавство поняття афілійованих осіб було продиктовано необхідністю захисту майнових інтересів акціонерів і учасників господарських товариств шляхом регламентування порядку і умов розкриття інформації про взаємопов'язаних осіб, зацікавлених в здійсненні товариством угод і інших дій. Ця категорія отримала широке застосування в корпоративному законодавстві, а також в правовому регулюванні банківської діяльності та ринку цінних паперів. Зокрема, поняття «афілійовані особи» використовується в правових нормах для визначення осіб, зацікавлених в здійсненні господарським товариством угоди (Глава XI Федерального закону «Про акціонерні товариства», ст. 45 Федерального закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю»). У Федеральному законі «Про банки і банківську діяльність» категорія «афілійовані особи» застосовується в правовій нормі, що обмежує права керівників кредитної організації займати посади в інших організаціях. Відповідно до ст.11.1 цього закону одноосібного виконавчого органу, його заступникам, членам колегіального виконавчого органу, головного бухгалтера кредитної організації, керівнику її філії забороняється, займати посади, в тому числі, в організаціях, які є афілійованими особами по відношенню до кредитної організації. Більш того, Банк Росії, надаючи важливого значення правильного визначення та обліку афілійованих осіб в банківську діяльність, розробив і затвердив Положення Банку Росії від 20 липня 2007 року № 307 - П «Про порядок ведення обліку та подання інформації про афілійованих осіб кредитних організацій». У законодавстві про ринок цінних паперів також використовується поняття «афілійовані особи». Так, згідно з частиною 3 ст. 11 Федерального закону «Про ринок цінних паперів» одному акціонеру фондової біржі та її афілійованим особам не може належати 20 відсотків і більше акцій кожної категорії (типу) такої біржі. І, нарешті, слід нагадати, про що містяться в Положенні про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів, затвердженому наказом ФСФР Росії від 10 жовтня 2006 г. N 06-117 / пз-н, вимогах про розкриття акціонерними товариствами, що здійснюють публічне розміщення цінних паперів, відомостей про афілійованих осіб.

Таким чином, необхідно враховувати, що у всіх випадках, пов'язаних із застосуванням в правовому регулюванні, категорії «афілійовані особи», потрібно, в тому числі, використовувати в цих цілях і правову категорію «група осіб» в тому вигляді, в якому вона розкривається в положеннях ст. 9 Закону про конкуренцію.

Принципи формування групи осіб

Відповідно до частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції групою осіб визнається сукупність фізичних осіб і (або) юридичних осіб, що відповідають одному або декільком ознаками, перерахованим в цій частині Закону.

Виходячи з аналізу передбачених в Законі ознак, можна сформулювати загальні принципи, що лежать в основі визначення умов, які опосередковують виявлення і визнання групи осіб.

По-перше, групі осіб притаманні стійкі взаємні зв'язки, що базуються на формально-юридичних або інших об'єктивних підставах. Іншими словами, презюмується, що випадки пов'язаності осіб, відповідні законодавчо встановленими ознаками, визнаються групою осіб незалежно від суб'єктивної сторони їх взаємовідносин. Незважаючи на те, що фізичні та юридичні особи, в сукупності відповідають ознакам групи осіб, можуть, з тих чи інших причин, і не переслідувати на ринку спільних інтересів, така обставина не розглядається як підстава для виключення застосування Закону в цій частині. Для визнання існування групи осіб не потрібно доводити і наявність узгоджених дій, результат яких відповідає інтересам кожного з цих осіб.

По-друге, група осіб виникає в силу переважної (понад 50% голосуючих акцій або часток) участі фізичної або юридичної особи в статутному капіталі іншого господарського товариства (товариства), а також на підставі укладеного договору, або іншим чином, коли одне або кілька обличчя має можливість визначати рішення, що приймаються іншим суспільством (товариством Зазначений критерій є основною відмінною ознакою групи осіб. У групі осіб взаємопов'язаність економічних суб'єктів обумовлюється наявністю прямого Чи непрямого контролю одних осіб над іншими. При цьому непрямий контроль виникає, наприклад, у материнського суспільства по відношенню до господарському товариству, що знаходиться під прямим контролем його дочірнього суспільства.

