Делькредере в агентський договір

Агент Делькредере агент ручається за виконання зобов'язань третіми особами

Перед тим як переробляти зразок, природно радимо якісно подивитися написані в ньому статті кодексів. У цьому вони ймовірно можуть втратити силу. Заощаджені гроші для начальника бажані. Якісний приклад підтримає в усуненні завдань при вигадуванні претензійного листа. Це допоможе зберегти ресурси на договорі адвоката.

Агент Делькредере - агент, який бере безпосередню участь в угоді як особи, що приймає на себе поруку за виконання договірних зобов'язань третіми особами, що діють в інтересах основного боржника за договором (принципала). Відповідно до ст.993 ЦК України, агент не несе відповідальності за невиконання третіми особами договірних зобов'язань стосовно угоди, хоча набуває права на договір і також стає зобов'язаним. У разі невиконання договору, агент делькредере повинен самостійно врегулювати взаємовідносини з тією стороною, яка порушила зобов'язання, зокрема принципалом або третіми особами.

АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ - агент, який за додаткову винагороду гарантує принципалу надходження покупної ціни. А. д. Зобов'язується відшкодувати принципалу збитки, спричинені неплатоспроможністю покупця, однак не відповідає, якщо покупець відмовляється сплатити ... ... Юридичний словник

Агент-делькредере - англ. del credere agent торговий агент, який бере на себе гарантію оплати всіх товарів, які він продасть від імені свого принципала, якщо його покупець не в змозі зробити оплату. Для компенсації ризику А.д. має додаткову комісію. А ... Словник бізнес-термінів

агент делькредере - Агент, який за додаткову винагороду гарантує принципалу надходження оплати від покупця. А.д. зобов'язується відшкодувати принципалу збитки, якщо останній з неплатоспроможність покупця буде позбавлений можливості отримати оплату, ... ... Довідник технічного перекладача

АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ - агент, який за додаткову винагороду гарантує принципалу надходження оплати за товар від покупця. А. д. Зобов'язується відшкодувати принципалу збитки, якщо останній з неплатоспроможність покупця буде позбавлений можливості отримати ... ... Енциклопедичний словник економіки та права

агент-делькредере - агент, який за додаткову винагороду гарантує принципалу надходження покупної ціни. А. д. Зобов'язується відшкодувати принципалу збитки, спричинені неплатоспроможністю покупця, однак не відповідає, якщо покупець відмовляється сплатити ... ... Великий юридичний словник

АГЕНТ ДЕЛЬКРЕДЕРЕ - агент, який за додаткову винагороду гарантує принципалу надходження оплати від покупця. А.д. зобов'язується відшкодувати принципалу збитки, якщо останній з неплатоспроможність покупця буде позбавлений можливості отримати оплату, ... ... Великий бухгалтерський словник

АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ - агент, який за додаткову винагороду гарантує принципалу надходження оплати від покупця. А. д. Зобов'язується відшкодувати принципалу збитки, якщо останній з неплатоспроможність покупця буде позбавлений можливості отримати оплату, ... ... Великий економічний словник

агент-делькредере - аги / нта Делькро / дере, ч. Агент, Який за додатковий винагорода гарантує принципалу надходження купівельної ціни ... Український тлумачний словник

АГЕНТ, що беруть на себе ДЕЛЬКРЕДЕРЕ - (del credere agent) Торговий агент (agent), що гарантує оплату всіх товарів, які він продає від імені свого принципала, якщо його клієнт виявиться не в змозі їх оплатити. В якості компенсації ризику він стягує додаткову комісію. ... ... Словник бізнес-термінів

Агент - (agent) Особа, уповноважена іншою особою (патроном) (principal) діяти від його імені, наприклад укласти контракт між партнером і третьою стороною. Якщо агент повідомляє третій стороні ім'я свого патрона (або навіть сам факт існування ... ... Словник бізнес-термінів

- додаткове зобов'язання комісіонера перед комітентом за третю особу за укладеним договором комісії. Наявність ДЕЛЬКРЕДЕРЕ в договорі означає, що комісіонер за окрему винагороду бере

Інформація, релевантна "ДЕЛЬКРЕДЕРЕ"

