Договір безоплатного користування обладнанням зразок

Орієнтовна форма договору безоплатного користування обладнанням

Договір безоплатного користування обладнанням

_________________________ "___" ____________ 20__р.

(Вказати місце ув'язнення

(Повне найменування юридичної особи із зазначенням

іменоване в подальшому "Позикодавець", в особі ___________________________,

реклама тут 1

(Вказати посаду, П.І.Б.)

діючого на підставі ____________________________________________, з

(Документ, що підтверджує повноваження)

одного боку і ______________________________________________, іменоване

реклама тут 2

(Найменування юридичної особи із зазначенням

в подальшому "Ссудополучатель", в особі _________________________________,

(Вказати посаду, П.І.Б.)

діючого на підставі ______________________________________________,

(Документ, що підтверджує повноваження)

з іншого боку уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Позикодавець передає Користувачеві для створення автоматизованої

системи обліку та контролю ________________________________________________

(Вказати предмет обліку і контролю)

в безоплатне тимчасове користування Обладнання та прилади, а

Ссудополучатель приймає в безоплатне тимчасове користування

обладнання та прилади, перераховані в Додатку N 1 до цього

договору, іменовані надалі "Обладнання", і зобов'язується повернути

Устаткування в тому стані, в якому він його отримав, з урахуванням

1.2. Вартість переданого Обладнання становить _____________

1.3. На момент підписання цього договору Устаткування, передане

за цим договором, належить Позичкодавцеві на праві власності,

не закладено, на нього не накладено арешт, і воно не є предметом позовів

1.4. Передане за цим договором Устаткування Ссудополучатель

буде використовувати для _________________________________________________.

(Вказати цільове призначення Обладнання та види його

2. Порядок передачі Обладнання

2.1. Устаткування поставляється на склад Користувача і приймається їм

на зберігання, про що складається акт за формою, наведеною в додатку

N 2 до цього договору. Після завершення постачання Устаткування силами

фахівців Позичкодавця Устаткування монтується і після завершення

монтажу передається Користувачу.

2.2. Устаткування передається Позичкодавцем Користувачеві протягом _____

робочих днів з дати підписання обома сторонами акту про закінчення його

монтажу в інформаційному центрі Користувача за передавальним актом по

формою, наведеною в додатку N 3 до цього договору.

2.3. Передавальний акт підписується уповноваженими особами Позичкодавця і

Користувача, що свідчить про передачу Обладнання

Користувачеві у безоплатне тимчасове користування.

2.4. Разом з Обладнанням Позикодавець передає всі пов'язані з нього

технічні паспорти, інструкції по експлуатації, сертифікати якості і

3. Термін безоплатного користування

3.1. Термін безоплатного користування Обладнанням становить _____ років з

моменту прийняття Користувачем Обладнання в користування і підписання

акта за формою, наведеною в додатку N 3 до цього договору.

3.2. Термін безоплатного користування може бути скорочений лише за

3.3. Згідно з пунктом 2 статті 621 Цивільного кодексу Російської

Федерації, якщо Ссудополучатель продовжує користуватися Обладнанням

після закінчення терміну договору при відсутності заперечень з боку

Позичкодавця, договір вважається поновленим на тих самих умовах на

4. Обов'язки Позичкодавця

4.1. Позикодавець зобов'язується:

- передати Устаткування Користувачеві в безоплатне користування

в терміни, зазначені в пункті 2.1 цього договору, в повністю

змонтованому стані і придатному до експлуатації, за передавальним

- надавати Користувачеві сприяння з навчання його фахівців

роботі з переданим Обладнанням;

- надавати Користувачеві в період дії цього договору

консультаційну, інформаційну, технічну та іншу допомогу в цілях

найбільш ефективного і належного використання переданого

5. Обов'язки Користувача

- використовувати отримане Устаткування відповідно до його цільового

призначенням, зазначеним в п. 1.4 цього договору;