По-третє, під групою осіб розуміється сукупність юридичних і (або) фізичних щодо яких виконується одна або кілька умов, передбачених ст. 9 Закону про захист конкуренції. Це означає, що при виявленні групи осіб слід враховувати всіх взаємопов'язаних осіб, формально об'єднуються відповідно до повним переліком (п.п. 1-15 ст. 9 Закону) кваліфікуючих ознак. Не допускається обмежувати склад учасників групи осіб шляхом вибіркового застосування окремих ознак, оскільки в багатьох випадках для встановлення повної групи осіб необхідне застосування декількох ознак.

Характеристика окремих ознак групи осіб

1. Відповідно до п.1 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції групу осіб утворюють:

  • господарське товариство (товариство) та фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа має в силу своєї участі в цьому господарському товаристві (товаристві) або відповідно до повноважень, отриманими від інших осіб, більш ніж п'ятдесят відсотків загальної кількості голосів , що припадають на голосуючі акції (частки) в статутному (складеному) капіталі цього господарського товариства (товариства).

Ця ознака групи осіб описує класичний випадок прямого контролю фізичної або юридичної особи над господарським товариством (товариством). Його застосування, як правило, не викликає ускладнень. Єдине, слід звернути увагу, що тут і далі в Законі використовується поняття «юридична особа», яке слід розуміти широко, відповідно до ст. 48 Цивільного кодексу Російської Федерації. Під це поняття, отже, підпадають не тільки комерційні організації, а й громадські організації та об'єднання, благодійні та інші фонди, об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). Іноді при виявленні групи осіб поняття «юридична особа» помилково асоціюється з поняттям «господарюючий суб'єкт». Однак цього не слід допускати в процесі виявлення та обліку групи осіб, так як господарюючий суб'єкт є більш вузьким поняттям за змістом пункту 5 частини 2 ст. 9 Закону про захист конкуренції, під яким слід розуміти індивідуальний підприємець, комерційна організація, а також некомерційна організація, що здійснює діяльність, яка приносить їй дохід.

Беручи до уваги екстериторіальність Закону про захист конкуренції (п.2 статті 3 Закону), до юридичних осіб, що є учасниками даної групи осіб, слід відносити і іноземна юридична особа, яка в силу своєї участі в російському господарському товаристві (товаристві) або відповідно до отриманими повноваженнями має більш ніж 50% відсотків загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки) цього товариства (товариства).

Виходячи зі змісту поняття групи осіб і сформованої правової практики, видається безглуздим враховувати в складі групи осіб органів державної влади, які від імені Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації своїми діями можуть набувати і здійснювати майнові права і обов'язки, в тому числі, вступаючи в стосунки, мають ознаки групи осіб. Наприклад, ЦБ РФ у зв'язку з виникаючими питаннями дав таке роз'яснення: «в силу Положення Банку Росії від 20.07.2007 № 307-П« Про порядок ведення обліку та подання інформації про афілійованих осіб кредитних організацій »Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації та муніципальні освіти , а також виступають від їхнього імені органів державної влади та місцевого самоврядування афілійованими особами кредитної організації не є. [1]

Крім того, слід пояснити, що розуміється в даній нормі під повноваженнями, отриманими від інших осіб. Згідно з офіційними роз'ясненнями ФАС Росії під повноваженнями, отриманими від інших осіб, за змістом п. 1 частини 1 статті 9 Закону про захист конкуренції, розуміється представництво однієї особи (представника) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого, зокрема, на довіреності, вказівки закону або акті уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування, безпосередньо для створення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків акредитуючої (п. 1 ст. 182 ЦК України), решени суду. [2]

Практичне значення правильного виявлення групи в холдингової компанії можна проілюструвати на прикладі справи № А40-80422 / 10-92-429, розглянутого Федеральним Арбітражним Судом Московського округу за позовом ЗАТ «УК« Трійка Діалог »до ФАС Росії.

