Договір на надання послуг спецтехніки зразок

Зразок договору на надання послуг спецтехніки зразок

Розрахунок відстані між містами

Договір на надання послуг спецтехніки зразок

Договір на надання послуг спецтехніки зразок

Телефон: (4212) 25-20-70, 8-914-542-2070

Телефон: (4212) 25-70-20, 8-914-772-7020 E-mail: [email protected] Сайт в інтернеті: kran27.ru

реклама тут 1

На надання послуг спецтехніки.

м Хабаровськ __.__. 2013 р

Товариство з обмеженою відповідальністю «», іменоване надалі «Замовник», в особі директора, з одного боку, і надалі "Виконавець" з іншого боку Товариство з обмеженою відповідальністю «СК« Перспектива », Юр. Адреса: 680022, м Хабаровськ, вул. Шелеста, д. 73, корп. Г, в особі директора Бальва Олександра Геннадійовича, уклали цей договір про наступне:

1.Предмет і загальні умови договору.

реклама тут 2

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по виконанню послуг з

завданням Замовника наступної спец. Технікою в кількості двох одиниць, згідно зі свідоцтвом реєстрації ТЗ:

Марка: кран самохідний KOBELKO RK 250-5

№ двигуна: 6D16-914711, модель двигуна дизельний

Заводський № машини (рами): EZ3-7186

Державний №: 4871 ХМ 27

Рік випуску: 2003,

Марка: Автокран XCMGqy20B

Рік випуску: 2011,

1.2. На момент укладення цього договору Виконавець гарантує: ТС належить Виконавцю, не закладено чи заарештовано, не є предметом позовів третіх осіб.

1.3. Спецтехніка (пункт 1.1. Договору) повинна знаходитися в справному стані, що відповідає вимогам, що пред'являються до експлуатованих ТЗ, що використовуються для виробничих, споживчих, комерційних та інших цілей відповідно до конструктивним призначенням орендованого транспортного засобу.

1.4. Сторони визначили, що технічне обслуговування ТЗ здійснює Виконавець, а замовник зобов'язується прийняти ТС і оглянути зовнішній стан.

1.5. Замовник несе відповідальність за завдані збитки, якщо такий виник під час оренди транспортного засобу, оцінка та збитки узгоджуються зі страховою компанією. Простий пов'язаний з ремонтом оплачується за домовленістю сторін.

1.6. У разі простою Техніки на об'єкті з вини Замовника, останній зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця, вжити всіх необхідних заходів щодо усунення обставин, що перешкоджають роботі Техніки, а так же оплатити простий Техніки з розрахунку _______ (________________) рублів за одну годину простою або _______ ( _________________) гривень за одну добу простою Техніки.

2. Порядок розрахунків за договором.

2.1. Вартість послуг узгоджується і вказується сторонами в заявці, прийнятої Виконавцем до виконання, виходячи з ціни одного Машино-години експлуатації Спецтехники, не менше ____ (________________) годин на добу роботи крана, яка є невід'ємною частиною цього договору. Ціна послуг одного Машино-години експлуатації Спецтехники ________ (_________________) гривень з урахуванням ПДВ.

2.2. Наступний розрахунок оплати Виконавцю від Замовника може здійснюватися з «___» по «___» число кожного місяця за домовленістю сторін. Передоплата виконавцю від замовника може походити від фактичної наявності крана на об'єкті в якості гарантії.

3. Додатково Замовник зобов'язується:

3.1. У терміни, узгоджені сторонами цього договору, вносити оплату за надані послуги.

3.2. Замовник зобов'язаний забезпечити збереження Спецтехники, за допомогою якої надаються послуги, на час перебування її на території (об'єкті) Замовника.

2.3. Зобов'язаний самостійно визначати знаходження Спецтехники на той чи інший об'єкт, призначати осіб, контролюючих проведення робіт і відповідальних за безпечне проведення робіт Спецтехнікою, і несе повну відповідальність перед Виконавцем за забезпечення відшкодування шкоди юридичним і фізичним особам, внаслідок недотримання умов безпечного виконання робіт.

