Договір оренди автомобіля без екіпажу з фізичною особою зразок 2017

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу (з фізичною особою)

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу (з фізичною особою)

_________________________________________________________________, іменований далі Орендар, в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і гр. _________________________________________________________________, надалі іменується Орендодавець, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1.1. Орендодавець передає в тимчасове володіння і користування Орендарю належить йому на праві власності легковий автомобіль марки ___________ випуску ____ року, виробництво _________, двигун N ________, кузов N _____, ___________________ кольору, номерний знак __________, зареєстрований "__" __________ ____ р в ГИБДД _______________ району для використання відповідно до потреб Орендаря в робочий час.

1.2. Робочий час визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Орендаря.

1.3. Використання автомобіля не повинно суперечити його призначенням.

2.1. Орендодавець надає, а Орендар повертає автомобіль в стані, придатному для його експлуатації. Передача здійснюється за Актом прийому-передачі, який складається ______________ і підписується обома сторонами.

реклама тут 1

При передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності і порядок їх усунення. Це повинно відбиватися в Акті прийому-передачі.

2.2. Орендар зобов'язується після закінчення терміну дії договору повернути автомобіль Орендодавцю в належному технічному стані з урахуванням нормального зносу.

2.3. Орендар своїми силами здійснює управління орендованим автомобілем і його експлуатацію, як комерційну, так і технічну.

2.4. Орендар протягом усього терміну договору оренди проводить капітальний та поточний ремонт автомобіля за свій рахунок.

реклама тут 2

2.5. Орендар несе витрати по утриманню автомобіля, його страхуванню, а також витрати, що виникають у зв'язку з його експлуатацією, включаючи придбання пально-мастильних матеріалів (бензин і т.д.).

2.6. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях.

2.7. Орендар не має права без згоди Орендодавця здавати орендований автомобіль в суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу.

3.1. Орендна плата за цим договором становить ____________ (________________) руб. і сплачується Орендарем щомісячно не пізніше __ числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснювалося використання автомобіля.

3.2. Оплата оренди здійснюється Орендарем шляхом перерахування платіжним дорученням належної суми на банківський рахунок Орендодавця.

4.1. Договір укладено на термін з "__" ___________ 200_ р по "__" ___________ ____ р і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою на _______________________ термін.

5.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля в робочий час. У разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки або надати йому рівноцінний автомобіль протягом __ днів після його втрати або пошкодження - за вибором Орендодавця.

Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

У разі затримки виплат на відшкодування шкоди або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін Орендар сплачує пеню в розмірі ___% вартості збитку або оцінної вартості автомобіля, зазначеної в п. 6.2 договору.

5.2. У разі затримки орендної плати Орендар сплачує пеню в розмірі ___% суми боргу за кожен день прострочення, але не більше розміру місячної орендної плати.

5.3. Сплата пені не звільняє Орендаря від виконання зобов'язання з оплати основного боргу.

5.4. Відповідальність за збереження автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При пошкодженні зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до п. 2.6 цього договору Орендодавець зобов'язаний усунути пошкодження за свій рахунок.

5.5. Відповідальність, згідно з чинним законодавством, за шкоду, заподіяну третім особам орендованим автомобілем в робочий час, несе Орендар, в неробочий - Орендодавець.

6.1. Договір може бути достроково припинено або змінено за згодою сторін.

6.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в ____________ (________________) руб. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

6.3. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.4. Всі зміни і доповнення до даного договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані сторонами.

6.5. Договір складений російською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Адреси, реквізити та підписи сторін

Джерело - "Оренда: Практичні рекомендації для орендаря", "АйСи Груп"

Договір оренди транспортного засобу з екіпажем

1.1. орендодавець передає в тимчасове володіння і користування Орендарю що належить йому на праві власності автомобіль марки, випуску року, виробництво, ідентифікаційний номер (VIN), двигун №, кузов №, кольору, номерний знак, зареєстрований «» 2018 року в ГИБДД району, іменований надалі «Транспорт», для використання відповідно до потреб Орендаря з метою , а також надає Орендарю своїми силами послуги по управлінню Транспортом та його технічної експлуатації.