- дбайливо ставитися до отриманого в користування Устаткуванню,

підтримувати його в справному робочому стані, виробляти своїми силами

і за свій рахунок поточний і капітальний ремонт;

- своїми силами і за свій рахунок здійснювати експлуатацію

Обладнання відповідно до його призначення;

- забезпечити збереження переданого Обладнання протягом терміну

дії цього договору;

- За свій рахунок забезпечувати Устаткування запасними частинами,

необхідними для нормальної експлуатації Обладнання;

- після закінчення терміну дії цього договору повернути

Устаткування в тому стані, в якому воно було отримано, з урахуванням

нормального зносу і в технічно справному стані;

- за свій рахунок і силами своїх фахівців провести демонтаж

Обладнання після закінчення терміну дії цього договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по

цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до

чинним законодавством Російської Федерації.

6.2. Позикодавець відповідає за недоліки Обладнання, що він

навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладанні

договору безоплатного користування та не вказав в передавальному акті. при

виявленні таких недоліків Ссудополучатель право за своїм вибором

зажадати від Позичкодавця безоплатного усунення недоліків в

Обладнанні або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків або

дострокового розірвання цього договору та відшкодування понесених ним

реального збитку (пункт 1 статті 693 Цивільного кодексу Російської

6.3. Позикодавець не відповідає за недоліки в Устаткуванні, які були

обумовлені при укладенні цього договору, або були заздалегідь відомі

Користувачеві, або повинні були бути виявлені Користувачем під

час участі при монтажі Обладнання або при його прийманні (пункт 3

статті 693 Цивільного кодексу Російської Федерації).

6.4. На підставі статті 697 Цивільного кодексу Російської Федерації

Позикодавець відповідає за шкоду, заподіяну третій особі в результаті

використання Устаткування, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок

наміру або грубої необережності Користувача або особи, який

експлуатував це Устаткування без згоди Позичкодавця.

6.5. Відповідно до статті 696 Цивільного кодексу Російської

Федерації Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового

ушкодження отриманого в безоплатне користування Обладнання, якщо

Устаткування було зіпсовано у зв'язку з тим, що він використовував його не в

Відповідно до договору безоплатного користування або призначенням

Обладнання або передав його третій особі без згоди Позичкодавця.

7. Порядок повернення Обладнання

7.1. Після закінчення терміну безоплатного користування Обладнанням

Ссудополучатель зобов'язаний передати Позичкодавцеві Устаткування в день закінчення

терміну за передавальним актом. З цією метою Ссудополучатель виробляє

7.2. У момент підписання передавального акта Ссудополучатель зобов'язаний

повернути всі раніше отримані від Позичкодавця технічні паспорти,

інструкції по експлуатації та інші документи.

7.3. З моменту підписання передавального акта Устаткування вважається

повернутим Позичкодавцеві. Доставка демонтованого Обладнання

проводиться силами і за рахунок Позичкодавця.

7.4. Обладнання повинно бути повернуто Позичкодавцеві в тому стані, в

якому Ссудополучатель його отримав, з урахуванням нормального зносу.

8. Умови та порядок дострокового розірвання договору

8.1. Цей договір може бути достроково розірваний:

за обопільною згодою сторін з письмовим повідомленням за ________ місяця.

8.2. На вимогу Позичкодавця цей договір може бути достроково

розірваний у випадках, коли Ссудополучатель:

- використовує Обладнання не відповідно до цього договору

або цільовим призначенням;

- не виконує обов'язків з підтримання Обладнання в належному

- істотно погіршує стан Устаткування;

- надав Устаткування в користування третій особі без згоди

8.3. На вимогу Користувача цей договір може бути

розірваний достроково, якщо:

- виявлені недоліки, про які Позикодавець промовчав і які

істотно ускладнюють використання Обладнання за цільовим призначенням;

- ссудодатель не попередив його про права третіх осіб на

передане в безоплатне користування Устаткування.