2.4. По завершенню платних робіт (наданих послуг) у звітному місяці Виконавець надає Замовнику два примірники Акта здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), який останній зобов'язаний протягом п'яти робочих днів, після його отримання, підписати і один примірник підписаного Акту повернути Виконавцю. У разі наявності у Замовника заперечень з приводу обсягу послуг, наданих Виконавцем в звітному періоді, Замовник зобов'язаний в той же термін письмово, надати Виконавцю свої обґрунтовані заперечення.

3.5. За умови неповернення Замовником в термін, визначений пунктом 3.4. даного Договору, підписаного Акту виконаних робіт (наданих послуг) або ненадання обґрунтованих заперечень з приводу обсягу послуг, вважається, що послуги в даний час надані Виконавцем, в повному обсязі і прийняті Замовником без зауважень, а Акт виконаних робіт (наданих послуг) вважається підписаним двома сторонами.

4. Порядок вирішення спорів.

4.1. Всі суперечки, що виникли з Договору або в зв'язку з ним, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо сторони не можуть досягти взаємної угоди, суперечки і розбіжності вирішуються в арбітражному суді Хабаровського краю за заявою однієї із сторін.

4.2. Претензії (скарги) на недотримання умов Договору пред'являються в письмовому вигляді і підлягають обов'язковій реєстрації однієї зі сторін.

5. Зміна та чи доповнення договору.

5.1. Цей Договір може бути доповнений сторонами і продовжений в період дії Договору строком від семи і більше днів.

5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох сторін.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.2. Цей Договір вважається укладеним з «09» липня 2013 року до «31» грудня 2013 року.

6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.

6.4. Зміст тексту цього Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню сторін.

7. Юридичні адреси сторін.

7.1. У разі зміни ІПН, банківських реквізитів, юридичної адреси Сторони договору зобов'язані письмово інформувати одна одну протягом 5-ти днів.

7.2. Реквізити сторін:

ТОВ "Будівельна Компанія" Перспектива "

Адреса: 680042, г.Хабаровск, вул. Шелеста, б.73, корп. Г

ІПН / КПП 2722066607/272201001;

Р / р 40702810708010019317 в ВАТ "НОМОС-Регіобанк", м Хабаровськ;

Бальва Олександр Геннадійович ______________

Зразок договору на надання послуг спецтехніки зразок

Договір на надання послуг спецтехніки зразок

Ваак Тих / Договір на послуги спецтехніки

на надання послуг з надання будівельної техніки та автотранспорту

м _________ «___» ___________ 20__ р

«__________________», іменоване надалі «Замовник», в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _____________________________, іменований надалі «Виконавець», в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, в подальшому спільно іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець зобов'язаний виділити Замовнику Автотранспорт - далі «Спецтехніка», для виконання робіт, а Замовник оплатити надані послуги. Спецтехніка надається Замовнику з обслуговуючим персоналом, в технічно справному стані.

1.2. Спецтехніка надається на підставі заявок Замовника. Перелік Спецтехники, вартість послуг визначаються в Додатку №1 є невід'ємною частиною цього договору.

1.3.Оказанние послуги щомісяця оформляються актом наданих послуг, в якому відображається фактично відпрацьований час на підставі підписаних представником Замовника змінних рапортів і товарно-транспортних накладних.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Замовник» зобов'язується:

2.1.1. Подавати в диспетчерську «Виконавця» заявки на виділення спецтехніки

в письмовому вигляді (по факсимільному зв'язку) із зазначенням, марки, її кількості, часу використання, точної адреси об'єкта, дати і час прибуття.

2.1.2. До початку виконання робіт підготувати під'їзні шляхи і робочий майданчик для спецтехніки, утримувати їх (під'їзні шляхи до пунктів вантаження і вивантаження, вантажно-розвантажувальні майданчики) в справному (робочому) стані для здійснення безперешкодного пересування спецтехніки.

2.1.3. Мати атестованих стропальників, ІТП навчених і відповідальних

за безпечне проведення робіт або переміщення вантажів кранами.

2.1.4. Здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт спецтехнікою.

2.1.5. Надавати водієві спецтехніки супровідні документи на всі види вантажів, пред'явлених до перевезення.