1.2. Використання автомобіля не повинно суперечити його призначенням.

1.3. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях. Робочий час визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Орендаря.

1.4. Орендар не має права без письмової згоди Орендодавця здавати орендований автомобіль в суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу.

1.5. Часткове і дострокове виконання сторонами своїх обов'язків за цим договором допускається.

1.6. На термін дії даного договору Орендодавець передає відповідні документи Орендарю.

1.7. Транспортний засіб застраховано за договором від «» 2018 р №. Копія додається.

1.8. Автомобіль передається в комплекті с.

1.9. Автомобіль передається.

1.10. Автомобіль належить Орендодавцю на підставі від «» 2018 р

2.1. Орендодавець надає Орендарю транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування з наданням своїми силами послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації, а Орендар після закінчення договору оренди повертає автомобіль в справному стані. Передача автомобіля здійснюється за актом прийому-передачі, який складається, підписується обома сторонами (Додаток №1 до договору) і є невід'ємною частиною цього договору. При передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності і порядок їх усунення. Це повинно відображатися в акті прийому-передачі. Акт прийому-передачі складається щодня.

2.1.1. Вперше Транспорт надається Орендарю не пізніше днів з моменту підписання цього договору. Згодом - щодня до годинника. Місце дислокації визначається усним зазначенням Орендаря.

2.2. Орендодавець своїми силами здійснює управління орендованим автомобілем і його експлуатацію як комерційну, так і технічну.

2.3. орендодавець протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу з екіпажем зобов'язаний підтримувати належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи технічне обслуговування і регламентні роботи, капітальний і поточний ремонт автомобіля за свій рахунок у строки, погоджені з Орендарем.

2.3.1. Надані Орендарю Орендодавцем послуги з управління і технічної експлуатації транспортного засобу повинні забезпечувати його нормальну і безпечну експлуатацію відповідно до цілей оренди, зазначеними в договорі.

2.4. Склад екіпажу транспортного засобу та його кваліфікація повинні відповідати обов'язковим для сторін правилам та умовам договору, а також вимогам звичайної практики експлуатації транспортного засобу даного виду та умов договору. Члени екіпажу є працівниками Орендодавця. Вони підпорядковуються розпорядженням Орендодавця, які належать до управлінню і технічної експлуатації, і розпорядженням Орендаря, що стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу.

2.5. Орендодавець несе витрати по оплаті послуг членів екіпажу, а також витрати на їх утримання. Орендодавець несе обов'язок страхувати транспортний засіб і / або страхувати відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно їм або в зв'язку з його експлуатацією.

2.6. Орендар несе витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспортного засобу, в тому числі витрати на оплату палива та інших витрачаються в процесі експлуатації матеріалів і на оплату зборів.

2.7. Орендар зобов'язується після закінчення терміну дії договору повернути автомобіль Орендодавцю в належному технічному стані з урахуванням нормального зносу.

3.1. орендодавець зобов'язується:

 • надавати Орендарю Транспорт відповідно до умов цього договору;
 • протягом усього терміну дії цього договору підтримувати належний стан зданого в оренду транспорту, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідних для експлуатації транспорту з метою цього договору приладдя;
 • надавати Орендарю послуги з управління і технічної експлуатації транспорту із забезпеченням його нормальної і безпечної експлуатації відповідно до цілей цього договору оренди;
 • забезпечити відповідність складу екіпажу і його кваліфікації (в тому числі можливість керувати автомобілями відповідної категорії) вимогам звичайної практики експлуатації транспорту даного виду і умов цього договору;
 • укладати необхідні трудові договори з екіпажем, нести витрати по оплаті послуг членів екіпажу, а також витрати на їх утримання;
 • страхувати Транспорт і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно їм у зв'язку з його експлуатацією;
 • сумлінно використовувати представлені Орендарем необхідні матеріали і на вимогу Орендаря надавати звіт про їх використання.

Членами екіпажу є працівники Орендодавця або особи, з якими Орендодавець належним чином оформив трудові відносини. Члени екіпажу підпорядковуються розпорядженням Орендодавця, які належать до управлінню і технічної експлуатації, і розпорядженням Орендаря, що стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу.