9. Інші умови. Заключні положення

9.1. Права Користувача за цим договором не можуть бути предметом

9.2. Претензії, що виникають за цим договором, повинні бути

пред'явлені протягом _________ календарних днів після виникнення

підстави для їх пред'явлення.

9.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана розглянути її і відповісти по

суті претензії (підтвердити згоду на повне або часткове її

задоволення або повідомити про повну або часткову відмову в її

задоволенні) в _________- денний термін.

9.4. Всі суперечки, що виникають в процесі виконання цього договору,

будуть вирішуватися шляхом переговорів.

9.5. У разі недосягнення згоди спірні питання підлягають

розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством РФ.

9.6. У всьому іншому, що не передбачено цим договором,

підлягає застосуванню законодавство Російської Федерації.

9.7. Після підписання цього договору всі попередні переговори і

листування по ньому втрачають силу.

9.8. Всі зміни і доповнення до цього договору будуть вважатися

дійсними, якщо вони складені в письмовій формі і підписані

уповноваженими особами обох сторін.

9.9. Цей договір підписаний у двох примірниках російською

мовою (по одному для Позичкодавця і Користувача), і обидва примірники

мають однакову юридичну силу.

9.10. Додатки NN 1 - 3 є невід'ємною частиною цього

9.11. Все листування між Позичкодавцем і Користувачем здійснюється

шляхом направлення листів, телеграм, телексів, а також по електронній

поштою за адресами, вказаними в п. 10 цього договору.

1. Додаток N 1. Специфікація устаткування і приладів на ____ л.

2. Додаток N 2. Акт про прийняття Обладнання на зберігання на ____ л.

3. Додаток N 3. Передавальний акт на ____ л.

Договір безоплатного користування обладнанням

Договір позички

1.1. За цим договором Позикодавець зобов'язується передати в безоплатне тимчасове користування Користувачу, що його надалі «Обладнання» для пробної експлуатації, в стані, придатному для використання Устаткування по його призначенню на термін місяці. Ссудополучатель зобов'язується, після закінчення часу користування Обладнанням оплатити вартість Обладнання відповідно до умов договору поставки № від «» 2018 року укладеного між тими ж сторонами, або повернути вказане обладнання в тому стані, в якому він його отримав з урахуванням нормального зносу (або). Устаткування надається для пробної експлуатації з усіма приладдям і відносяться до неї документами:.

2.1. Позикодавець зобов'язується:

 • надати Устаткування в стані, що відповідає умовам цього договору і його призначенню;
 • надати Устаткування з усіма його приладдям і відносяться до нього;
 • провести монтаж Обладнання (на території Користувача);
 • навчити працівників Користувача для роботи на Устаткуванні;

Якщо приналежності і документи, зазначені в Додатку №1, передані не були і без них Обладнання не може бути використано за призначенням або його використання в значній мірі втрачає цінність для Користувача, останній має право вимагати надання йому таких приналежностей і документів або розірвання договору.

2.2. Користувач зобов'язується:

 • підтримувати Обладнання, отримане для пробної експлуатації, в справному стані, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту;
 • нести всі витрати з утримання Обладнання;
 • не рідше ніж раз на місяць допускати співробітників Позичкодавця на територію, де розміщується Обладнання для перевірки стану Обладнання.

3.1 Позикодавець відповідає за недоліки речі, які він навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладенні цього договору. При виявленні таких недоліків Користувач має право за своїм вибором вимагати від Позичкодавця безоплатного усунення недоліків Обладнання або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків речі або дострокового розірвання договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

3.2. Позикодавець, повідомлений про вимоги отримувача або про його намір усунути недоліки Устаткування за рахунок Позичкодавця, може без зволікання провести заміну несправної речі іншої аналогічної річчю, що знаходиться в належному стані.

3.3. Позикодавець не відповідає за недоліки Обладнання, які були ним обумовлені при укладенні договору, або були заздалегідь відомі Користувачеві під час огляду речі або перевірки її справності при укладенні цього договору або при передачі (монтажі) обладнання.