2.1.6. У разі виходу з ладу (поломки) спецтехніки негайно повідомляти

про це «Виконавця».

2.1.7. У разі відмови від надання послуг в рамках заявки - повідомляти про це «Виконавцю» не пізніше 17.00 годин дня, що передує дню використання спецтехніки. В іншому випадку «Замовник», за взаємною згодою Сторін, відшкодовує збитки «Виконавцю», але не більше вартості однієї машино-зміни.

2.1.8. Чи не передавати надану за цим Договором спецтехніку третім особам.

2.1.9. Оплатити послуги в сумі та в порядку, передбаченими цим договором.

2.2. "Виконавець зобов'язується:

2.2.1. Забезпечувати «Замовника» спецтехнікою згідно з прийнятою заявкою в справному стані.

2.2.2. Нести витрати на утримання фахівців, які обслуговують надану «Замовнику» спецтехніку.

2.2.3. Забезпечувати нормальну і безпечну експлуатацію спецтехніки. Нести витрати, пов'язані з експлуатацією спецтехніки, в тому числі витрати на оплату палива та інших витратних матеріалів.

2.3. Оперативне керівництво роботою спецтехніки здійснює «Замовник»,

а технічне - «Виконавець».

2.4 Своєчасно пред'являти для оформлення «Замовнику» акт наданих послуг і рахунок для оплати наданих послуг.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати за послуги, що надаються обчислюється на підставі рахунків «Виконавця», виставлених в залежності від категорії надається спецтехніки.

3.2. Оплата послуг «Виконавця» проводиться «Замовником» безготівковим розрахунком щомісяця, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту подачі «Виконавцем» рахунки, акта наданих послуг і змінного рапорту підписаного представником «Замовника».

3.3. За затримку оплати виконаних послуг понад встановлені строки, «Замовник» оплачує неустойку (пені) в розмірі 0,1% за кожен день прострочення оплати боргу, згідно Цивільного кодексу РФ.

4. Відповідальність сторін. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації та цим Договором.

4.2. У разі загибелі або пошкодженні наданої за цим договором спецтехніки «Виконавець» має право вимагати від «Замовника» відшкодування збитків, якщо останній доведе, що загибель або пошкодження спецтехніки сталися з вини «Замовника» відповідно до законодавства РФ і цим договором.

4.3. У разі залишення спецтехніки «Виконавцем» на території (об'єкті) «Замовника» без присутності обслуговуючого персоналу «Виконавця», «Виконавець» зобов'язаний письмово погодити з «Замовником» таку подію, для забезпечення «Замовником» охорони спецтехніки до повернення обслуговуючого персоналу «Виконавця» .

4.4. Спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а прі не ¬- досягненні згоди - передаються на розгляд Арбітражного суду Липецької області.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє

до 31 грудня 2012 р

5.2. Якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за тридцять календарних днів

до закінчення терміну дії цього Договору письмово не заявить про намір його припинити, то цей Договір вважається автоматично пролонгованим терміном

на наступний рік.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

5.4. Цей Договір складений і підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

____________________ / ______________ / ___________________ / ______________ /

до Договору № ___ від 01.01.2012р.

на надання послуг між

ТОВ «________________» і ТОВ «Ваак-Тех»

Прейскурант цін на Спецтехніку

* - мінімальний час замовлення трала становить 4 години, вартість послуг трала може змінюватися в залежності від розмірів, ваги і відстані перевезеного вантажу.

-ціни вказані з урахуванням роботи техніки на всю зміну за 8 маш \ год.

Оплата послуг відбувається на протязі 5-ти календарних днів з моменту надання рахунку за фактично відпрацьований час на підставі підписаного змінного рапорту представника замовника.

-для автокранів, маніпуляторів, автовишок, БКМ-317, пробіг за зміну становить 100 км.

- для вантажних автомобілів (самоскид, 55111,5320,5410,551605,6422А5) пробіг за зміну становить 200 км.

- для екскаватора- навантажувача JSB пробіг за зміну становить 50 км.