(Delcredere Insurance) - вид майнового страхування від ризиків короткострокової кредиторської заборгованості по постачаннях товарів і послуг вітчизняними та іноземними замовниками (зазвичай на термін не менше 6 місяців). Страхування делькредере починається з моменту, коли поставки виконані, по ним виставлені рахунки і вони остаточно прийняті покупцем. Страхувальнику відшкодовується збиток по дебіторської

(Англ. - delcredere insurance) - вид майнового страхування від ризиків короткострокової кредиторської заборгованості по постачаннях товарів і послуг вітчизняними та іноземними замовниками (зазвичай на термін не менше шести місяців). Починається з моменту, коли поставки виконані, по ним виставлені рахунки і вони остаточно прийняті покупцем. Страхувальнику відшкодовується збиток по дебіторської

Відповідно до п. 1 ст. 991 ГК делькредере - це запорука комісіонера за виконання угоди третьою особою. Важливим є наступна теза, сформульований вищою судовою інстанцією: порука комісіонера за виконання угоди третьою особою не є різновидом поруки; до поруку не можуть застосовуватися строки, встановлені п. 4 ст. 367 ГК. Президія ВАС РФ призводить до

Договір КОМІСІЇ - це договір, за якому одна сторона (Комісіонер) зобов'язується з доручення Іншої сторони (комітента) сделать за винагорода для комітента одну чи кілька Угод від свого імені за рахунок комітента. Відмінності договору КОМІСІЇ від договору доручення: Комісіонер всегда Діє від свого власного імені; предметом договору КОМІСІЇ являються только догоди. Кконсенсуальний; оплатним;

1. Якщо на комісіонера лежить обов'язок не тільки до здійснення угоди, а й до її виконання, він повинен виконати свої обов'язки, що виникли з такої угоди, і прийняти виконане за угодою третьою особою, тим самим здійснивши свої права по ній. Однак комісіонер гарантує тільки дійсність, але не можливість втілення досконалої їм угоди з боку третьої особи (п.1 коммент. Ст.). це

1. Договір комісії є оплатним договором (п.1 ст.423 ЦК). Тому абз.1 п.1 коммент. ст.возлагает на комітента обов'язок сплатити комісіонеру винагороду. Це імперативний припис не може бути скасовано договором комісії. Звідси випливає, що якщо в договорі прямо вказується, що комісіонер здійснює для комітента угоди безоплатно, то такий договір є змішаним (п.3

Ці дії повинні відбуватися виходячи з очевидної вигоди або користі і дійсних або можливих намірів зацікавленої особи і з необхідною за обставинами справи дбайливістю і обачністю. Зацікавлена ​​особа зобов'язана відшкодувати особі, що діяв в його інтересі, необхідні витрати та іншої реальної шкоди. У разі схвалення зацікавленою особою дій без його доручення

Предмет договору. Права та обов'язки сторін. Особливості припинення. 1. Істотне умова договору комісії - це умова про предмет. Предметом договору комісії є вчинення комісіонером угод з третіми особами в інтересах комітента. Угоди, будучи різновидом юридичних дій (а саме - юридичних актів), проте не охоплюють весь можливий діапазон останніх, і

Комітент зобов'язаний крім сплати комісійної винагороди, а у відповідних випадках і додаткової винагороди за делькредере відшкодувати комісіонеру витрачені ним на виконання комісійного доручення суми. Комісіонер не має права на відшкодування витрат на зберігання знаходиться у нього майна комітента, якщо в законі або договорі комісії не встановлено інше (ст. 1001 ЦК). В

1. Порука є охоронне зобов'язання, в рамках якого на поручителя лежить обов'язок сплатити кредитору повністю або в частині грошові суми, які зобов'язаний сплатити боржник, який відповідає за порушення зобов'язання. В абз. 1 коммент. ст. вона розуміється як обов'язок відповідати за виконання боржником його зобов'язання повністю або в частині. 2. В якості підстави

1. Крім обов'язки до сплати комісійної винагороди, а у відповідних випадках - і додаткової винагороди за делькредере, коммент. ст.возлагает на комітента обов'язок до відшкодування комісіонеру витрачені ним на виконання комісійного доручення сум. Тягар доказування розміру зроблених витрат, їх розумності, а також пов'язаності з виконанням комісійного доручення

Відповідно до ст. 1006 ЦК принципал зобов'язаний сплатити агенту винагороду в розмірі та в порядку, встановлених в агентському договорі. При відсутності в договорі умов про порядок сплати агентської винагороди принципал зобов'язаний сплачувати винагороду протягом тижня з моменту подання йому агентом звіту за минулий період, якщо із суті договору або звичаїв ділового обороту не