3.4. Користувач несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження знаходиться в його користуванні Обладнання. Користувач також зобов'язаний відшкодувати Позичкодавцеві повну вартість Обладнання, якщо воно було зіпсовано (загинуло, зникло) з вини Користувача, в тому числі: якщо воно використовувалося не відповідно до цього договору або призначення Обладнання або користувач не запобіг несанкціонований доступ до Устаткуванню, або передав Обладнання третій особі без згоди Позичкодавця. Користувач несе також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Обладнання, якщо з урахуванням фактичних обставин міг запобігти її загибель або псування, пожертвувавши своїм майном, але вважав за краще зберегти своє майно.

3.5. Позикодавець відповідає за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання Устаткування, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок наміру або грубої необережності Користувача або особи, у якого це Устаткування виявилося за згодою Позичкодавця.

4. БЕЗ ЦЬОГО ДОГОВОРУ І ЙОГО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ

4.1. Кожна із Сторін має право у будь-який час відмовитися від цього договору, повідомивши про це іншу Сторону за.

4.2. Позикодавець має право вимагати дострокового розірвання цього договору у випадках, коли Користувач:

 • використовує Обладнання не відповідно до договору або призначення Обладнання;
 • не виконує обов'язків з підтримання Обладнання в справному стані або її змісту;
 • істотно погіршує стан Устаткування;
 • без згоди Позичкодавця передав Обладнання третій особі.

4.3. Користувач має право вимагати дострокового розірвання цього договору:

 • при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання Обладнання неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладення договору;
 • якщо Устаткування в силу обставин, за які він не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання;
 • якщо при укладенні договору Позикодавець не попередив його про права третіх осіб на передану річ;
 • при невиконанні Позичкодавцем обов'язку передати річ або її приналежності і пов'язані з нею документи.

4.4. Цей договір вважається розірваним з моменту розірвання договору поставки № від «» 2018 року укладеного між тими ж сторонами.

4.5. Договір припиняє свою дію у разі переходу права власності на обладнання до Користувача.

5. ЗМІНА СТОРІН В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Позикодавець не має права відчужити Обладнання або передати його в оплатне користування третій особі.

5.2. У разі реорганізації або ліквідації Позичкодавця права і обов'язки Позичкодавця за цим договором переходять до іншої особи, до якого перейшло право власності на Обладнання або інше право, на підставі якого Обладнання було передано для пробної експлуатації.

5.3. У разі реорганізації Користувача його права і обов'язки за договором переходять до юридичної особи, що є його правонаступником.

6.1. Всі суперечки, протиріччя і розбіжності, які можуть виникати між сторонами і / або в зв'язку з цим Договором, підлягають остаточному врегулюванню арбітражним судом м. Винесене арбітражним судом рішення є остаточним і обов'язковим для сторін.

6.2. Застосовним правом за даним договором є законодавство Російської Федерації.

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання.

7.2. Всі доповнення та додатки до даного Договору мають силу, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

7.3. Жодна зі сторін не має право передати свої права і обов'язки за даним Договором третім особам без письмового дозволу протилежного боку.

7.4. Цей договір складено в 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Договір безоплатного користування обладнанням

Даний зразок договору безоплатного користування обладнанням представляє угода між двома юридичними особами про передачу однією стороною іншій стороні обладнання обліку електроенергії в безоплатне користування.

* Текст виділений червоним шрифтом необхідно замінити на власний.

Договір № 423-4БП

безоплатного користування обладнанням

м Москва "11" листопада 2013р.

Компанія "Витязь", іменована надалі "Позикодавець", в особі генерального директора Святкіна Ігоря Мирославовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку і ТОВ "Згода", іменоване надалі "Ссудополучатель", в особі генерального директора Раскіна Івана Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Позикодавець передає Користувачеві для створення автоматизованої системи обліку і контролю електроенергії в безоплатне тимчасове користування Обладнання та прилади, а Ссудополучатель приймає в безоплатне тимчасове користування трифазні лічильники Меркурій 230 AR-03 CL 5 (7,5) А 380В в кількості 20 шт. вартістю 2807 рублів за одиницю, іменовані надалі "Обладнання", і зобов'язується повернути Устаткування в тому стані, в якому він його отримав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Вартість переданого Обладнання становить 56140 (п'ятдесяти шість тисяч сто сорок) грн.