У цій справі суд, зокрема, зазначив, що аргумент заявника про те, що в системі довірчого управління бере участь тільки ЗАТ «УК« Трійка Діалог »не може служити підставою до скасування судового акта. Судом було встановлено, що дане твердження є недостовірним, оскільки в системі довірчого управління активами клієнтів беруть участь інші особи, а саме: «TDAM (Cyprus) Limited» і «Troika Russia Fund General Partner Limited». При цьому дані організації - учасники однієї групи осіб, тобто є інтегрованими. Згідно з інформацією, представленою ЗАТ «УК« Трійка Діалог »і міститься в матеріалах справи, товариство з обмеженою відповідальністю« Troika Russia Fund LP »діє на підставі угоди про товаристві, укладеного між Компанією« Troika Russia Fund Inc. »і Компанією« Troika Russia Fund General Partner Limited », відповідно до якого Компанія« Troika Russia Fund General Partner Limited »здійснює керівництво товариством з обмеженою відповідальністю« Troika Russia Fund LP ». Крім того, єдиним акціонером Компанії «Troika Russia Fund General Partner Limited» та Компанії «TDAM (Cyprus) Limited», а також Компанії «Polenica Investments Limited», є Компанія «Troika Dialog Group Limited». Компанія «Polenica Investments Limited» є єдиним учасником ТОВ Билинні богатирі », яке володіє часткою в статутному капіталі ТОВ« Богатирська ТРІЙКА »в розмірі 100% - єдиного учасника ЗАТ« УК «Трійка Діалог». Суд прийшов до висновку, що при таких обставинах замовчування факту входження Товариства в групу осіб могло ввести в оману і вплинути на вибір клієнтами довірчого керуючого. [3]

2. Відповідно до наступного ознакою (п.2 частини 1 ст. 9 Закону) групою осіб визнаються:

  • господарські товариства (товариства), в яких один і той же фізична особа або один і той же юридична особа має в силу своєї участі в цих господарські товариства (товариства) або відповідно до повноважень, отриманими від інших осіб, більш ніж п'ятдесят відсотків загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки) в статутному (складеному) капіталі кожного з цих господарських товариств (товариств).

В даному випадку групою осіб є два і більше господарських товариства (товариства), які контролюються одним і тим же особою. Таким чином, згідно з цією ознакою всі дочірні суспільства одного і того ж материнського суспільства також знаходяться між собою у відносинах, що відповідають умовам існування групи осіб. Це так званий горизонтальний ознака групи осіб в порівнянні з вже розглянутими першою ознакою, який прийнято відносити до вертикальних ознаками групи осіб. На основі вертикальних ознак групи осіб відбувається формування вертикально-інтегрованих компаній. У той же час горизонтальні ознаки встановлюють взаємопов'язаність господарських товариств (товариств) на тому чи іншому горизонтальному рівні існування групи осіб.

3.Третій ознака групи осіб вказує на взаємопов'язаність осіб за таким основи як наявність господарсько-розпорядчих функцій у фізичної або юридичної особи по відношенню до господарському товариству. Так, відповідно до п. 3 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції групою осіб визнається:

  • господарське товариство і фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа здійснює функції одноосібного виконавчого органу цього господарського товариства.

Ця умова стосовно групи осіб не викликає сумнівів, оскільки господарське товариство набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, до яких відноситься одноосібний виконавчий орган. Більш того відповідно до п. 3 ст. 53 ЦК України особа, яка в силу закону або установчих документів юридичної особи виступає від його імені, має діяти в інтересах представленого ним юридичної особи сумлінно і розумно. Таким чином, передбачається, що одноосібний виконавчий орган діє в інтересах представленого ним господарюючого суспільства. Цей системоутворюючий ознака групи осіб, поряд з попередніми двома умовами відноситься до основних ознак групи осіб. Усі наступні підстави визнання групи осіб, перераховані в частині 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції, так чи інакше, є похідними від зазначених ознак групи осіб, за винятком п. 13 частини 1 ст. 9 Закону, який встановлює самостійний ознака групи осіб через наявність близьких родинних зв'язків. Відповідно до цієї ознаки групою осіб визнаються: фізична особа, його дружина, батьки (в тому числі усиновителі), діти (в тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри.

Необхідно відзначити, що у всіх випадках, коли в силу Закону вимагається подання в орган виконавчої влади групи осіб того чи іншого юридичної або фізичної особи, то мова йде про повний склад учасників такої групи осіб без будь-яких вилучень і винятків. В іншому випадку зобов'язаному особі може бути пред'явлено звинувачення в порушенні антимонопольного законодавства, пов'язаного з наданням недостовірної інформації. Цей висновок, в тому числі, підтверджується рішеннями арбітражних судів у справі № А40-131438 / 10-17-832.