3.2. орендар зобов'язується:

 • нести витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспорту, в тому числі витрати на оплату палива та інших витратних матеріалів. Цей обов'язок здійснюється Орендарем в наступному порядку: за усною вимогою членів екіпажу Орендар набуває і надає екіпажу необхідне для цілей цього договору паливо і інші необхідні матеріали;
 • сплачувати орендну плату відповідно до умов цього договору.

3.3. Орендар має право в будь-який час вимагати заміни екіпажу або члена екіпажу, що не відповідає вимогам цього Договору.

4.1. Орендна плата за цим договором становить рублів в, включаючи ПДВ, разом становить рублів.

4.2. Платежі, передбачені п.4.1 договору, виплачуються Орендарем щомісячно не пізніше числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснювалося використання автомобіля. Орендна плата перераховується Орендарем Орендодавцю за безготівковим розрахунком.

4.3. Орендна плата може переглядатися сторонами достроково на вимогу однієї із сторін у випадках зміни складаються цін, але не частіше ніж один раз на рік, при цьому сторона, яка виступила ініціатором перегляду орендної плати, повинна попередити про це іншу сторону за місяці шляхом направлення цієї стороні письмового повідомлення. При отриманні повідомлення про збільшення орендної плати Орендар має право розірвати договір в односторонньому порядку.

4.4. Орендна плата, що надійшла в меншому розмірі, може бути не прийнята Орендодавцем.

5.1. Договір укладено на термін з «» 2018 р «» 2018 року і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою на термін.

5.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання.

6.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля в робочий час. У разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки або надати рівноцінний автомобіль протягом днів після його втрати або пошкодження. Розмір відшкодування визначається угодою сторін. У разі затримки виплат на відшкодування шкоди або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін Орендар сплачує пеню в розмірі% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля, зазначеної в п.12.2 договору.

6.1.1. У разі загибелі або пошкодження Транспорту Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки, якщо останній доведе, що загибель або пошкодження Транспорту відбулися за обставинами, за які Орендар відповідає відповідно до закону або цим договором.

6.1.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам Транспортом, його механізмами, пристроями, устаткуванням, несе Орендодавець. Він має право пред'явити до Орендарю регресну вимогу про відшкодування сум, виплачених третім особам, якщо доведе, що шкода виникла з вини Орендаря.

6.2. У разі затримки орендної плати Орендар сплачує пеню в розмірі% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше розміру місячної орендної плати.

6.3. За прострочення надання орендованого транспорту у встановлений договором термін Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі% за кожен день прострочення від суми орендної плати за, але не більше% від суми орендної плати за.

6.4. За прострочення повернення орендованого транспорту у встановлений договором термін Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі% за кожен день прострочення від суми орендної плати за, але не більше% від суми орендної плати за.

6.5. При поверненні несправного орендованого транспорту, пошкодженого з вини Орендаря, що підтверджується двостороннім актом, Орендар сплачує Орендодавцю витрати по ремонту і штраф в розмірі% вартості пошкодженого орендованого майна.

6.6. За передачу Транспорту в користування іншим особам, за умисне псування або умисне знищення Орендар сплачує Орендодавцю вартість Обладнання з урахуванням зносу і, понад те, штраф в розмірі% від вартості Транспорту на момент укладення цього договору.

6.7. Сплата пені не звільняє Орендаря від виконання зобов'язання з оплати основного боргу.

6.8. Відповідальність за збереження автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При пошкодженні або втраті зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до п.2.6 цього договору Орендодавець зобов'язаний усунути пошкодження за свій рахунок.

6.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам орендованим автомобілем, несе Орендар відповідно до чинного законодавства - в робочий час, а Орендодавець - в неробочий.

7.1. Цей договір може бути розірваний достроково:

 • за письмовою згодою сторін;
 • в односторонньому порядку при відмові однієї із сторін від цього договору у випадках, коли можливість такого відмови передбачена законом або цим договором;
 • в інших випадках, передбачених законом або угодою сторін.

У разі якщо одна зі сторін заперечує проти дострокового розірвання договору, розірвання договору здійснюється в судовому порядку з дотриманням правил про підсудність, встановлених п.7.2 цього договору.

