Договір оренди транспортного засобу з фізичною особою зразок

1.1. Орендодавець передає в тимчасове користування Орендарю що належить Орендодавцю на праві приватної власності автомобіль марки випуску року, двигун №, кузов №, кольору, номерний знак, зареєстрований в ДАІ району.

1.2. Вартість автомобіля встановлюється в розмірі рублів на підставі акту оцінки, що є Додатком до даного договору.

2.1. Орендодавець надає автомобіль в справному стані по Акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Орендар зобов'язується по витікання терміну дії договору повернути автомобіль в стані відповідному відбитому в Акті прийому-передачі, з урахуванням нормального зносу.

2.3. Орендатор проводить ремонт автомобіля за свій рахунок.

реклама тут 1

2.4. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях, з вживанням власних паливно-мастильних матеріалів (бензин і т.п.).

2.5. При використанні автомобіля відповідно до п.2.4 сторони зобов'язані передавати автомобіль один одному в справному стані. При прийомі-передачі автомобіля боку перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності з подальшим їх усуненням відповідно в розділом 5 даного договору.

3.1. орендар зобов'язується заплатити за оренду автомобіля рублів.

4.1. Договір укладено на термін з «» 2018 р «» 2018 року і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою.

реклама тут 2

5.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля в робочий час і в разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки, або надати рівноцінний автомобіль протягом 5 днів після його втрати або пошкодження. У разі затримки відшкодування збитку або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін, Орендар сплачує пеню в розмірі% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля.

5.2. Відповідальність за збереження автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При пошкодженні або втраті зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до п.2.3 цього договору Орендодавець зобов'язаний усунути пошкодження за свій рахунок або відшкодувати Орендарю заподіяний збиток. Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

6.1. Договір може бути достроково припинено або змінено за згодою сторін.

6.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в рублів. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

6.3. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.4. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Договір оренди транспортного засобу

Сторінка оновлена: 07.02.2017

Сьогодні всю більшої популярності набуває практика оренди автомобіля. Фіксується така угода документально, і Цивільний Кодекс передбачає укладення договорів двох типів - Договр оренди транспортного засобу з екіпажем і без нього (можливо, договір фрахтування). Відповідно і зобов'язання можуть бути виключно з надання транспортного засобу, або в рамках послуг, що надаються екіпажем.

При цьому важливо розуміти основна відмінність - оренда транспортного засобу зберігає відповідальність за технічної експлуатації і безпеки третіх осіб за орендарем, при оренді екіпажу - за орендодавцем.

Договір оренди транспорту - документ, який має абсолютну юридичну силу, регульований не тільки Цивільним Кодексом, але також Транспортними статутами і кодексами.

Вантажні автомобілі та транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів і багажу, є об'єктами Договору. Орендна плата носить назву фрахт. Обмежень по тривалості договірних відносин немає.

Договір оренди транспортного засобу з фізичною особою зразок

Особливості укладення договору

За договором фрахтування на час орендарю надається транспортний засіб, а також можуть бути надані послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації.

Незалежно від цього, орендований автомобіль вимагає:

  • Відповідального ставлення до себе і високих вимог до професіоналізму фахівців, що здійснюють водіння або технічне обслуговування;
  • Виключно цільове використання - вантажо- або пасажироперевезення (в залежності від того, що має на увазі договір);
  • Розмежування відповідальності між орендарем-орендодавцем, водієм і власником транспортного засобу.

Часто договір фрахтування на час термінологічно прирівнюють до договору оренди транспорту. Однак ці поняття мають суттєві відмінності.

Договір фрахтування (або чартеру) може поширюватися тільки на тимчасовий найм транспортного засобу без екіпажу і групи технічного обслуговування, тобто визначення «Оренда транспортного засобу» більш широке і ємне. До речі, при оренді транспорту з екіпажем, фахівці надходять в подвійне підпорядкування - ними керують і орендар, орендодавець.

Змістовна частина і зразок договору

Зміст договору регулює права і обов'язки сторін. Зокрема, в ньому докладно розписується, хто здійснює управління транспортним засобом, його технічне обслуговування, ремонт, хто несе комерційні витрати (паливно-мастильні матеріали, запасні частини, оплата праці водіїв і технічних працівників тощо), на кого покладається відповідальність за безпеку експлуатації і оформлення страховки.

У договорі оренди з екіпажем, орендодавець несе відповідальність і витрати на:

  • технічний стан;
  • оплачує послуги екіпажу;
  • самостійно оплачує страховки.

А орендар несе витрати, пов'язані з ПММ і збитками, зазначеними в пунктах договору. Так само орендар може укладати договори з третіми особами або здавати транспортний засіб в суборенду, якщо це не суперечить умовам договору.

У договорі оренди без екіпажу, орендар:

  • несе всі витрати за тех. станом;
  • оплачує всі ремонтні роботи;
  • наймає екіпаж або водить ТС самостійно;
  • має право здачі в суборенду.