Замовник Виконавець ВАТ

ТОВ «________________» ТОВ «Ваак-Тех»

Директор _____________ Директор ________________ ТОВ «Ваак-Тех»

Розрахунок відстані між містами

Договір на надання послуг спецтехніки зразок

Договір на надання послуг спецтехніки зразок

На надання послуг спецтехніки.

м Хабаровськ __.__. 2013 р

Товариство з обмеженою відповідальністю «», іменоване надалі «Замовник», в особі директора, з одного боку, і надалі "Виконавець" з іншого боку Товариство з обмеженою відповідальністю «СК« Перспектива », Юр. Адреса: 680022, м Хабаровськ, вул. Шелеста, д. 73, корп. Г, в особі директора Бальва Олександра Геннадійовича, уклали цей договір про наступне:

1.Предмет і загальні умови договору.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по виконанню послуг з

завданням Замовника наступної спец. Технікою в кількості двох одиниць, згідно зі свідоцтвом реєстрації ТЗ:

Марка: кран самохідний KOBELKO RK 250-5

№ двигуна: 6D16-914711, модель двигуна дизельний

Заводський № машини (рами): EZ3-7186

Державний №: 4871 ХМ 27

Рік випуску: 2003,

Марка: Автокран XCMGqy20B

Рік випуску: 2011,

1.2. На момент укладення цього договору Виконавець гарантує: ТС належить Виконавцю, не закладено чи заарештовано, не є предметом позовів третіх осіб.

1.3. Спецтехніка (пункт 1.1. Договору) повинна знаходитися в справному стані, що відповідає вимогам, що пред'являються до експлуатованих ТЗ, що використовуються для виробничих, споживчих, комерційних та інших цілей відповідно до конструктивним призначенням орендованого транспортного засобу.

1.4. Сторони визначили, що технічне обслуговування ТЗ здійснює Виконавець, а замовник зобов'язується прийняти ТС і оглянути зовнішній стан.

1.5. Замовник несе відповідальність за завдані збитки, якщо такий виник під час оренди транспортного засобу, оцінка та збитки узгоджуються зі страховою компанією. Простий пов'язаний з ремонтом оплачується за домовленістю сторін.

1.6. У разі простою Техніки на об'єкті з вини Замовника, останній зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця, вжити всіх необхідних заходів щодо усунення обставин, що перешкоджають роботі Техніки, а так же оплатити простий Техніки з розрахунку _______ (________________) рублів за одну годину простою або _______ ( _________________) гривень за одну добу простою Техніки.

2. Порядок розрахунків за договором.

2.1. Вартість послуг узгоджується і вказується сторонами в заявці, прийнятої Виконавцем до виконання, виходячи з ціни одного Машино-години експлуатації Спецтехники, не менше ____ (________________) годин на добу роботи крана, яка є невід'ємною частиною цього договору. Ціна послуг одного Машино-години експлуатації Спецтехники ________ (_________________) гривень з урахуванням ПДВ.

2.2. Наступний розрахунок оплати Виконавцю від Замовника може здійснюватися з «___» по «___» число кожного місяця за домовленістю сторін. Передоплата виконавцю від замовника може походити від фактичної наявності крана на об'єкті в якості гарантії.

3. Додатково Замовник зобов'язується:

3.1. У терміни, узгоджені сторонами цього договору, вносити оплату за надані послуги.

3.2. Замовник зобов'язаний забезпечити збереження Спецтехники, за допомогою якої надаються послуги, на час перебування її на території (об'єкті) Замовника.

2.3. Зобов'язаний самостійно визначати знаходження Спецтехники на той чи інший об'єкт, призначати осіб, контролюючих проведення робіт і відповідальних за безпечне проведення робіт Спецтехнікою, і несе повну відповідальність перед Виконавцем за забезпечення відшкодування шкоди юридичним і фізичним особам, внаслідок недотримання умов безпечного виконання робіт.

2.4. По завершенню платних робіт (наданих послуг) у звітному місяці Виконавець надає Замовнику два примірники Акта здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), який останній зобов'язаний протягом п'яти робочих днів, після його отримання, підписати і один примірник підписаного Акту повернути Виконавцю. У разі наявності у Замовника заперечень з приводу обсягу послуг, наданих Виконавцем в звітному періоді, Замовник зобов'язаний в той же термін письмово, надати Виконавцю свої обґрунтовані заперечення.