7.2. На вимогу Орендодавця договір може бути достроково розірваний судом у разі, коли Орендар:

7.2.1. Користується наданим Транспортом (повністю або окремими його частинами) не за призначенням, передбаченому п.1.1 цього договору.

7.2.2. Навмисно або з необережності суттєво погіршує стан автомобіля.

7.2.3. Протягом не вносить орендну плату, передбачену п.4.1.

7.2.4. Надає в користування автомобіль, що орендується (повністю або окремі його частини) третім особам.

7.3. На вимогу Орендаря договір може бути достроково розірваний судом у випадках:

7.3.1. Якщо Транспорт, в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.

7.3.2. Якщо Лізингодавець не передає Орендоване авто в термін, передбачений цим договором (п.2.1.1).

8.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

8.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді загальної юрисдикції на території Російської Федерації на підставі права Російської Федерації і в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації відповідно до статей 29 і 32 ЦПК РФ.

8.3. Застосовним правом сторони визнають законодавство Російської Федерації.

8.4. З питань, не врегульованих договором, підлягають застосуванню закони та інші правові акти Російської Федерації, в тому числі відповідні правові акти, прийняті суб'єктами Російської Федерації і органами місцевого самоврядування. У разі суперечності умов договору положенням законів та інших правових актів підлягає застосуванню закон або інший правовий акт.

9.1. Умови цього договору і угод (протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

9.2. Сторони вживають всіх необхідних заходів для того, щоб їх співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі даного договору і додатків до нього.

10.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

10.2. Сторона, яка не може виконати свого зобов'язання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за договором упродовж розумного строку з моменту виникнення цих обставин.

10.3. Подальша доля цього договору в таких випадках повинна бути визначена угодою сторін. У разі недосягнення згоди сторони мають право звернутися до суду для вирішення цього питання.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

11.2. Дострокове розірвання договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним на території Російської Федерації цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

12.1. Зміна умов договору, його розірвання і припинення допускається тільки за письмовою згодою сторін.

12.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в рублів. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

12.3. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. У разі перекладу тексту договору і будь-якого додатка до нього на іноземну мову переважну силу матиме текст російською мовою.

12.4. При зміні реквізитів сторони зобов'язані повідомити один одного в письмовій формі рекомендованими відправленнями.

12.5. У всьому іншому, не передбаченому цим договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством РФ.

12.6. До цього договору додається Акт прийому-передачі.

Договір оренди авто між фізичними особами

Поряд з орендою нерухомого майна - будинків, квартир, гаражів - все більшої популярності в останні роки набуває і надання в тимчасове користування автомобілів. Для забезпечення максимальної безпеки угоди сторонам краще скласти офіційний документ - договір оренди. Про правила і особливості його складання далі.

Договір оренди автомобіля без екіпажу з фізичною особою зразок 2017Договір оренди ТЗ - це документ, відповідно до якого транспортний засіб власника передається у тимчасове користування іншій особі на встановлений термін і за певну плату. Цей документ може бути укладений як між фізичними, так і між юридичними особами.

При укладанні договору між фізособами існують деякі особливості. До обов'язкових умов, які повинні дотримуватися при цьому, можна віднести наступне:

 1. Документ може бути оформлений тільки в письмовому вигляді. Термін ув'язнення, склад учасників і інші чинники на форму договору не впливають.
 2. Крім складання документа в простій письмовій формі, ніяких додаткових дій для нього не передбачено. Це означає, що нотаріальне завірення або державна реєстрація договору є необов'язковими процедурами.
 3. Після укладання угоди орендар має право використовувати автомобіль в комерційних цілях, перевозити на ньому пасажирів і вантажі, а також здавати його в суборенду третім особам. Однак це все допускається тільки в тому випадку, якщо договір не містить прямої заборони на такі дії.
 4. Фізичні особи можуть укладати договір оренди на умовах безоплатного користування автомобіля. Це є важливою відмінністю від аналогічних угод між юридичними особами, де обов'язково передбачено орендну плату.

ВАЖЛИВО! Якщо в однієї зі сторін є сумніви з приводу угоди, краще все-таки убезпечити себе і звернутися до нотаріуса. З цією ж метою до підписання документа можна залучити і двох свідків.

