Договір оренди транспортного засобу без екіпажу з фізичною особою

Содержание

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу з фізичною особою

Коли заповнюється договір на оренду авто, спочатку вказується дата оформлення угоди, дані паспорта орендодавця, дані орендаря, і підстава за яким діє даний суб'єкт.

В угоді обов'язково слід вказати дані автомобіля і документи реєстрації, що підтверджують законні права орендодавця на володіння транспортом.

Потім вказуються умови, згідно яких орендар несе витрати по утриманню автомобіля самостійно під час дії договору.

Нижче прописується фіксована сума, яку орендар зобов'язаний щомісяця перераховувати власнику транспортного засобу.

Відповідальність, яка лягає на орендаря у вигляді встановлених штрафів, в разі несвоєчасної оплати оренди, несвоєчасного повернення транспортного засобу або в неналежному стані, передача в користування іншим особам, також відображається в угоді.

реклама тут 1

В кінці договору обидві сторони вписують свої реквізити, юридичні адреси та ставлять підписи.

Вартість оренди може бути переглянута, але не більше одного разу на рік. Термін, коли транспортний засіб знаходиться в користуванні орендаря, чітко встановлюється, і може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Умови договору передбачають ряд випадків, коли можливо передчасне його розірвання.

У тому числі обумовлюються дії сторін при виникненні можливих форс-мажорних обставин, порядок вирішення конфліктних ситуацій, зміна умов договору

Бланк договору оренди транспортного засобу без екіпажу з фізичною особою

Зразок договору оренди транспортного засобу без екіпажу з фізичною особою (заповнений бланк)

Завантажити Договір оренди транспортного засобу без екіпажу з фізичною особою

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу з фізичною особою №

1.1. Орендодавець передає в тимчасове володіння і користування Орендарю належить йому на праві власності автомобіль марки, випуску року, виробництво, ідентифікаційний номер (VIN), двигун N, кузов N, кольору, номерний знак, зареєстрований «» року в ГИБДД району, для використання відповідно з потребами Орендаря.

реклама тут 2

1.2. Використання автомобіля не повинно суперечити його призначенням.

1.3. Протягом терміну, зазначеного в п. 4.1, Орендар не має права передавати орендований автомобіль в користування або в суборенду третім особам.

1.4. На термін дії даного договору Орендодавець оформляє довіреність і передає відповідні документи Орендарю.

1.5. Транспортний засіб застраховано за договором № від «» року. Копія додається.

1.6. Автомобіль належить Орендодавцю на підставі від «» року.

2.1. Орендодавець надає Орендарю транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації, а Орендар після закінчення договору оренди повертає автомобіль в справному стані. Передача здійснюється за актом прийому-передачі, який підписується обома сторонами (Додаток N 1 до договору) і є невід'ємною частиною цього договору. При передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності і порядок їх усунення. Це повинно відображатися в акті прийому-передачі.

2.2. Орендар зобов'язується після закінчення терміну дії договору повернути автомобіль Орендодавцю в належному технічному стані з урахуванням нормального зносу.

2.3. Орендар своїми силами здійснює управління орендованим автомобілем і його експлуатацію як комерційну, так і технічну.

2.4. Орендар протягом усього терміну договору оренди виробляє технічне обслуговування та регламентні роботи, капітальний і поточний ремонт автомобіля за свій рахунок у строки, погоджені з Орендарем.

2.5. Орендар несе витрати по утриманню автомобіля, його страхуванню, а також витрати, що виникають у зв'язку з його експлуатацією, включаючи придбання пально-мастильних матеріалів (бензин і т.д.).

2.6. Орендар не має права без письмової згоди Орендодавця здавати орендований автомобіль в суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу.

3.1. Орендна плата за цим договором становить рублів на місяць, включаючи податки.

3.2. Платежі, передбачені п. 3.1 договору, виплачуються Орендарем щомісячно не пізніше числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснювалося використання автомобіля, на розрахунковий рахунок Орендодавця.