Як було встановлено Дев'ятим Арбітражним Апеляційним Судом, ТОВ «Мегаінвестресурс» (далі - Товариство, Заявник) при зверненні в ФАС Росії з клопотанням про придбання 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Пермнефтьінвест» в переліку осіб, що входять в одну групу з ТОВ «Мегаінвестресурс », не було вказано інформація про осіб, що входять в одну групу осіб з ВАТ« ЛУКОЙЛ ». При цьому Заявник вказав на те, що суд безпідставно відніс до групи осіб Товариства всю групу ВАТ «ЛУКОЙЛ», невірно інтерпретувавши положення Закону про захист конкуренції, необгрунтовано розширивши поняття групи осіб. Однак судом було встановлено наступне: ТОВ «Мегаінвестресурс» здійснює функції одноосібного виконавчого органу ТОВ «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург Трейд». ВАТ «ЛУКОЙЛ» є єдиним учасником ТОВ «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург Трейд». Представлений Товариством на виконання вимог п.7 частини 5 ст.32 Закону про захист конкуренції одночасно з клопотанням перелік осіб, які входять в одну групу з ТОВ «Мегаінвестресурс», не містить інформації про осіб, що входять в одну групу осіб з ВАТ «ЛУКОЙЛ», за винятком ТОВ «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург Трейд». Факт входження ТОВ «Мегаінвестресурс» в групу осіб з ТОВ «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург Трейд», а також факт того, що ТОВ «ЛУКОЙЛ» є єдиним учасником ТОВ «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург Трейд» Товариством заперечується і підтверджується зібраними по справі про адміністративне правопорушення доказами. Суд, відмовляючи заявникові у задоволенні заявлених вимог і залишаючи в силі рішення Арбітражного суду м Москви, зазначив, що надання відомостей про осіб, що утворюють одну групу осіб із Заявником не в повному обсязі означає надання недостовірної інформації, яка не відбиває реальну ситуацію. [4]

4. Ознаки групи осіб, що містяться в пунктах 4 - 8 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції, є похідними від ознак, перерахованих у п.п. 2, 3 частини 1 ст. 9 Закону, застосування яких дозволяє розширити перелік ситуацій, доповнивши їх новими умовами відповідно до вимог антимонопольного регулювання на сучасному етапі. Окремі положення згаданих умов вимагають уточнення з огляду на їх неоднозначність.

Так, виникає питання, які вказівки повинні міститися в установчих документах господарського товариства (товариства) або в укладеному з цим господарським товариством (товариством) договорі для включення фізичних осіб або юридичних осіб в одну групу осіб відповідно до п. 5 частини 1 статті 9 Закону про захист конкуренції? А також застосовується норма не дає відповіді на питання, чи є трудовий договір підставою для включення фізичних осіб в одну груп осіб відповідно до п. 5 статті 9 Закону про захист конкуренції?

ФАС Росії, відповідно до покладених на нього повноважень, в зв'язку з цим дає наступні роз'яснення. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 9 Закону про захист конкуренції групою осіб визнаються господарське товариство (товариство) та фізична особа або юридична особа, якщо така фізична особа чи така юридична особа на підставі установчих документів цього господарського товариства (товариства) або укладеного з цим господарським товариством (товариством) договору вправі давати цьому господарському товариству (товариству) обов'язкові для виконання вказівки. Підставою для віднесення осіб до однієї групи за вказаною умові є наявність в установчих документах суб'єкта господарювання або в укладеному з цим господарським товариством договорі положень, що містять вказівки про наявність у фізичної особи або юридичної особи можливості визначати рішення, що приймаються господарюючим суб'єктом, в тому числі визначати умови ведення ним підприємницької діяльності. При цьому трудовий договір не є підставою для віднесення фізичних осіб до однієї групи за вказаною умові. [5]

Крім того, для однакового застосування умов визнання групи осіб, зазначених у п. 7 частини 1 статті 9 Закону про захист конкуренції необхідно встановити, якими документами підтверджується пропозицію фізичної особи або юридичної особи про призначення або про обрання одноосібного виконавчого органу господарського товариства. Згідно з роз'ясненнями ФАС Росії підтвердженням групи осіб за вказаною підставі є протоколи загальних зборів акціонерів, установчі документи товариства, порядку денного засідань загальних зборів акціонерів та інші документи. [6]

