Договір безоплатного користування зразок

Договір безоплатного користування майном зразок

Договір позички

1.1. За цим Договором Позикодавець зобов'язується надати в безоплатне тимчасове користування Користувачеві, а Ссудополучатель зобов'язується прийняти майно, вказане в Додатку №1 до цього Договору, іменоване в подальшому «Майно», і своєчасно повернути його в справному стані з урахуванням нормального зносу.

1.2. Майно належить Позичкодавцеві на праві власності, що підтверджується.

1.3. Позикодавець гарантує, що до підписання цього Договору передається майно нікому іншому не продане, не подароване, не заставлене, що не обтяжене правами третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

1.4. Ссудополучатель буде використовувати майно відповідно до його призначення для підприємницької діяльності.

2.1. Позикодавець зобов'язується:

2.1.1. Протягом днів після підписання цього Договору передати вказане в п.1.1 цього Договору майно Користувачу. Передача майна підтверджується актом приймання-передачі, підписаним обома Сторонами.

2.1.2. Надати майно в справному стані, що дозволяє його використовувати відповідно до призначення.

2.2. ссудополучатель зобов'язується:

2.2.1. Підтримувати майно в справному стані з дотриманням правил його експлуатації і нести всі витрати на його утримання, в тому числі сплачувати пов'язані з його використанням податки.

2.2.2. Негайно попередити Позичкодавця при виявленні непридатності або недоброякісності майна і припинити його використання. Ссудополучатель, не попередив Позичкодавця про зазначені обставини або продовжив користуватися майном, не чекаючи відповіді Позичкодавця, не має права при виникненні спору посилатися на зазначені обставини.

2.2.3. Якщо майно вийшло з ладу внаслідок неправильної експлуатації його Користувачем - провести ремонт майна за свій рахунок.

2.2.4. Чи не передавати майно в оренду, в безоплатне користування іншим особам, не передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам, не віддавати майно в заставу.

2.2.5. Використовувати майно наступним чином:.

2.3. Майно, зазначене в п.1.1 цього Договору, передається в безоплатне тимчасове користування з усіма його приладдям і відносяться до нього документами (інструкцією по використанню, технічним паспортом).

3.1. У разі якщо майно за цим Договором було передано без його приладдя і належних до нього документів, без яких воно не може бути використано за призначенням або його використання в значній мірі втрачає цінність для Користувача, останній має право вимагати надання йому таких приналежностей і документів або розірвання Договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

3.2. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за цим Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки, якщо інше не встановлено чинним законодавством і цим Договором.

3.3. Ссудополучатель відшкодовує збитки, якщо вони виникли внаслідок його винних дій або бездіяльності.

3.4. Позикодавець відповідає за недоліки майна, які він навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладенні цього Договору.

3.5. Позикодавець відповідає за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання майна, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок наміру або грубої необережності Користувача або його працівника.

3.6. За невиконання або неналежне виконання інших обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством Російської Федерації.

4. РИЗИК ВИПАДКОВОЇ ЗАГИБЕЛІ АБО СЛУЧАЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА

4.1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна несе Позикодавець, за винятком випадків, зазначених у п.4.2 цього Договору.

4.2. Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, якщо майно загинуло або було зіпсовано у зв'язку з тим, що він використовував його не у відповідності до цього Договору або призначенням майна або передав його третій особі без згоди Позичкодавця. Ссудополучатель несе також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, якщо з урахуванням фактичних обставин міг запобігти її загибель або псування, пожертвувавши своїм майном, але вважав за краще зберегти своє майно.

5. ТЕРМІН ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до «» 2018 р

5.2. Договір може бути змінений або його дію припинено достроково за письмовою згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством Російської Федерації або цим Договором.