Незважаючи на простоту оформлення документа, в законодавстві встановлені певні правила і вимоги до його змісту.

Види договорів оренди автомобіля

Договір оренди автомобіля без екіпажу з фізичною особою зразок 2017Чинне цивільне законодавство виділяє два основних види цього документа, а саме:

 1. З екіпажем - цього виду угоди присвячена ст. 632 Цивільного кодексу РФ. Відповідно до неї власник надає автомобіль у тимчасове користування третій особі і надає йому при цьому всі послуги з використання та технічної експлуатації ТЗ. В цьому випадку авто передається з водієм, а всі обов'язки (в тому числі фінансові) по його ремонту є турботою власника. У разі заподіяння майну шкоди в процесі використання відшкодовувати його також буде власник.
 2. без екіпажу - даний договір регламентується ст. 642 Цивільного кодексу РФ. В цьому випадку автомобіль надається в користування без надання власником будь-яких додаткових послуг. За даним видом угоди всю майнову та правову відповідальність за використання машини несе вже орендар.

Залежно від обраного виду визначаються конкретні умови угоди, а також права та обов'язки сторін.

Необхідні документи для укладення договору

Перед складанням і підписанням документа сторони повинні зібрати і підготувати певний пакет документів, до яких відносяться:

 1. Документи, що засвідчують особистості обох сторін (потрібен паспорт як власника авто, так і орендаря).
 2. Посвідчення водія орендаря. При цьому важливою умовою є наявність у нього відповідної категорії на керування авто.
 3. Технічний паспорт на автомобіль, який виступає предметом угоди.
 4. Поліс обов'язкового страхування ОСАЦВ.

ВАЖЛИВО! З останнім документом пов'язані певні особливості, на які обов'язково варто звернути увагу.

Якщо у власника авто оформлений поліс з правом його використання необмеженою кількістю осіб, ніяких додаткових дій не потрібно. Якщо ж договір укладений щодо певного кола осіб (або одного тільки власника), в поліс потрібно в обов'язковому порядку внести і орендаря. В іншому випадку керування автомобілем з такою страховкою є незаконним, а водія в разі перевірки документів можуть оштрафувати.

Договір складається у двох примірниках (по одному для кожної сторони) і підписується учасниками. Надалі допускається складання додаткової угоди з уточненням змін, що відбулися або умов угоди.

Істотні і додаткові умови

Договір оренди автомобіля без екіпажу з фізичною особою зразок 2017Договір оренди автомобіля має як суттєві, так і додаткові умови. До першої групи належать:

1. Предмет угоди - їм виступає конкретне ТЗ, яке надається в оренду. Як характеристик автомобіля повинні бути вказані:

 • марка;
 • державний номер;
 • кузовний номер;
 • категорія авто;
 • ідентифікаційний номер;
 • колір;
 • номер шасі.

Всі ці дані містяться в технічному паспорті. Крім цього, необхідно також перерахувати в договорі всі наявні недоліки (якщо вони є).

2. Термін дії договору - можна вказати як конкретний часовий проміжок, так і невизначений термін. При цьому варто включити в документ підстави для розірвання угоди.

3. Розмір орендної плати - необхідно визначити розмір, періодичність та спосіб внесення плати. Якщо договір укладається на безоплатній основі, це також варто відзначити.

Далі йде розділ з перерахуванням основних прав і обов'язків сторін. Багато в чому вони залежать від виду договору - якщо машина надається з екіпажем, то більшість обов'язків ляжуть на власника. Орендар повинен буде лише вчасно і в повному обсязі вносити орендну плату.

Якщо ж укладається договір без екіпажу, то безліч обов'язків покладається на орендаря, а саме:

 • правильне використання автомобіля і управління ним з дотриманням правил та інструкцій;
 • технічне обслуговування та проведення різних видів ремонту;
 • оформлення поліса обов'язкового страхування;
 • оплата безлічі додаткових витрат (на паливо, спеціальні рідини і т. п.).

Також на обличчя, яке орендує машину, покладаються і зобов'язання щодо внесення орендної плати. Натомість він має право використовувати ТЗ на свій розсуд (в тому числі і в комерційних цілях), а також здавати його в суборенду іншим особам.