1.3. На момент підписання цього договору Устаткування, передане за цим договором, належить Позичкодавцеві на праві власності, не закладено, на нього не накладено арешт, і воно не є предметом позовів третіх осіб.

1.4. Передане за цим договором Устаткування Ссудополучатель буде використовувати для забезпечення виробничих цілей.

2. Порядок передачі Обладнання

2.1. Устаткування поставляється на склад Користувача і приймається їм на зберігання, про що складається акт за формою, наведеною в додатку до цього договору. Після завершення постачання Устаткування силами фахівців Позичкодавця Устаткування монтується і після завершення монтажу передається Користувачу.

2.2. Устаткування передається Позичкодавцем Користувачеві протягом п'яти робочих днів з дати підписання обома сторонами акту про закінчення його монтажу в інформаційному центрі Користувача за передавальним актом за формою, наведеною в додатку до цього договору.

2.3. Передавальний акт підписується уповноваженими особами Позичкодавця і Користувача, що свідчить про передачу Обладнання Користувачеві у безоплатне тимчасове користування.

2.4. Разом з Обладнанням Позикодавець передає всі відносяться до нього технічні паспорти, інструкції по експлуатації, сертифікати якості та іншу документацію.

3. Термін безоплатного користування

3.1. Термін безоплатного користування Обладнанням становить 5 років з моменту прийняття Користувачем Обладнання в користування і підписання акту за формою, наведеною в додатку до цього договору.

3.2. Термін безоплатного користування може бути скорочений лише за згодою сторін.

3.3. Згідно з пунктом 2 статті 621 Цивільного кодексу Російської Федерації, якщо Ссудополучатель продовжує користуватися Обладнанням після закінчення строку договору при відсутності заперечень з боку Позичкодавця, договір вважається поновленим на тих самих умовах на невизначений термін.

4. Обов'язки Позичкодавця

4.1. Позикодавець зобов'язується:

- передати Устаткування Користувачеві в безоплатне користування в терміни, зазначені в пункті 2.1 цього договору, в повністю змонтованому стані і придатному до експлуатації, за передавальним актом;

- надавати Користувачеві сприяння з навчання його спеціалістів роботі з переданим Обладнанням;

- надавати Користувачеві в період дії цього договору консультаційну, інформаційну, технічну та іншу допомогу в цілях найбільш ефективного і належного використання переданого Обладнання.

5. Обов'язки Користувача

- використовувати отримане Устаткування відповідно до його цільового призначення, зазначених у п. 1.4 цього договору;

- дбайливо ставитися до отриманого в користування Устаткуванню, підтримувати його в справному робочому стані, виробляти своїми силами і за свій рахунок поточний і капітальний ремонт;

- своїми силами і за свій рахунок здійснювати експлуатацію Устаткування відповідно до його призначення;

- забезпечити збереження переданого Обладнання протягом терміну дії цього договору;

- За свій рахунок забезпечувати Устаткування запасними частинами, необхідними для нормальної експлуатації Обладнання;

- після закінчення терміну дії цього договору повернути Устаткування в тому стані, в якому воно було отримано, з урахуванням нормального зносу і в технічно справному стані;

- за свій рахунок і силами своїх фахівців провести демонтаж Обладнання після закінчення терміну дії цього договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

6.2. Позикодавець відповідає за недоліки Обладнання, які він навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладанні договору безоплатного користування та не вказав в передавальному акті. При виявленні таких недоліків Ссудополучатель право за своїм вибором вимагати від Позичкодавця безоплатного усунення недоліків в Устаткуванні або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків або дострокового розірвання цього договору та відшкодування понесених ним реального збитку (пункт 1 статті 693 Цивільного кодексу Російської Федерації).