5.3. Ссудополучатель вправі вимагати розірвання цього Договору:

 • при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання майна неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладення Договору;
 • якщо майно в силу обставин, за які він не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання;
 • якщо при укладенні Договору Позикодавець не попередив його про права третіх осіб на майно;
 • при невиконанні Позичкодавцем обов'язку передати майно або його приналежність і відносяться до нього документи.

5.4. Позикодавець має право вимагати розірвання цього Договору у випадках, коли Ссудополучатель:

 • використовує майно не у відповідності з Договором або призначенням майна;
 • не виконує обов'язків з підтримання майна в справному стані або його утримання;
 • істотно погіршує стан майна;
 • без згоди Позичкодавця передав майно третій особі.

5.5. Цей Договір припиняється з підстав, встановлених чинним законодавством Російської Федерації.

6.1. Жодна із Сторін цього Договору не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або запобігти (непереборна сила), включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси , повені, пожежі та інші стихійні лиха, а також заборонні дії влади і акти державних органів. Документ, виданий відповідним компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

6.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно сповістити іншу Сторону про настання зазначених обставин та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором.

7.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів на основі чинного законодавства Російської Федерації.

7.2. У разі неврегулювання в процесі переговорів спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

8.1. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

8.2. Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Додаток №1. Характеристики майна, переданого в безоплатне користування.

Договір безоплатного користування

ДОГОВІР N _____
безоплатного користування майном

м ______________
"__" ________ ____ р

Гр. ___________, іменований (а) надалі "Позикодавець", і ___________ в особі _________________, що діє на підставі __________, іменований (а) надалі "Ссудополучатель", підписали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець передає Користувачеві майно, вказане в п. 1.2 Договору (далі - "Майно"), у тимчасове безоплатне користування, а Ссудополучатель зобов'язується повернути це майно в тому стані, в якому він його отримав, з урахуванням нормального зносу.
1.2. За цим Договором в безоплатне користування передається наступне Майно:
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________.
1.3. Майно належить Позичкодавцеві на праві власності.
1.4. Майно передається Користувачеві згідно з актом передачі Майна і повертається Позичкодавцеві згідно з актом повернення Майна. Зазначені акти складаються і підписуються Позичкодавцем і уповноваженим представником Користувача.
1.5. Ссудополучатель буде використовувати майно для підприємницької діяльності.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець зобов'язаний:
- передати Майно одночасно з підписанням Договору в стані, що відповідає його призначенню;
- передати документацію по користуванню Майном одночасно з передачею Майна.
2.2. Ссудополучатель зобов'язаний:
- використовувати Майно виключно в _____________ за його призначенням;
- забезпечити збереження Майна;
- за свій рахунок проводити поточний та капітальний ремонт Майна, нести всі витрати на його утримання, при необхідності проводити поліпшення Майна. При цьому невіддільні поліпшення Ссудополучатель зобов'язаний проводити за згодою Позичкодавця;
- після закінчення терміну Договору повернути Майно Позичкодавцеві в тому стані, в якому він його отримав, з урахуванням нормального зносу, а також повернути отриману документацію по користуванню Майном.
2.3. Кожна зі сторін має право у будь-який час відмовитися від Договору безоплатного користування, укладеного без зазначення строку, сповістивши про це іншу сторону за ___ місяць.

3. Відповідальність сторін

3.1. За невиконання зобов'язань сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та правовими актами РФ.
3.2. За прострочення повернення Майна після закінчення терміну дії Договору Ссудополучатель сплачує Позичкодавцеві пеню в розмірі ___% від ринкової вартості Майна за кожен день прострочення.

4. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір укладено строком на ________________.
4.2.1. Договір може бути розірваний достроково за згодою сторін.
4.2.2. Позикодавець має право вимагати дострокового розірвання Договору у випадках, коли Ссудополучатель:
- використовує річ не відповідно до Договору або призначенням речі;
- не виконує обов'язків з підтримання речі в справному стані або її змісту;
- істотно погіршує стан речі;
- без згоди Позичкодавця передав річ третій особі.
4.2.3. Ссудополучатель вправі вимагати дострокового розірвання Договору:
- при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання речі неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладення Договору;
- якщо річ в силу обставин, за які він не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання;
- якщо при укладенні договору Позикодавець не попередив його про права третіх осіб на передану річ;
- при невиконанні Позичкодавцем обов'язку передати річ або її приналежності і пов'язані з нею документи протягом ____ днів після підписання цього Договору.
4.3.1. При одностороннє розірвання Договору Позичкодавцем Ссудополучатель зобов'язаний безперешкодно передати Позичкодавцеві Майно в ___- денний термін.
4.3.2. При одностороннє розірвання Договору Користувачем Позикодавець зобов'язаний негайно прийняти і вивезти Майно в ____- денний термін.
4.4. Позикодавець не має переважного права на укладення Договору безоплатного користування Майном на новий термін.
4.5. Договір безоплатного користування припиняється у разі смерті громадянина-Користувача або ліквідації юридичної особи - Користувача.
4.6. Договір складений і підписаний в 2-х примірниках які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Позичкодавця, а інший у Користувача.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Позикодавець: _________________________________________________
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання)

Як скласти договір безоплатного користування майном (зразок)

Договір безоплатного користування майном як гарантія легітимних відносин між сторонами не має собі рівних. Правильність оформлення такого договору особливо важлива для комерційних організацій, у яких при укладенні договору з'являються податкові зобов'язання.

Договір безоплатного користування майном: особливості угоди

Договір безоплатного користування зразокНеофіційні відносини з передачі в безоплатне користування майна виникають у будь-якого громадянина набагато частіше, ніж він про це здогадується. Позичивши книгу або інструменти іншому громадянину і не вимагаючи з нього оплати, людина вступає у відносини, які можна назвати угодою про безоплатне користування.

Необхідність укладення письмової форми договору, що регламентує подібні відносини, виникає в тих випадках, коли їм необхідно надати офіційний характер або надати особливі права сторонам за договором. Особливо актуально це для комерційних організацій, будь-які відносини яких повинні бути задокументовані.

Договори безоплатного тимчасового користування майном мають певні відмінності від відповідних договорів, в яких передбачена плата за користування. І для деяких угод, наприклад угоди про безоплатному користуванні нерухомостью, відмінності полягають не тільки у відсутності орендної плати.

Договір передачі в безоплатне користування нерухомого майна

Застереження варто зробити про тих угодах, які описують умови передачі в безоплатне користування об'єктів нерухомого майна: земельних ділянок, споруд, будівель і так далі.

Нерухоме майно - це майно з відносно високою ціною, і володіння їм пов'язано зі значними витратами. Деякі відмінності угод про безоплатне користування нерухомістю обумовлені саме необхідністю врегулювання питань витрат, пов'язаних з володінням майном. У той же час права користувача нерухомого майна за договором безоплатного користування обмежені. Наприклад, він не має права здавати отриманий об'єкт в суборенду.

Законодавча відособленість договору безоплатного користування нерухомим майном призводить до того, що він несе в собі риси угоди про оренду і угоди про безоплатне користування. Це відрізняє його від договорів безоплатного користування іншим майном, у яких також є особливості.

Договір безоплатного користування майном: особливості складання

Договір безоплатного користування зразок

Виходячи з суті угоди, договір безоплатного користування майном має особливості і обмеження, частина яких буде розглянута далі.

 1. Що може бути об'єктом угоди?

Законодавство встановлює ряд зобов'язань і прав сторін за договором безоплатного користування, однак допускає їх зміну умов договору, тому при складанні договору потрібно звертати особливу увагу на такі пункти. Відсутність опису за ними призводить до трактування умов договору згідно з чинним законодавством, що не завжди прийнятно для сторін угоди.

У наступному нижче зразку договору такі пункти супроводжуються відповідними коментарями.