3.3. Орендна плата може переглядатися сторонами достроково на вимогу однієї із сторін у випадках зміни складаються цін, але не частіше одного разу на рік, при цьому сторона, яка виступила ініціатором перегляду орендної плати, повинна попередити про це іншу сторону за місяці шляхом направлення цієї стороні письмового повідомлення.

При отриманні повідомлення про збільшення орендної плати Орендар має право розірвати договір в односторонньому порядку.

3.4. Орендна плата, що надійшла в меншому розмірі, може бути не прийнята Орендодавцем.

4.1. Договір укладено на термін з «» року по «» року і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою на термін.

5.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля. У разі втрати або пошкодження автомобіля Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки або надати рівноцінний автомобіль протягом днів після його втрати або пошкодження.

Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

У разі затримки виплат на відшкодування шкоди або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін Орендар сплачує пеню в розмірі% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля, зазначеної в п. 11.2 договору.

5.2. У разі затримки орендної плати Орендар сплачує пеню в розмірі% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше розміру місячної орендної плати.

5.3. За прострочення надання орендованого майна у встановлений договором термін Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі% за кожен день прострочення від суми орендної плати за місяць / квартал, але не більше% від суми орендної плати за місяць / квартал.

5.4. За прострочення повернення орендованого майна у встановлений договором термін Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі% за кожен день прострочення від суми орендної плати за місяць / квартал, але не більше% від суми орендної плати за місяць / квартал.

5.5. При поверненні несправного орендованого майна, пошкодженого з вини Орендаря, що підтверджується двостороннім актом, Орендар сплачує Орендодавцю витрати по ремонту і штраф в розмірі% вартості пошкодженого орендованого майна.

5.6. За передачу автомобіля в користування іншим особам, за умисне псування або умисне знищення Орендар сплачує Орендодавцю вартість автомобіля з урахуванням зносу і, понад те, штраф в розмірі% від вартості автомобіля на момент укладення цього договору.

5.7. Сплата пені не звільняє Орендаря від виконання зобов'язання з оплати основного боргу.

5.8. Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам орендованим автомобілем, несе Орендар відповідно до чинного законодавства РФ.

6.1. Цей договір може бути розірваний достроково:

- за письмовою згодою сторін;

- в односторонньому порядку при відмові однієї із сторін від цього договору у випадках, коли можливість такого відмови передбачена законом або цим договором;

- в інших випадках, передбачених законом або угодою сторін.

У разі якщо одна зі сторін заперечує проти дострокового розірвання договору, розірвання договору здійснюється в судовому порядку з дотриманням правил про підсудність, встановлених п. 6.2 цього договору.

6.2. На вимогу Орендодавця договір може бути достроково розірваний судом у разі, коли Орендар:

6.2.1. Користується наданим автомобілем (повністю або окремими його частинами) не за призначенням, передбаченому п. 1.1 цього договору.

6.2.2. Навмисно або з необережності суттєво погіршує стан автомобіля.

6.2.3. Протягом не вносить орендну плату, передбачену п. 3.1.

6.2.4. Надає в користування автомобіль, що орендується (повністю або окремі його частини) третім особам.

6.3. На вимогу Орендаря договір може бути достроково розірваний судом у випадках:

6.3.1. Якщо автомобіль в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.

6.3.2. Якщо Лізингодавець не передає орендований автомобіль в строк, передбачений цим договором.

7.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

7.3. З питань, не врегульованих договором, підлягають застосуванню закони та інші правові акти Російської Федерації, в тому числі відповідні правові акти, прийняті суб'єктами Російської Федерації і органами місцевого самоврядування. У разі суперечності умов договору положенням законів та інших правових актів підлягає застосуванню закон або інший правовий акт.

8.1. Умови цього договору і угод (протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

8.2. Сторони вживають всіх необхідних заходів для того, щоб їх співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі даного договору і додатків до нього.

9.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

9.2. Сторона, яка не може виконати свого зобов'язання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за договором упродовж розумного строку з моменту виникнення цих обставин.