3.5. За умови неповернення Замовником в термін, визначений пунктом 3.4. даного Договору, підписаного Акту виконаних робіт (наданих послуг) або ненадання обґрунтованих заперечень з приводу обсягу послуг, вважається, що послуги в даний час надані Виконавцем, в повному обсязі і прийняті Замовником без зауважень, а Акт виконаних робіт (наданих послуг) вважається підписаним двома сторонами.

4. Порядок вирішення спорів.

4.1. Всі суперечки, що виникли з Договору або в зв'язку з ним, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо сторони не можуть досягти взаємної угоди, суперечки і розбіжності вирішуються в арбітражному суді Хабаровського краю за заявою однієї із сторін.

4.2. Претензії (скарги) на недотримання умов Договору пред'являються в письмовому вигляді і підлягають обов'язковій реєстрації однієї зі сторін.

5. Зміна та чи доповнення договору.

5.1. Цей Договір може бути доповнений сторонами і продовжений в період дії Договору строком від семи і більше днів.

5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох сторін.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.2. Цей Договір вважається укладеним з «09» липня 2013 року до «31» грудня 2013 року.

6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.

6.4. Зміст тексту цього Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню сторін.

7. Юридичні адреси сторін.

7.1. У разі зміни ІПН, банківських реквізитів, юридичної адреси Сторони договору зобов'язані письмово інформувати одна одну протягом 5-ти днів.

7.2. Реквізити сторін:

ТОВ "Будівельна Компанія" Перспектива "

Адреса: 680042, г.Хабаровск, вул. Шелеста, б.73, корп. Г

ІПН / КПП 2722066607/272201001;

Свідоцтво про Державну 1072722012550;
Р / р 40702810708010019317 в ВАТ "НОМОС-Регіобанк", м Хабаровськ;
К / рах 30101810500000000737;
БИК 040813737.

Бальва Олександр Геннадійович ______________

Договір на надання послуг спецтехніки зразок

Договір на надання послуг спецтехніки зразок

Ваак Тих / Договір на послуги спецтехніки

ДОГОВІР № __
на надання послуг з надання будівельної техніки та автотранспорту
м _________ «___» ___________ 20__ р

«__________________», іменоване надалі «Замовник», в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _____________________________, іменований надалі «Виконавець», в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, в подальшому спільно іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим договором Виконавець зобов'язаний виділити Замовнику Автотранспорт - далі «Спецтехніка», для виконання робіт, а Замовник оплатити надані послуги. Спецтехніка надається Замовнику з обслуговуючим персоналом, в технічно справному стані.
1.2. Спецтехніка надається на підставі заявок Замовника. Перелік Спецтехники, вартість послуг визначаються в Додатку №1 є невід'ємною частиною цього договору.
1.3.Оказанние послуги щомісяця оформляються актом наданих послуг, в якому відображається фактично відпрацьований час на підставі підписаних представником Замовника змінних рапортів і товарно-транспортних накладних.
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. «Замовник» зобов'язується:
2.1.1. Подавати в диспетчерську «Виконавця» заявки на виділення спецтехніки
в письмовому вигляді (по факсимільному зв'язку) із зазначенням, марки, її кількості, часу використання, точної адреси об'єкта, дати і час прибуття.
2.1.2. До початку виконання робіт підготувати під'їзні шляхи і робочий майданчик для спецтехніки, утримувати їх (під'їзні шляхи до пунктів вантаження і вивантаження, вантажно-розвантажувальні майданчики) в справному (робочому) стані для здійснення безперешкодного пересування спецтехніки.
2.1.3. Мати атестованих стропальників, ІТП навчених і відповідальних
за безпечне проведення робіт або переміщення вантажів кранами.
2.1.4. Здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт спецтехнікою.
2.1.5. Надавати водієві спецтехніки супровідні документи на всі види вантажів, пред'явлених до перевезення.
2.1.6. У разі виходу з ладу (поломки) спецтехніки негайно повідомляти
про це «Виконавця».