На відміну від норм ЦК - федерального закону кодификационного типу, джерела цивільно-правових норм, обов'язкових для застосування на всій території РФ в рівній мірі до всіх учасників цивільних правовідносин - норми Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів, будучи збіркою ділових звичаїв ". У внутрішніх розрахунках на території РФ не застосовуються "(постанови

Додана вартість (value added) - різниця між вартістю продажу фірми за певний період і витратами на матеріали, комплектуючі вироби, послуги за той же період (крім вартості робочої сили). Добровільне безробіття (voluntary unemployment) - безробіття через низькі, на думку працівників, ставок заробітної плати в порівнянні з посібником з безробіття і соціальних пільг.

Дебентура (debenture) - 1. Облігація, не забезпечена заставою будь-якого майна компанії-емітента. 2. Митне свідоцтво на повернення мит. Дебет (debit) - частина бухгалтерського рахунку та балансу (ліва сторона), що враховує наявність і надходження цінностей (активів) за певний період. Дебетове сальдо (debit balance) - див. Сальдо. Дебетові відсотки (debit interest) - компенсація,

Слід зазначити, що розробка Принципів європейського договірного права, здійснена Комісією за європейським договірного права, що почала роботу в 1982 р проводилась в руслі розвивається з тих пір і по теперішній час ідеї створення Європейського цивільного кодексу [154]. Логічною в цьому контексті виглядає робота Дослідницької групи, що займається розробкою Європейського громадянського

Агент Делькредере агент, який бере на себе поруку за виконання третіми особами зобов'язань в інтересах принципала. За операції, укладеної третьою особою від свого імені та за рахунок принципала, А.д. набуває права і стає зобов'язаним, хоча б принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в не- посередні відносини по виконанню угоди. Однак відповідно до ст. 993 ГК РФ агент не відповідає перед принципалом за невиконання третьою особою угоди, укладеної від свого імені за рахунок принципала, крім випадків, коли агент не проявив необхідної обачності у виборі третьої особи або прийняв на себе поруку за виконання угоди (.делькредере>. Тому висновок агентських договорів на умови делькредере актуально для випадків, коли договір з третьою особою полягає агентом від свого імені, а не від імені принципала. Порушення з боку третіх осіб зазвичай складаються в несплаті вартості приоб етенного товару, ухиленні від передачі товару після отримання платежу, відвантаження товару неналежної якості тощо

- згоду на провезення або зберігання вантажів під митним забезпеченням, яке видається митними органами у формі, що відповідає внутрішньодержавним приписами, після перевірки такого забезпечення і його гарантії (надійності).

Укладення договору з делькредере

Як показує практика, один з найбільш гострих питань про делькредере - це оформлення домовленості між компаніями. Безумовно, таку угоду необхідно зафіксувати письмово. В якій формі це найкраще зробити?

Це може бути як окрема угода між «гарантом» -комітентом (принципалом) і замовником-комісіонером (агентом), так і окремий пункт у межах договорів комісії або доручення. Однак в останньому випадку «прямим текстом» умова про делькредере прописують, як показує практика, не завжди. Іноді його можливо «прочитати» тільки «між рядків». Правда, займатися подібними «дешифрування» найчастіше доводиться арбітражним суддям.

Як приклад розглянемо наступну ситуацію. Дві компанії, принципал і агент, уклали угоду, за умовами якого принципал доручає, а агент поставляє кінцевим абонентам електроенергію, а фірма-принципал зобов'язується щомісяця виплачувати агенту винагороду і відшкодовувати його витрати на виконання цього доручення.

Фірма, що працює з кінцевими споживачами електрики, була зобов'язана перераховувати власнику електроенергії гроші незалежно від того, чи отримає вона їх сама чи ні.

Зверніть увагу - фірма, що працює з кінцевими споживачами електрики (тобто агент), була зобов'язана перераховувати власнику електроенергії гроші незалежно від того, чи отримає вона їх сама чи ні (хоча саме по собі слово «делькредере» в договорі не фігурувало) . Саме ця умова і переконало арбітрів в тому, що «посередник» фактично прийняв на себе поруку за виконання угоди (постанова ФАС Західно-Сибірського округу від 5.02.2009 р № Ф04-231 / 2009 (19726-А27-48) у справі № А27-5462 / 2008).