9.3. Подальша доля цього договору в таких випадках повинна бути визначена угодою сторін. У разі недосягнення згоди сторони мають право звернутися до суду для вирішення цього питання.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

10.2. Дострокове розірвання договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним на території Російської Федерації цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

11.1. Зміна умов договору, його розірвання і припинення допускається тільки за письмовою згодою сторін.

11.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в рублів. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

11.3. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. У разі перекладу тексту договору і будь-якого Додатка до нього на іноземну мову переважну силу матиме текст російською мовою.

11.4. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством РФ.

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу (з фізичною особою)

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу (з фізичною особою)

_________________________________________________________________, іменований далі Орендар, в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і гр. _________________________________________________________________, надалі іменується Орендодавець, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1.1. Орендодавець передає в тимчасове володіння і користування Орендарю належить йому на праві власності легковий автомобіль марки ___________ випуску ____ року, виробництво _________, двигун N ________, кузов N _____, ___________________ кольору, номерний знак __________, зареєстрований "__" __________ ____ р в ГИБДД _______________ району для використання відповідно до потреб Орендаря в робочий час.

1.2. Робочий час визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Орендаря.

1.3. Використання автомобіля не повинно суперечити його призначенням.

2.1. Орендодавець надає, а Орендар повертає автомобіль в стані, придатному для його експлуатації. Передача здійснюється за Актом прийому-передачі, який складається ______________ і підписується обома сторонами.

При передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності і порядок їх усунення. Це повинно відбиватися в Акті прийому-передачі.

2.2. Орендар зобов'язується після закінчення терміну дії договору повернути автомобіль Орендодавцю в належному технічному стані з урахуванням нормального зносу.

2.3. Орендар своїми силами здійснює управління орендованим автомобілем і його експлуатацію, як комерційну, так і технічну.

2.4. Орендар протягом усього терміну договору оренди проводить капітальний та поточний ремонт автомобіля за свій рахунок.

2.5. Орендар несе витрати по утриманню автомобіля, його страхуванню, а також витрати, що виникають у зв'язку з його експлуатацією, включаючи придбання пально-мастильних матеріалів (бензин і т.д.).

2.6. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях.

2.7. Орендар не має права без згоди Орендодавця здавати орендований автомобіль в суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу.

3.1. Орендна плата за цим договором становить ____________ (________________) руб. і сплачується Орендарем щомісячно не пізніше __ числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснювалося використання автомобіля.

3.2. Оплата оренди здійснюється Орендарем шляхом перерахування платіжним дорученням належної суми на банківський рахунок Орендодавця.

4.1. Договір укладено на термін з "__" ___________ 200_ р по "__" ___________ ____ р і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою на _______________________ термін.

5.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля в робочий час. У разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки або надати йому рівноцінний автомобіль протягом __ днів після його втрати або пошкодження - за вибором Орендодавця.

Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

У разі затримки виплат на відшкодування шкоди або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін Орендар сплачує пеню в розмірі ___% вартості збитку або оцінної вартості автомобіля, зазначеної в п. 6.2 договору.

5.2. У разі затримки орендної плати Орендар сплачує пеню в розмірі ___% суми боргу за кожен день прострочення, але не більше розміру місячної орендної плати.

5.3. Сплата пені не звільняє Орендаря від виконання зобов'язання з оплати основного боргу.

5.4. Відповідальність за збереження автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При пошкодженні зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до п. 2.6 цього договору Орендодавець зобов'язаний усунути пошкодження за свій рахунок.

5.5. Відповідальність, згідно з чинним законодавством, за шкоду, заподіяну третім особам орендованим автомобілем в робочий час, несе Орендар, в неробочий - Орендодавець.

6.1. Договір може бути достроково припинено або змінено за згодою сторін.

6.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в ____________ (________________) руб. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

6.3. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.4. Всі зміни і доповнення до даного договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані сторонами.