Крім обов'язкових умов і розділу з правами і обов'язками сторін, в документ може бути включена й інша інформація. Прикладом додаткових умов є:

 1. Відповідальність за неналежне виконання умов угоди. Наприклад, можна вказати: величину і підстави для застосування неустойки, підстави для розірвання угоди в односторонньому порядку. Причому ці заходи можуть бути застосовані до кожного з учасників договору.
 2. Умови пролонгації - це може відбуватися як автоматично, так і шляхом підписання нового документа.
 3. Форс-мажор, при яких невиконання умов договору не може вважатися його порушенням (наприклад, стихійні лиха, дії третіх осіб і т.д.).
 4. Умови розірвання угоди (як за бажанням сторін, так і в односторонньому порядку).
 5. Способи вирішення спірних і конфліктних ситуацій (мирне врегулювання, звернення до суду).

ВАЖЛИВО! Сторони можуть включати в документ будь-які умови, які не суперечать чинному законодавству.

Також в договорі варто зазначити, що всі неврегульовані питання можуть вирішуватися відповідно до норм і положень чинного законодавства.

Як правильно скласти договір - відео

Договір оренди автомобіля без екіпажу з фізичною особою зразок 2017Як і будь-яка майнова угода, договір оренди автомобіля має певні недоліки і ризики. Причому вони стосуються як власника ТЗ, так і орендаря. Хоча, звичайно ж, велика частина ризиків лягає все-таки на власника. До них можна віднести:

 • невисокі навички водіння у орендаря;
 • знос і природне старіння автомобіля внаслідок експлуатації;
 • ризик потрапляння в аварію;
 • неакуратне поводження з автомобілем, відсутність догляду за ним;
 • здача автомобіля третій особі в суборенду.

Внаслідок усього цього власник може отримати значної шкоди, тому перш ніж укладати угоду варто передбачити всі можливі наслідки. Однак орендар також несе певні ризики:

 • орендований автомобіль може виявитися неякісним або з дефектами, що призведе до його швидкої поломки;
 • при укладанні договору на тривалий термін вартість оренди з плином часу може стати дещо завищеною.

Щоб мінімізувати дані ризики для обох сторін, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

 1. Крім обов'язкового ОСАГО варто оформити ще й поліс КАСКО - це допоможе максимально вберегти боку від можливого збитку в разі ДТП.
 2. У договорі потрібно вказати способи і терміни повідомлення про аварію, що відбулася всіх сторін угоди (в тому числі і власника). Якщо буде встановлено, що в ДТП винен орендар, відшкодовувати весь понесений в результаті цього збитки повинен буде саме він.
 3. У документ також варто включити умови щодо взаємних розрахунків сторін в разі поломки авто або зносу його певних деталей. У загальних випадках відповідальність за це лягає на орендаря, але конкретні правила краще закріпити документально.
 4. Перед укладанням угоди необхідно скласти акт прийому-передачі автомобіля, який є додатком до договору. У ньому обов'язково вказується:
  • загальний стан ТЗ;
  • наявність в ньому будь-яких поломок або дефектів;
  • технічні характеристики авто.
 5. Якщо угода укладається на тривалий термін або взагалі безстроково, має сенс внести в документ умова про періодичне перегляд орендної плати. За час використання авто втрачає свою вартість, тому і ціна за його оренду повинна відповідно знижуватися.

Це допоможе убезпечити обидві сторони від несправедливих претензій в тому випадку, якщо машина зламається. Такий же документ варто підготувати і після закінчення дії договору.

ВАЖЛИВО! Разом з цим можна звернутися в спеціальну оціночну компанію з метою визначення реальної вартості ТЗ. Результати оцінки також потрібно закріпити в договорі.

Договір оренди автомобіля - це документ, який укладається між власником майна і його тимчасовим орендарем. У документі вказуються всі умови використання ТЗ, види і обсяги відповідальності сторін і правила внесення орендної плати. Незважаючи на можливість укладення договору в простій письмовій формі, рекомендується все-таки звернутися за правовою допомогою до нотаріуса.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

46 + = 53

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map