Зразок договору безоплатного користування майном, коментарі

Якщо вам потрібно договір безоплатного користування майном - зразок можна використовувати наступний:

безоплатного тимчасового користування (вид майна)

(Місце складання договору)

Позикодавець (вказати реквізити позикодавця) з одного боку і Ссудополучатель (вказати реквізити ссудополучателя) з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

Якщо позикодавцем або ссудополучателем виступає фізична особа, то в якості реквізитів вказуються П.І.Б. фізичної особи. У тому випадку, коли позикодавець або ссудополучатель - юридична особа, в якості реквізитів наводиться повне найменування юридичної особи та вказівку на його представника з формулюванням «в особі (посада, П. І. Б. представника), що діє на підставі (вказати підставу виникнення повноважень ) ».

Стаття 1. Предмет Договору

1.1. Позикодавець надає Користувачеві в тимчасове безоплатне користування наступне майно (дати точний опис майна), в подальшому - Майно, що належать Позичкодавцеві на праві (вказати підстави розпорядження майном).

Точний опис майна включає в себе не тільки найменування майна, а й такі характеристики, які дозволять його повністю ідентифікувати:

 • реєстраційні, серійні або інвентарні номери - для обладнання;
 • державні реєстраційні номери,VIN- для транспортних засобів;
 • кадастрові, умовні номери, місце розташування - для об'єктів нерухомого майна.

Важливо! Для майна, володіння яким підтверджується відповідними реєстраційними документами, необхідно дотримати відповідність в описі майна за цими документами і договором.

При великій кількості об'єктів майна, переданих у тимчасове безоплатне користування, або при розгорнутому описі, необхідному для ідентифікації об'єкта, доцільно виділити опис майна в додаток до договору.

1.2. Майно передається Користувачеві для використання в його діяльності відповідно до цілей (вказати цілі).

Даний пункт має особливо велике значення для комерційних організацій. Відповідно до Податкового кодексу РФ, майно отримане організацією в безоплатне користування, є його позареалізаційних доходів і оподатковується на прибуток.

При цьому витрати, які несе організація в процесі експлуатації та утримання майна, вона вправі відносити на витрати, тобто зменшувати базу оподаткування. Але це правомірно лише в тому випадку, якщо витрати відносяться до поточної діяльності організації.

Таким чином, в даному пункті необхідно прописати мету використання так, щоб їх легко можна було співвіднести зі звичайною діяльністю організації-ссудополучателя.

Стаття 2. Вартість Майна

2.1. Балансова (інвентаризаційна) вартість переданого Майна дорівнює (вказується сума цифрами і прописом).

2.2. Сторони дійшли згоди, що на дату укладення договору з метою визначення відповідальності сторін вартість Майна становить (вказується сума цифрами і прописом).

Вартість, яка визначена в даному пункті договору, ляже в основу розрахунків сторін в разі втрати або пошкодження майна. У деяких випадках для визначення вартості майна необхідно залучити незалежного оцінювача.

Стаття 3. Відповідальність сторін

3.1. Майно передається Користувачеві не пізніше (вказати дату або термін у днях) за актом прийому-передачі, що є додатком до цього договору, підписуються сторонами.

3.2. Майно передається в стані, придатному до експлуатації відповідно до призначення майна і цілями, зазначеними в п. 1.2 цього договору.

3.3. Ризики випадкової загибелі або пошкодження Майна в процесі його експлуатації покладаються на Користувача у випадках, якщо Ссудополучатель:

 • використовував Майно не у відповідності з його призначенням або цілями, визначеними в п. 1.2 цього договору;
 • міг запобігти загибелі або псування Майна, але не зробив цього.

Законодавство визначає відповідальність Користувача в разі втрати або пошкодження майна, але, як правило, даний пункт дублюється в договорі.

Важливо! Законодавством допускається передача в безоплатне користування майна з дефектами, які відомі сторонам. Тому в акті прийому-передачі майна необхідно описати всі дефекти, про які сторони знають на момент підписання акта. Це дозволить в майбутньому уникнути претензій з приводу недоліків або пошкодження майна.