6.5. Договір складений російською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Адреси, реквізити та підписи сторін

Джерело - "Оренда: Практичні рекомендації для орендаря", "АйСи Груп"

Договір оренди автомобіля між фізичною особою та організацією

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу з фізичною особою

Досить часто зустрічається ситуація, коли керівництво чи співробітники компанії використовують свої особисті автомобілі для виконання своїх посадових обов'язків. В цьому випадку, для відшкодування їх витрат, таких як, знос транспортного засобу, витрати на ПММ та інші, необхідно укладати договір оренди автомобіля. Дані відносини між фізичними і юридичними особами регулюються статтями 642-648 ГК РФ «Оренда автомобіля без екіпажу».

Оформлений договір оренди транспортного засобу без екіпажу вигідний компаніям (в порівнянні з іншими видами відшкодування витрат працівникам) за рахунок того, що в законі прописаний досить широке коло витрат, які можна відшкодовувати фізичній особі - власнику авто. До таких витрат належать не тільки ПММ, а й ремонт машини, страхування відповідальності (ОСАЦВ, КАСКО), автомийка і відшкодування шкоди, заподіяної автомобілю. На суму все перерахованих понесених витрат підприємство має право зменшити свій оподатковуваний базу.

Надати автомобіль в оренду юридичній особі може тільки власник транспортного засобу. Для підтвердження права власності, необхідно надати копію ПТС, яка повинна зберігатися у організації-орендаря весь період дії договору оренди автомобіля. Крім того, орендодавець зобов'язаний надати в компанію свідоцтво про реєстрацію ТЗ (техталон) і страховий поліс ОСАГО (при його наявності).

Далі укладається договір оренди автомобіля без екіпажу. У договорі в обов'язковому порядку повинна бути вказана наступна інформація:

  • Марка автомобіля;
  • рік виготовлення;
  • колір кузова;
  • номера двигуна і кузова авто;
  • держ. реєстраційний знак.

За посиланням нижче ви можете завантажити готовий зразок договору оренда автомобіля між юридичною та фізичною особою:

Завантажити бланк договору оренди транспорту

У разі якщо будь-якого з перерахованих вище реквізиту не буде в договорі, то він може бути визнаний недійсним. До всього іншого, в договорі оренди автомобіля повинна бути вказана його поточна вартість, яка визначається за домовленістю сторін.

У договорі прописується сума орендної плати, зазвичай - фіксована щомісячна. Слід мати на увазі, що дана плата може бути змінена тільки з укладанням додаткової угоди до договору і не може бути переглянута частіше одного разу на рік.

Передача авто оформляється актом, в якому вказується технічний стан автомобіля, технічні характеристики, пробіг і вартість.

Документи для підтвердження витрат на транспорт

Для прийняття до бухгалтерського та податкового обліку витрат, понесених при обслуговуванні і експлуатації орендованого автомобіля, необхідно документальне підтвердження. Крім того, що повинен бути оформлений договір оренди транспортного засобу, підтвердити витрати можна наступними документами:

  • шляховий лист - оформляється щомісяця із зазначенням пройденого маршруту, пробігу витрати палива;
  • підтверджують витрати на ПММ документи - касові чеки, товарні накладні і рахунки-фактури;
  • договір з паливною компанією на придбання пального;
  • актами виконаних ремонтних робіт, накладними і т.п .;
  • квитанції про оплату автостоянки, мийки і т.п., в яких повинні бути вказані марка і держ. номер авто.

Особливу увагу необхідно приділити правильному оформленню подорожнього листа. Опис даного документа і його бланк і рекомендації до заповнення розміщені в матеріалі шляховий лист автомобіля.

Оподаткування для фізичної особи - орендодавця автомобіля

Орендна плата, виплачуються орендодавцю за умовами договору оренди автомобіля, визнається податковою службою доходом фізичної особи, тому, як і всі доходи, вони обкладаються ПДФО в розмірі 13%. Дану суму податку організація-орендар, як податковий агент зобов'язана перерахувати за фізичної особа у вигляді податку, а решта 87% суми оренди - орендодавцю.

Всі інші витрати, понесені на обслуговування авто фізичною особою відшкодовуються йому без будь-яких податків, тому що вони не є доходами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

30 − 22 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map