А ось ще одна схожа ситуація. Дві компанії уклали договір комісії, за умовами якого комісіонер був зобов'язаний від свого імені і за рахунок комітента (в недалекому майбутньому - позивача), за винагороду, продавати сільськогосподарську техніку. Відповідно до одного з пунктів угоди, виплата комісійної винагороди повинна була відбуватися шляхом утримання потрібної суми з тих грошей, які комісіонер отримає від реалізації товару. Але, незалежно від того, чи буде реалізована продукція чи ні, до кінця календарного року агент-комісіонер зобов'язаний перерахувати позивачеві всю вартість товару за вирахуванням власного комісійної винагороди. Після деякого часу комітент дійсно отримав певну суму. Однак зовсім не ту, на яку розраховував.

Довід відповідача про те, що він не брав на себе делькредере за договором комісії, і тому пункт про «незалежної» стовідсотковій виплаті вартості товару слід визнати недійсним, арбітри визнали неспроможним.

Тому замовник-комітент звернувся в арбітраж з вимогою стягнути з комісіонера заборгованість і відсотки за користування чужими коштами. Судді всіх трьох інстанцій підтримали позовну заяву. А аргумент відповідача про те, що він не брав на себе делькредере за договором комісії, і тому пункт про «незалежної» стовідсотковій виплаті вартості товару слід визнати недійсним, арбітри визнали неспроможним. Судді вирішили, що, погодившись з такою обов'язком, відповідач фактично прийняв поруку за виконання угоди з боку третіх осіб (постанова ФАС Північно-Кавказького округу від 16.12.2010 у справі № А53-4181 / 2010).

Обидва розглянуті вище спору свідчать про те, що узгодженням поруки може стати і формулювання про перерахування комітенту комісіонером грошей незалежно від того, чи отримає він їх від третіх осіб чи ні (тобто чи буде виконано інше зобов'язання).

А ось - діаметрально протилежна ситуація, коли комітент-принципал намагався нав'язати агенту-комісіонеру делькредере, на яке останній, що називається, "не підписувався». Дві компанії уклали договір, згідно з яким агент повинен був від свого імені, але за рахунок принципала поставляти кінцевим споживачам газ. Остаточний розрахунок між сторонами має здійснюватися агентом щомісяця на підставі звітів. Однак згідно із черговим звітом, доходи за відбитий в ньому місяць були значно менше, ніж розраховувалося спочатку, бо в цей період газ поставлявся пільговим категоріям громадян. Агент-комісіонер звернув на це увагу принципала, і одночасно спробував сам «вирівняти» положення. Але принципал поставився до цієї ситуації досить байдуже, хоча цілком міг або сам розібратися в інциденті, забравши у агента необхідні для цього документи, або доручити його врегулювання останньому (п. 2 ст. 993 ЦК України).

Замість цього замовник через деякий час звернувся до арбітражного суду з вимогою до агента перерахувати всі гроші, на які він як комітент розраховував спочатку.

Уважно прочитавши текст контракту, а також вивчивши супроводжувала такі договірні відносини документацію, арбітри не виявили в них умови про делькредере, на яких наполягав позивач. Адже за загальним правилом, комісіонер не відповідає перед комітентом за межі не невиконання третьою особою угоди, тобто в даному випадку - за недоплати кінцевих абонентів. А той факт, що відповідач робив дії щодо стягнення виниклого боргу, сам по собі свідчить лише про сумлінність останнього, але ніяк не про ухвалення агентом делькредере (постанова ФАС Центрального округу від 23.01.2009 р № Ф10-6313 / 08).

Делькредере в агентський договір

Договір - обов'язкова умова правильного перебігу операції. А правильно складений договір убезпечить Вас в разі, якщо щось піде не так. Щоб професійно скласти договір, Вам потрібен бератор «Правильний догвор».
Дізнайтеся більше >>

Делькредере в агентський договір
Ця угода повинна виконуватися згідно описаним в угоді вказівками. За відсутності договору про делькредере організація, яка уклала угоду з клієнтом, не приймає на себе відповідальність, якщо угода з якихось причин не відбулася.