У тому випадку, якщо договором дозволяється передавати майно в користування третім особам, в даний пункт також слід включити згадка відповідальності ссудополучателя за неправомірні дії третіх осіб.

Стаття 4. Витрати за змістом Майна

4.1. Витрати за змістом і підтримці переданого Майна в робочому стані несе Ссудополучатель. Для реалізації своїх обов'язків Ссудополучатель уповноважений укладати договори зі сторонніми організаціями на надання ними послуг, пов'язаних з обслуговуванням Майна.

Згідно із законодавством Російської Федерації, ссудополучатель несе всі витрати з утримання отриманої в безоплатне користування речі, включаючи поточний і капітальний ремонт. Це не завжди прийнятно для сторін, тому в разі відхилення угоди сторін від норм законодавства відповідну позначку необхідно зробити в договорі.

Наприклад, договором можна закріпити спільну участь сторін у проведенні поточного і капітального ремонтів. Також можна обумовити долю поліпшень, які зробить ссудополучатель за час користування майном.

Стаття 5. Обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Користувача:

5.1.1. сприяти підтримці Майна в робочому стані, своєчасно виконувати планові ремонтні роботи поточного і капітального характеру, вживати заходів щодо запобігання ризику випадкової втрати і пошкодження майна.

5.1.2. за попереднім повідомленням протягом терміну експлуатації Майна дозволяти представникам Позичкодавця допуск до місця знаходження та експлуатації майна для перевірки виконання умов договору.

5.1.3. після закінчення терміну дії або в разі дострокового розірвання договору з будь-якої підстави Ссудополучатель зобов'язаний повернути Майно Позичкодавцеві протягом (вказується термін) з моменту розірвання договору в тому стані, в якому воно було передано з урахуванням нормального зносу згідно терміну користування.

5.2. Обов'язки Позичкодавця:

5.2.1. в термін, встановлений п. 3.1 цього договору передати Користувачеві документи, необхідні для експлуатації Майна і виконання обов'язків Користувача з підтримки його в робочому стані.

5.2.2. в разі виявлення недоліків, що перешкоджають використанню Майна в цілях цього договору, замінити майно на рівноцінне або зробити усунення недоліків за свій рахунок протягом (вказати термін).

Обов'язки ссудополучателя і позикодавця по договору безоплатного користування майном визначені Цивільним кодексом РФ. При наявності домовленостей сторін, що відрізняються від встановлених законодавчо, їх необхідно відобразити в даному пункті договору.

Стаття 6. Зміни, дострокове розірвання і термін дії договору

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді за підписами представників обох сторін.

6.2. Цей договір укладено на термін до (вказати термін). У разі якщо за (вказати термін) до завершення терміну дії договору жодна сторона не направить повідомлення про розірвання договору, дію договору пролонгується на період (вказати термін) на умовах, зафіксованих цим договором.

Якщо договором не встановлений строк його дії, то він вважається укладеним безстроково. У цьому випадку сторона за договором має право розірвати його, повідомивши про це іншу сторону за місяць (цей термін встановлений законодавчо, але в договорі можна встановити і інший строк повідомлення).

Важливо! Цивільним кодексом РФ встановлено перелік підстав для дострокового розірвання договору безоплатного користування майном. Сторони можуть послатися на норми цього кодексу або привести перелік підстав для дострокового розірвання в тексті договору.

Стаття 7. Інші положення

В даному пункті наводяться все не перераховані раніше положення, які містить договір про передачу майна в безоплатне користування, в тому числі:

 • порядок вирішення спорів,
 • звільнення від відповідальності внаслідок настання обставин непереборної сили,
 • відповідальність ссудополучателя, що виникає перед третіми особами у зв'язку з використанням переданого майна,
 • інші додаткові умови.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 2 = 7

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map