Договір на надання послуг з фізичною особою зразок 2017 скачати

Договір на надання юридичних послуг з фізичною особою

1.1. Виконавець за завданням Замовника зобов'язується надати юридичні послуги в обсязі і на умовах, передбачених в Додатку до Договору, а Замовник зобов'язується прийняти послуги та оплатити обумовлену Договором грошову суму.

1.2. Найменування, термін надання послуг, інші умови вказуються в Додатку до Договору (далі - завдання Замовника), яке є його невід'ємною частиною.

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримувати інформацію про хід надання Виконавцем послуг будь-якими законними способами;

2.1.2. Брати особисту участь у процесі надання послуг;

реклама тут 1

2.1.3. Отримувати оригінали і копії документів, здобутих Виконавцем в процесі надання послуг;

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Надавати Виконавцю документацію, необхідну для надання послуг в повному обсязі;

2.2.2. Надавати Виконавцю достовірну інформацію, необхідну і достатню для надання послуг;

реклама тут 2

2.2.3. При необхідності забезпечити Виконавця видачею відповідних довіреностей;

2.2.4. Протягом терміну дії Договору не робити будь-яких дій (особисто або через посередників), пов'язаних з наданням послуг, без узгодження з Виконавцем;

2.2.5. Повідомляти Виконавця про зміну обставин, що мають відношення до предмету Договору;

2.2.6. Відмовитися від Виконання послуг за умови оплати Виконавцю фактично понесених витрат;

2.2.7. Оплачувати послуги Виконавця в розмірі і в строки, передбачені Договором / завданням Замовника;

2.2.8. В окремих випадках оплачувати інші витрати (держмита, податки, проїзд, проживання тощо), необхідні для виконання Договору;

2.2.9. Відшкодовувати Виконавцю понесені ним витрати при здійсненні платежів (держмита, податки і т.п.) в інтересах Замовника з використанням грошових коштів Виконавця протягом календарних днів з моменту пред'явлення Виконавцем підтверджуючих документів (квитанція, касовий чек, квиток, платіжне доручення та ін.) .

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Надавати послуги, зумовлені завданням Замовника як особисто, так і з залученням третіх осіб без письмового узгодження з Замовником;

2.3.2. Оплачувати інші витрати (держмита, податки, проїзд, проживання тощо), необхідні для виконання Договору.

2.4. Виконавець зобов'язаний:

2.4.1. Надати послуги якісно, ​​своєчасно і в повному обсязі;

2.4.2. Чи не передавати і не показувати третім особам знаходиться у Виконавця документацію Замовника;

2.4.3. У разі втрати отриманих від Замовника оригіналів документів відновити їх за свій рахунок;

2.4.4. Застосовувати при наданні послуг законні методи і засоби;

2.4.5. Сповістити Замовника про обставини, що перешкоджають своєчасному наданню послуг.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг узгоджується в завданні Замовника. Вартість послуг не обкладається ПДВ на підставі п.2 ст.346.11 НК РФ.

3.2. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Виконавець приступає до надання послуг в день підписання Договору, за умови внесення Замовником 100% передоплати вартості послуг, якщо інше не зазначено в завданні Замовника.

4.1. Після закінчення надання послуг Сторони підписують Акт здачі-приймання наданих послуг.

4.2. Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином після підписання Сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг.

4.3. Замовник підписує Акт прийому-передачі наданих послуг не пізніше робочих днів з моменту його отримання або направляє Виконавцю мотивовану відмову від його підписання.

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором відповідно до законодавства Російської Федерації.

5.2. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за своєчасність надання Виконавцю документів, що забезпечують можливість виконання Виконавцем Договору.

5.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за втрату переданих оригіналів документів. У разі втрати Виконавець зобов'язаний відновити їх за свій рахунок.

5.4. За прострочення термінів надання послуг / оплати послуг (крім 100% передоплати) винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку в розмірі% від вартості простроченої послуги / неоплаченої суми за кожен день прострочення.

6.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо інформації, що міститься в Договорі, додатках і доповненнях до нього.

6.2. Виконавець має право використовувати інформацію, отриману ним у процесі виконання Договору на свій розсуд, коли таке використання не завдає якоїсь шкоди майну або особистості Замовника.

6.3. Зобов'язання по конфіденційності не поширюються на загальнодоступну інформацію.

7.1. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди в ході переговорів, суперечки між ними підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження відповідача.

7.3. Претензійний порядок досудового врегулювання спорів з Договору є для Сторін обов'язковим.

8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за договором.

8.2. Всі зміни і доповнення до цього договору будуть дійсні лише за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін.

8.3. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

8.4. Всі додатки і доповнення до цього договору, підписані обома Сторонами, є його невід'ємною частиною.

8.5. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Договір надання послуг 2017 року: скачайте зразок бланка для заповнення в Word і PDF

Договір надання послуг - це документ, на підставі якого одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати певні роботи у встановлені терміни, а вторячи сторона (замовник) - внести за них обумовлену плату. Предметом такого договору виступають нематеріальні послуги, тобто роботи: бухгалтерські, транспортні, ріелторські, юридичні, консультативні, охоронні, кур'єрські та т. Д.

До договору на надання відплатних (платних) послуг можуть додаватися кошторис, специфікація робіт та інші додаткові документи. Приймання робіт за договором здійснюється шляхом складання та підписання акта приймання-здачі виконаних робіт.