Іншими словами можна сказати, делькредере - це процес, де одна сторона угоди (представник агентства) доручається іншій стороні - комітенту за те, щоб відрядний договір, укладений агентськими представником на користь комітента, при будь-якому розкладі був виграшним. Коли агент не може впоратися з продажем необхідного товару або послуги - він зобов'язаний виплатити збиткову вартість замовнику. Така умова служить таким собі страхувальним тросом при укладанні сдельного угоди.

Виходить, агент при даній ситуації запевняє клієнта, що всі можливі ризики, що виникли в процесі порушення пунктів договору, він переймає на свою сторону. У момент виконання договору делькредере агент здійснює свою діяльність безпосередньо в клієнтських інтересах, але відрядні договору фахівець здійснюватиме від свого обличчя.

Замовник або клієнт - це фізична або юридична особа, яка бажає перенаправити укладається відрядний договір, грунтуючись на власних інтересах, а агенти якраз і займаються цими маніпуляціями.

Делькредере в агентський договір

Варто відзначити, що при продажу товару або послуги, де використовується висновок про комісії, продавець прагне зменшити власний рівень відповідальності, щоб не перебувати в постійному пошуку клієнтів. Але тут його може спіткати небезпека: адже ніколи не знаєш, ким виявиться той чи інший покупець, і агент не може в повній мірі поручитися за його добропорядність. Саме тому стали укладатися договори делькредере.

Це слово походить від італійського «del credere», що дослівно означає «приймати на віру». Дане поняття останнім часом обговорюється практично у всіх укладених договорах. Наприклад, агент, який збирається працювати з продавцем за укладеним делькредере, зобов'язується знайти покупця і укласти відрядний договір «купити-продати» за певну суму. Отримані гроші за операцію агентський представник віддає замовнику.

Відповідно до закону Російської Федерації агент не приймає зобов'язання перед замовником, якщо треті особи не виконали певні умови сдельного договору, раніше укладеного з замовником.

Але в законодавстві Росії є деякі пояснення щодо прийняття зобов'язань агента в сторону замовника. Вона настає лише в парі моментів:

  • за умови, якщо представник агентства не надав потрібний інтерес і відповідне участь при укладанні угоди з третіми особами;
  • за умови, якщо агент запевнив клієнта, що зуміє виконати умови угоди з 100% упевненістю (делькредере).

Угода про делькредере є, по суті, відрядними договором, який не реалізується без підписання угоди про комісії. Дана угода потрібно, щоб забезпечити виконання зазначених в угоді умов, укладених між агентом і третіми особами для вигоди замовника.

Виходить, даний вид договору має акцесорних (додатковий) тип по відношенню до головного угодою про комісії. Таке відрядна угоду також є консенсуальним, оплатним або двостороннім. Адвокатські контори та їх представники практично кожен день використовують делькредере.

Відмінність делькредере від угоди про поручительство

Відзначимо, даний тип домовленості має відмінності від угоди про поручительство. При делькредере угода укладається тільки з замовником, і тільки за бажанням замовника йде процес оформлення сдельного договору з третіми особами.

Деякі вважають делькредере підвидом поручительських договору. Ця думка в корені невірно! Так, ці угоди характеризуються загальними рисами і схожі в процесі виконання, але не є однотипними. Ці угоди укладаються з метою підтвердження виконання зобов'язань і накладаються на агента в якості відповідальності за успішний хід справи.

Класичне порука, за своєю природою - це якесь зобов'язання поручителя перед особою, яка перебуває з боржником в правомірному угоді, окреслює головні зобов'язання. Колегія адвокатів користується делькредере кожен день.

В угоді про поручительство немає агентів. Той, хто захоче укласти таку угоду, буде здійснювати діяльність від власного імені та за свої кошти. Поручитель ніяким чином не має зв'язку з заборгували особою, а в угоді про делькредере конкретно представник агентства укладає відрядний договір від замовника і проводить від його особи все маніпуляції з третіми особами.

Перед замовниками агент зобов'язується в якості власних дій, що все зробиться в поставлені тимчасові рамки. Агент завжди має в своєму арсеналі дві угоди: один із замовником, а інший - з третіми особами, які беруть участь в угоді.