6.3. Позикодавець не відповідає за недоліки в Устаткуванні, які були обумовлені при укладенні цього договору, або були заздалегідь відомі Користувачеві, або повинні були бути виявлені Користувачем під час участі при монтажі Обладнання або при його прийманні (пункт 3 статті 693 Цивільного кодексу Російської Федерації.

6.4. На підставі статті 697 Цивільного кодексу Російської Федерації Позикодавець відповідає за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання Устаткування, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок наміру або грубої необережності Користувача або особи, який експлуатував це Устаткування без згоди Позичкодавця.

6.5. Відповідно до статті 696 Цивільного кодексу Російської Федерації Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження отриманого в безоплатне користування Обладнання, якщо Обладнання було зіпсовано у зв'язку з тим, що він використовував його не відповідно до договору безоплатного користування або призначенням Обладнання або передав його третій особі без згоди Позичкодавця.

7. Порядок повернення Обладнання

7.1. Після закінчення терміну безоплатного користування Обладнанням Ссудополучатель зобов'язаний передати Позичкодавцеві Устаткування в день закінчення терміну за передавальним актом. З цією метою Ссудополучатель виробляє демонтаж Обладнання.

7.2. У момент підписання передавального акта Ссудополучатель зобов'язаний повернути всі раніше отримані від Позичкодавця технічні паспорти, інструкції по експлуатації та інші документи.

7.3. З моменту підписання передавального акта Устаткування вважається повернутим Позичкодавцеві. Доставка демонтованого Обладнання проводиться силами і за рахунок Позичкодавця.

7.4. Обладнання повинно бути повернуто Позичкодавцеві в тому стані, в якому Ссудополучатель його отримав, з урахуванням нормального зносу.

8. Умови та порядок дострокового розірвання договору

8.1. Цей договір може бути достроково розірваний: за обопільною згодою сторін з письмовим повідомленням за два місяці.

8.2. На вимогу Позичкодавця цей договір може бути достроково розірваний у випадках, коли Ссудополучатель:

- використовує Обладнання не відповідно до цього договору або цільовим призначенням;

- не виконує обов'язків з підтримання Обладнання в належному стані;

- істотно погіршує стан Устаткування;

- надав Устаткування в користування третій особі без згоди Позичкодавця.

8.3. На вимогу Користувача цей договір може бути розірваний достроково, якщо:

- виявлені недоліки, про які Позикодавець промовчав і які суттєво ускладнюють використання Обладнання за цільовим призначенням;

- ссудодатель не попередив його про права третіх осіб на передане в безоплатне користування Устаткування.

9. Інші умови. Заключні положення

9.1. Права Користувача за цим договором не можуть бути предметом застави.

9.2. Претензії, що виникають за цим договором, повинні бути пред'явлені протягом п'яти календарних днів після виникнення підстави для їх пред'явлення.

9.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана розглянути її і відповісти по суті претензії в десяти-денний термін.

9.4. Всі суперечки, що виникають в процесі виконання цього договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

9.5. У разі недосягнення згоди спірні питання підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством РФ.

9.6. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, підлягає застосуванню законодавство Російської Федерації.

9.7. Після підписання цього договору всі попередні переговори і листування щодо нього втрачають силу.

9.8. Всі зміни і доповнення до цього договору будуть вважатися дійсними, якщо вони складені в письмовій формі і підписані уповноваженими особами обох сторін.

9.9. Цей договір підписаний у двох примірниках російською мовою (по одному для Позичкодавця і Користувача), і обидва тексти мають однакову юридичну силу.

9.10. Додатки є невід'ємною частиною цього договору.

9.11. Все листування між Позичкодавцем і Користувачем здійснюється шляхом направлення листів, телеграм, телексів, а також електронною поштою на адреси, вказані в п. 10 цього договору.

10. Підписи, адреси та реквізити сторін

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 1 = 1

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map