Як заповнювати договір надання послуг?

У договір надання послуг вносяться такі обов'язкові відомості:

 • Дата і місто укладення договору.
 • Дані замовника і виконавця: ПІБ, паспортні дані, адреси проживання. Юридичні особи вказують свої реквізити, а також, хто і на якій підставі діє від їх особи.
 • Предмет договору із зазначенням послуг, які зобов'язаний надати виконавець, їх термінів і вартості (або посилання на додатки, де вказана дана інформація).
 • Права і обов'язки замовника і виконавця
 • Інформацію про вартість робіт і порядок здійснення розрахунків між замовником і виконавцем.
 • Інформацію про порядок, в якому буде здійснюватися приймання послуг.
 • Інформацію про відповідальність сторін.
 • Інформацію про врегулювання суперечок між замовником і виконавцем.
 • Інформацію про порядок укладення та розірвання, терміни дії договору.
 • Інші важливі відомості по суті договору.
 • Реквізити та підпису (печатки) сторін.

Договір надання послуг з фізичною особою - зразок договору і умови

Коли застосовується договір на надання послуг між фізичними особами?

Які особливості цього договору і як його правильно скласти, ми обговоримо в даному матеріалі.

Договір на надання послуг з фізичною особою зразок 2017 скачати

Що таке договір надання послуг між фізичними особами

Послугою називається така діяльність, за результатом виконання якої не виникає нових матеріальних цінностей. Наприклад, послугою буде вважатися прибирання будинку, прання речей або консультування з бухгалтерських питань. Виконувати послуги можуть як спеціалізовані організації - юридичні особи, так і фізичні особи.

Виконання послуг може бути як безоплатним, так і платним. Виконання оплатній послуги за законом має бути оформлено договором. Сторонами договору в цьому випадку виступають замовник послуги і виконавець послуги. Договір надання послуг знаходиться в сфері регулювання Цивільного кодексу.

Якщо ж послуга надається безкоштовно, то закон цю діяльність ніяк не регулює. Але в цій галузі є і виключення. Так, Цивільний кодекс регулює деякі особливі види послуг, такі як агентування і доручення, навіть якщо вони надаються безкоштовно.

При регулярному наданні послуг за гроші реєстрація ІП все ж обов'язкова. В іншому випадку громадянин ризикує отримати штраф у розмірі до 2 000 рублів за статтею 14.1 КоАП РФ.

Договір надання послуг зразок - зразок договору

Надання послуги за винагороду може бути не оформлено письмовим договором тільки якщо сума винагороди менше 10 тисяч рублів.

При складанні договору як в усній формі, так і в письмовій головне, про що повинні домовлятися сторони - це про істотні умови. До таких обов'язкових умов договору відносяться:

 1. Сутність послуги та порядок її виконання.
 2. Термін початку виконання послуги і термін, до моменту настання якого послуга повинна бути надана.

Ці умови тому звуться обов'язкових, що договір без цих істотних умов буде вважатися просто-напросто не укладеним.

Договір на надання послуг з фізичною особою зразок 2017 скачати

Після досягнення домовленості про істотні умови обов'язково прописуються такі умови, як:

 • Порядок і термін оплати за послугу, вартість послуги.
 • Відповідальність сторін: штрафи за неякісну або невчасно виконану послугу і несвоєчасну оплату.
 • Термін договору, полягає він на одну послугу або на ряд послуг, умови пролонгації договору.
 • Вимоги до якості наданої послуги.

Всі ці умови прописуються в основний текстової частини документа. Крім основної частини, договір повинен містити назву (номер договору, дату укладення, тип договору, місце укладення), преамбулу договору, де описуються сторони договору - ПІБ і їх паспортні дані. В кінці договору сторони ставлять свої підписи і розшифровують їх.

Ці правила можна застосовувати для складання договору на надання послуг з ВП.

Договір надання юридичних послуг

Під юридичними послугами розуміється представництво і захист інтересів замовника в суді або прокуратурі, а також в будь-яких офіційних органах і інстанціях. В цей вид послуг включається і підготовка документації для ведення справи. Оскільки в результаті таких послуг змінюється порядок прав власності і записи в державному реєстрі, довіреність на представлення інтересів громадянина в офіційних інстанціях повинна бути оформлена у нотаріуса в обов'язковому порядку.

Укладаючи договір на виконання юридичних послуг у одного фахівця, має сенс перестрахуватися і заздалегідь внести в договір пункт про право передачі справи до іншого юриста при настанні деяких випадків, коли юрист, з яким у вас договір, не може брати участь у веденні справи, а терміни і зобов'язання не дозволяють зробити перерву.

Особи, які професійно займаються виконанням послуг, мають в своєму арсеналі заздалегідь підготовлені бланки типових договорів на надання тих чи інших послуг. Як і в будь-якому іншому випадку, всі пункти такого типового договору необхідно уважно вивчити перед тим, як ставити підпис.

Також варто мати на увазі, що при програші в суді або при винесенні судом не задовольняють вас рішення ви не можете відмовитися від оплати послуг юриста або передбачити в договорі штраф за несприятливий результат. Сторона юриста відповідає і може бути оштрафована тільки за порушення прямих обов'язків за договором, наприклад, якщо юрист не прибув на засідання суду і не надав вчасно заміну.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

3 + 1 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map