Делькредере в агентський договір

З фінансового боку зазначимо, що замовник зазвичай віддає певну виплату тільки за делькредере, крім звичайної оплати за надані послуги агента. Так як цей договір є серйозним зобов'язанням між сторонами, то за загальним угодою сума цього договору прописується в укладеній угоді. Агенту необхідно точно і чітко описати замовнику величину запитуваної суми за роботу, враховуючи всілякі ризики і форс-мажорні ситуації, і вказати її в договорі.

За умови, що будь-які застереження відсутні, то вартість компенсації надання послуг буде розраховуватися за допомогою загальної суми винагороди, що дорівнює середній сумі при даних угодах. Але, іноді робочий процес агента може бути пов'язаний з додатковими витратами на страхові послуги, оплату осередки в банку, оплата транспортування і т.д. При такому розкладі замовник зобов'язується виплатити агенту вартість витрат.

Грунтуючись на прийнятих умовах по відношенню до відрядних договорами, договір про комісії сторін угоди (фізичними або юридичними особами) полягає в звичайному письмовому варіанті. Делькредере теж полягає в такому ключі. Але пункти про делькредере ще включаються в угоду про комісії і оформляються як додаток даної угоди, або в якості іншого договору додаткового призначення.

Всі умови при оформленні делькредере викладаються в правильній формі і зрозумілі замовнику.

Наприклад, при формулюванні «Агент повинен ручатися перед замовником за виконання певною особою деяких умов сдельного договору». Складено з одного боку все вірно, але є великий недолік: частина угоди, де йдеться про те, що агент повинен бути відповідальний за прострочення платежу. Суд може відхилити даний факт, як доказ того, що агент узяв на себе обов'язок і може поручитися за третіх осіб. Якщо формулювання задана в такому ключі, то вона не дає усвідомити, що представник агентства повинен взяти поручительство за прострочення третіми особами.

Якщо ж договір і інші завірені папери не свідчать про обязательсве агента за третіх осіб, суд не встановить делькредере, тому що даний пункт був випущений з договору - його необхідно було прописати точно і чітко без подвійного підтексту.

При укладанні угоди про комісії на підставі делькредере, потрібно знати певні умови:

  • в договорі прописуються всі угоди з делькредере. Коли агентський представник відповідальний виключно за деякі типи відрядних договорів, то ця умова обов'язково прописується в угоді; Делькредере в агентський договір
  • в тексті договору встановлюються відповідальні рамки агента. Агент ручається за довірені йому угоди і повноцінно відповідає за них. Якщо треті особи встановлюють будь-які додаткові рамки відповідальності для співробітника агентства, то це обов'язковим чином відбивається в договорі;
  • в тексті договору описуються умови, коли поручительство не можна виконати, і тоді робота агента завершується. За умови порушення пунктів договору з боку замовника, агент має право вимагати комісійні виплати за вчинені витрати.

Агент завжди дає звіт замовнику про продвижениях по угоді. Всі претензії і побажання по оформленню замовник може висловити агенту в будь-який час, але не більше місяця з моменту отримання звіту на руки, за умови, якщо в угоді між сторонами були встановлені інші тимчасові рамки. Якщо в зазначений проміжок часу замовник не пред'явить агенту будь-які зауваження, то наданий звіт матиме статус «прийнято» і зміні не підлягає.

Грунтуючись на вищесказаному, можна зробити певний висновок про таку угоду, як делькредере. Висновок даного виду договору дає замовнику почуття впевненості і спокою в своїх діях. Не потрібно хвилюватися і переживати, якщо щось піде не так або не тим чином, як хотілося спочатку. Надані зобов'язання приведуть у виконання агентськими представником, а в разі невдачі - сплачена сума повернеться.

Для агентів такий вид договору також є вигідним за умови, що фахівець упевнений у власних силах і зможе виконати всі прописані в договорі зобов'язання. Якщо ж фахівець не впевнений в собі або має мало досвіду при укладенні подібних договорів, то угода може відразу опинитися провальною. Тому йому необхідно спочатку набратися досвіду, а потім вже займатися такими речами, як делькредере.

Делькредере в агентський договір СПИСОК БАНКІВ
Делькредере в агентський договір БАНКІВСЬКИЙ СЛОВАРЬ
Делькредере в агентський договір АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ ВІДДІЛЕНЬ
Делькредере в агентський договір БАНКОМАТИ МОСКВИ
Делькредере в агентський договір КОРИСНІ СТАТТІ
Делькредере в агентський договір ЗМІСТ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 81 = 86

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map