У договорі також має бути чітко розмежовано, хто буде відшкодовувати шкоду, яка може бути заподіяна в процесі оренди. Чим докладніше викладені всі права і обов'язки - тим простіше буде процес регулювання взаємовідносин орендарів і орендодавців.

Договір оренди транспортного засобу з фізичною особою зразокБланк договору оренди транспортного засобу з екіпажем між юридичною та фізичною особою скачати (Розмір: 87,0 KiB | Завантажень: 4 640)

Договір оренди транспортного засобу з фізичною особою зразокЗразок договору оренди транспортного засобу без екіпажу між юр. особами завантажити (Розмір: 73,0 KiB | Завантажень 3 716)

Договір оренди транспортного засобу з фізичною особою зразокБланк договору оренди транспортного засобу з екіпажем між юридичними особами завантажити (Розмір: 106,0 KiB | Завантажень: 1 429)

Договір оренди транспортного засобу з фізичною особою зразокЗразок договору оренди транспортного засобу (автомобіля) без екіпажу між фізичними особами завантажити (Розмір: 46,5 KiB | Завантажень: 3 892)

Договір оренди транспортного засобу з фізичною особою зразокДоговір оренди вантажного транспортного засобу завантажити (Розмір: 53,0 KiB | Завантажень: 3 803)

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу (з фізичною особою)

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу (з фізичною особою)

_________________________________________________________________, іменований далі Орендар, в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і гр. _________________________________________________________________, надалі іменується Орендодавець, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1.1. Орендодавець передає в тимчасове володіння і користування Орендарю належить йому на праві власності легковий автомобіль марки ___________ випуску ____ року, виробництво _________, двигун N ________, кузов N _____, ___________________ кольору, номерний знак __________, зареєстрований "__" __________ ____ р в ГИБДД _______________ району для використання відповідно до потреб Орендаря в робочий час.

1.2. Робочий час визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Орендаря.

1.3. Використання автомобіля не повинно суперечити його призначенням.

2.1. Орендодавець надає, а Орендар повертає автомобіль в стані, придатному для його експлуатації. Передача здійснюється за Актом прийому-передачі, який складається ______________ і підписується обома сторонами.

При передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності і порядок їх усунення. Це повинно відбиватися в Акті прийому-передачі.

2.2. Орендар зобов'язується після закінчення терміну дії договору повернути автомобіль Орендодавцю в належному технічному стані з урахуванням нормального зносу.

2.3. Орендар своїми силами здійснює управління орендованим автомобілем і його експлуатацію, як комерційну, так і технічну.

2.4. Орендар протягом усього терміну договору оренди проводить капітальний та поточний ремонт автомобіля за свій рахунок.

2.5. Орендар несе витрати по утриманню автомобіля, його страхуванню, а також витрати, що виникають у зв'язку з його експлуатацією, включаючи придбання пально-мастильних матеріалів (бензин і т.д.).

2.6. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях.

2.7. Орендар не має права без згоди Орендодавця здавати орендований автомобіль в суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу.

3.1. Орендна плата за цим договором становить ____________ (________________) руб. і сплачується Орендарем щомісячно не пізніше __ числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснювалося використання автомобіля.

3.2. Оплата оренди здійснюється Орендарем шляхом перерахування платіжним дорученням належної суми на банківський рахунок Орендодавця.

4.1. Договір укладено на термін з "__" ___________ 200_ р по "__" ___________ ____ р і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою на _______________________ термін.

5.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля в робочий час. У разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки або надати йому рівноцінний автомобіль протягом __ днів після його втрати або пошкодження - за вибором Орендодавця.

Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

У разі затримки виплат на відшкодування шкоди або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін Орендар сплачує пеню в розмірі ___% вартості збитку або оцінної вартості автомобіля, зазначеної в п. 6.2 договору.

5.2. У разі затримки орендної плати Орендар сплачує пеню в розмірі ___% суми боргу за кожен день прострочення, але не більше розміру місячної орендної плати.

5.3. Сплата пені не звільняє Орендаря від виконання зобов'язання з оплати основного боргу.

5.4. Відповідальність за збереження автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При пошкодженні зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до п. 2.6 цього договору Орендодавець зобов'язаний усунути пошкодження за свій рахунок.

5.5. Відповідальність, згідно з чинним законодавством, за шкоду, заподіяну третім особам орендованим автомобілем в робочий час, несе Орендар, в неробочий - Орендодавець.

6.1. Договір може бути достроково припинено або змінено за згодою сторін.

6.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в ____________ (________________) руб. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

6.3. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.4. Всі зміни і доповнення до даного договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані сторонами.

6.5. Договір складений російською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Адреси, реквізити та підписи сторін

Джерело - "Оренда: Практичні рекомендації для орендаря", "АйСи Груп"

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

30 − = 26

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map