5.Условія положень п.п. 8 - 11 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції, як і розглянуті норми п.п. 3 - 7 частини 1 ст. 9 Закону, вказують на взаємозв'язок осіб з підстав, пов'язаних з призначенням або обранням органів господарського товариства (товариства). Відмінність полягає в тому, що системоутворюючим ознакою тут є колегіальний виконавчий орган господарського товариства (товариства), більш ніж 50% кількісного складу якого обрано за пропозицією фізичної особи або юридичної особи або, якщо більш ніж 50% кількісного складу колегіального виконавчого органу складають одні і ті ж фізичні особи. Роз'яснення по п.п. 3 - 7 частини 1 ст. 9 Закону справедливі у відповідній частині і для положень п.п. 8 - 11 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції.

Що стосується п.12 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції, згідно з яким групу осіб утворюють особи, які є учасниками однієї і тієї ж фінансово-промислової групи, то положення Закону в цій частині не застосовуються в зв'язку з прийняттям Федерального закону від 22 червня 2007 року № 115-ФЗ «Про визнання таким, що втратив силу Федерального закону «Про фінансово-промислові групи».

6. Після внесення змін до Закону про захист конкуренції Федеральним законом від 17.07.2009 №164-ФЗ в частині розширення ознак за рахунок включення до статті 9 нового пункту (п. 15) отримали свій дозвіл багато проблем, пов'язаних з виявленням та обліком в групі осіб вичерпного переліку випадків, у сукупності відповідних умов частини 1 ст. 9 Закону.

При послідовному застосуванні умов, що містяться в положеннях частини 1 ст. 9 Закону, в їх поєднанні з п. 15 цієї частини, стало неможливим не включати в групу осіб господарське товариство, яке, не перебуваючи під контролем однієї особи, мало в своєму статутному капіталі переважна (понад 50% голосуючих акцій або часток) участь двох і більше осіб, що становлять уже, в свою чергу, групу осіб на підставі п.п.1 - 14 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції. Наприклад, брат і сестра, маючи в розпорядженні відповідно 20% і 31% голосуючих акцій акціонерного товариства, складають спільно з даними акціонерним товариством групу осіб в силу п.п. 1, 13 і 15 частини 1 ст. 9 Закону, так як мають в сукупності більш ніж 50% загального числа голосів, що припадають на голосуючі акції в статутному капіталі цього товариства

Цей висновок підтверджується роз'ясненнями, що містяться в п. 3 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 30.06.2008 р № 30, згідно з яким слід враховувати, що в групу осіб, що складається з учасників, які знаходяться між собою у відносинах, зазначених в пунктах 1 - 14 частини 1 статті 9 Закону про захист конкуренції, за змістом пункту 1 входять також господарські товариства (товариства), в яких члени групи в силу своєї участі в цьому господарському товаристві (товаристві) або відповідно до повноважень, отриманих ими від інших осіб, мають в сукупності більш ніж п'ятдесят відсотків загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки) в статутному (складеному) капіталі цього господарського товариства (товариства). [7]

На закінчення слід звернути увагу, що перераховані в пунктах 1 -15 частини 1 ст. 9 Закону про захист конкуренції ознаки групи осіб з метою антимонопольного законодавства є недостатніми для виявлення фактичних власників вертикально - інтегрованих компаній. Тому при здійсненні контролю економічної концентрації та в інших випадках антимонопольні органи на підставі п. 15 частини 1 ст. 32 Закону про захист конкуренції вимагають від господарюючих суб'єктів подання також відомостей про осіб, в інтересах яких здійснюється володіння більш ніж 5% акцій (часток) господарських товариств (товариств) їх номінальними власниками, в тому числі про таких осіб, зареєстрованих в державі, яке надає пільговий податковий режим і (або) законодавством якого не передбачаються розкриття та надання інформації про юридичну особу (офшорні зони).

[1] Лист ЦБ РФ від 19.11.2007 № 33-2-14 / 5345 «Про порядок застосування Положення Банку Росії від 20.07.2007г. №307-П

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 6 = 4

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map