2.1.7. У разі відмови від надання послуг в рамках заявки - повідомляти про це «Виконавцю» не пізніше 17.00 годин дня, що передує дню використання спецтехніки. В іншому випадку «Замовник», за взаємною згодою Сторін, відшкодовує збитки «Виконавцю», але не більше вартості однієї машино-зміни.
2.1.8. Чи не передавати надану за цим Договором спецтехніку третім особам.
2.1.9. Оплатити послуги в сумі та в порядку, передбаченими цим договором.

2.2. "Виконавець зобов'язується:
2.2.1. Забезпечувати «Замовника» спецтехнікою згідно з прийнятою заявкою в справному стані.
2.2.2. Нести витрати на утримання фахівців, які обслуговують надану «Замовнику» спецтехніку.
2.2.3. Забезпечувати нормальну і безпечну експлуатацію спецтехніки. Нести витрати, пов'язані з експлуатацією спецтехніки, в тому числі витрати на оплату палива та інших витратних матеріалів.
2.3. Оперативне керівництво роботою спецтехніки здійснює «Замовник»,
а технічне - «Виконавець».
2.4 Своєчасно пред'являти для оформлення «Замовнику» акт наданих послуг і рахунок для оплати наданих послуг.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати за послуги, що надаються обчислюється на підставі рахунків «Виконавця», виставлених в залежності від категорії надається спецтехніки.
3.2. Оплата послуг «Виконавця» проводиться «Замовником» безготівковим розрахунком щомісяця, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту подачі «Виконавцем» рахунки, акта наданих послуг і змінного рапорту підписаного представником «Замовника».
3.3. За затримку оплати виконаних послуг понад встановлені строки, «Замовник» оплачує неустойку (пені) в розмірі 0,1% за кожен день прострочення оплати боргу, згідно Цивільного кодексу РФ.
4. Відповідальність сторін. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. За невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації та цим Договором.
4.2. У разі загибелі або пошкодженні наданої за цим договором спецтехніки «Виконавець» має право вимагати від «Замовника» відшкодування збитків, якщо останній доведе, що загибель або пошкодження спецтехніки сталися з вини «Замовника» відповідно до законодавства РФ і цим договором.
4.3. У разі залишення спецтехніки «Виконавцем» на території (об'єкті) «Замовника» без присутності обслуговуючого персоналу «Виконавця», «Виконавець» зобов'язаний письмово погодити з «Замовником» таку подію, для забезпечення «Замовником» охорони спецтехніки до повернення обслуговуючого персоналу «Виконавця» .
4.4. Спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а прі не ¬- досягненні згоди - передаються на розгляд Арбітражного суду Липецької області.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє
до 31 грудня 2012 р
5.2. Якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за тридцять календарних днів
до закінчення терміну дії цього Договору письмово не заявить про намір його припинити, то цей Договір вважається автоматично пролонгованим терміном
на наступний рік.
5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

5.4. Цей Договір складений і підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
6. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

____________________ / ______________ / ___________________ / ______________ /

додаток №1
до Договору № ___ від 01.01.2012р.
на надання послуг між
ТОВ «________________» і ТОВ «Ваак-Тех»

Прейскурант цін на Спецтехніку

* - мінімальний час замовлення трала становить 4 години, вартість послуг трала може змінюватися в залежності від розмірів, ваги і відстані перевезеного вантажу.

-ціни вказані з урахуванням роботи техніки на всю зміну за 8 маш \ год.
Оплата послуг відбувається на протязі 5-ти календарних днів з моменту надання рахунку за фактично відпрацьований час на підставі підписаного змінного рапорту представника замовника.
-для автокранів, маніпуляторів, автовишок, БКМ-317, пробіг за зміну становить 100 км.
- для вантажних автомобілів (самоскид, 55111,5320,5410,551605,6422А5) пробіг за зміну становить 200 км.
- для екскаватора- навантажувача JSB пробіг за зміну становить 50 км.

Замовник Виконавець ВАТ
ТОВ «________________» ТОВ «Ваак-Тех»

Директор _____________ Директор ________________ ТОВ «Ваак-Тех»

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

74 + = 79

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map